De Oorspronkelijke Traditie
The Great Learning
"Visioen van een Nieuwe Cultuur"

OVERZICHT LINKS
Ga verder naar E-learning 2
(E. - H.)

Ga verder naar E-learning 3
(H. - I.)

Ga verder naar E-learning 4
(Epiloog
)
Open Brief aan burgemeester Cohen
Ga terug naar
Stap 6: Een Nieuwe Training

StadsOntwaken
LEVENSSCHOOL
(EducatiefCultuur
Vernieuwings
InternetZelfstudie

Project)

Voor iedereen, te beginnen met
Amsterdam

Inspireren
Visie ontwikkelen
Perspektief aanreiken
Bewustwording initieren
Het voortouw nemen
Integratie bevorderen
Zelfbeschikking uitbreiden
Gemeenschap versterken
Gezondheid optimaliseren
Richting aangeven
Houvast bieden
Hoop geven

STUDIEMATERIAAL
O.A.

SPIRITUAL SERVICE

Het Verlichte Handelen

Brief aan spirituele en religieuze leiders wereldwijd

Het Ontredderde Westen

Existentieel Bewustzijn

De mens geworteld in Hemel en aarde

Initiatische Zijnstherapie

De Integrale Weg

Huisbijeenkomsten

HEALTH SERVICE

MESS

Persoonlijk Gezondheidsplan

Emotionele zelf-integratie

Stress, burn-out & regeneratie

Flow System Therapy

Een Nieuwe Gezondheidszorg

Chinese guashatherapie

VitalWorld

COMMUNITY SERVICE

The Great Learning

Gemeenschapsdemocratie vlg. J.Althusius

Sociocratie

Transformatiemanifest voor de 21e eeuw

Zijnsrevolutie

Transformatie Werkboek

Zie verder onze Gratis Internet Bibliotheek/Publicaties

Moge deze website een bron van inspiratie voor je zijn!

Info voor persoonlijke begeleiding vind je in onze

Newsletter

 

Project "StadsOntwaken"
LEVENSSCHOOL
(EducatiefCultuurVernieuwings
InternetZelfstudieProject)

Voor iedereen, te beginnen met
Amsterdam

A. Uitgangspunten

We hebben dit initiatief "The Great Learning" genoemd, aan het voorbeeld van de klassieke Chinese tekst. Deze zegt: "Het in praktijk brengen van verlicht handelen in de wereld; de mensen liefhebben en het rusten in het Ware Zelf" als fundament voor optimaal leven. Het is onderverdeeld in "Een Nieuwe Spiritualiteit, Een Nieuw Wereldbeeld, Een Nieuwe Samenleving en Een Nieuwe Gezondheidszorg". Concreet bestaat dit uit een educatief internet programma voor iedereen, zoals in deze pagina's verder uitgewerkt is.

Steeds meer mensen raken in deze tijd het spoor bijster, weten niet meer hoe te leven. De dagelijkse routine neemt ons zozeer in beslag, dat we het zicht op wat belangrijk is in het leven verloren lijken te hebben, de situatie komt ons in toenemende mate onhoudbaar voor. Vooral het materialisme, het individualisme, het onrecht, de uitbuiting en het geweld maken de samenleving steeds onleefbaarder. Het kost ons dan ook moeite niet ten prooi te vallen aan zinloosheid, desorientatie, eenzaamheid, burn-out, (existentiŽ le) angst en onzekerheid. Met andere woorden, we zijn het contact met de werkelijkheid van "hemel, aarde en de gemeenschap" kwijt. Vooral de jeugd is hier het slachtoffer van. Zij voelt de leegheid van het materialisme, maar heeft tegelijkertijd geen alternatief. Velen zijn de wanhoop nabij. Geen perspectief hebben - het ergste wat de oude generatie de jonge aan kan doen - brengt je tot permanente vertwijfeling. Daarnaast voelen velen echter ook, dat er veranderingen op til zijn. Meer en meer mensen blijken bereid tot het afscheid nemen van het oude, terwille van een samenleving gebaseerd op levensvreugde, respect voor de schepping, een optimale gezondheid, prioriteit van spirituele waarden, gemeenschapszin en verbondenheid, kortom wat wij het herstel van de "eenheid met hemel, aarde en de gemeenschap" hebben genoemd. Tegen deze achtergrond voelt Han Marie Stiekema zich geroepen zijn bijdrage te leveren aan het adviseren en begeleiden van mensen in de ruimste zin. Hij en MeiMei hebben daartoe naast hun medische praktijk een Levensschool opgericht met een "nieuwe spiritualiteit", een "nieuwe gezondheidszorg" en een "nieuwe gemeenschap" als de drie pijlers.

Onze missie is een bijdrage te leveren aan de heelwording van mens, samenleving en de natuur. We constateren dat de mens vervreemd is van zijn wortels, gedesorienteerd en op drift geraakt. Hij is hopeloos overgeleverd aan zijn gedachtenwereld, zijn emoties, dromen en verlangens en daarmee aan de krachten van materialisme, vercommercialisering, consumptie en entertainment. Wij weten niet wie wij zijn en hebben het contakt met onze omgeving verloren. Door de steeds verdere exploitatie van de natuur gaat de mens zijn ondergang tegemoet. De desintegratie van de samenleving schrijdt met rasse schreden voort: van de ontbinding van het gezin tot en met verloedering van de demokratie. Het multi-culturele probleem scherpt dit alles nog eens extra aan. Op het individuele niveau raken mensen steeds meer geisoleerd. Vele mensen lijden aan zinloosheid, angst, stress, depressie en burn-out. Wat we nu nodig hebben is een nieuwe integratie van ons mens-zijn: spiritueel, psychologisch, lichamelijk, ecologisch en maatschappelijk. De zin van de huidige verwarring - het „op jezelf teruggeworpen zijn" - is de erkenning, dat teruggaan naar de Bron je enige redding is. Het is hier, dat inzicht, liefde en kracht geboren worden. Vrijheid en gemeenschap vragen om een nieuwe synthese: „jeZelf-zijn in verbondenheid". Zijn de wortels eenmaal hersteld, dan kan met de opbouw van Een Nieuwe Cultuur begonnen worden. Ofschoon het Zelfstudiepakket voor iedereen bedoeld is hebben we Amsterdam als uitgangspunt genomen*. Hier is (was) de crisis het meest voelbaar. Sindsdien is men wakkergeschud en lijken er aanknopingspunten voor vernieuwing te bestaan. Wij willen met deze initiatieven samenwerken.

* Uiteraard beperkt zich ons project niet alleen tot Amsterdam. Omdat het via het internet vrijelijk toegankelijk is, kan iedereen ongeacht zijn/haar woonplaats eraan deelnemen. We hopen, dat velen de fakkel zullen overnemen en hem tot alle uithoeken zullen brengen!

The Great Learning is een van de vier klassieke boeken uit het Oude China. De tekst is even fascinerend als logisch. Het zegt verder: „hoe kun je het Rijk besturen, als je je bezittingen niet beheren kan. Hoe kun je je bezittingen beheren, als je geen harmonie in je gezin hebt. Hoe kun je harmonie in het gezin hebben als je zelf niet in balans bent".

B. Onze benadering

De basis is Een Nieuwe Spiritualiteit, Een Nieuw Wereldbeeld, Een Nieuwe Samenleving en een Nieuwe Gezondheidszorg. Het zou een een geheel nieuwe impuls kunnen genereren. Onze invalshoek is uniek. Te lang is de spiritualiteit als basis van het bestaan verwaarloosd. Alles werd toegespitst op de (onvruchtbare) tegenstelling tussen religie enerzijds en de materialistische maatschappij anderzijds. In plaats van de conflicten verder te laten escaleren, moet naar een gemeenschappelijke noemer gezocht vonden, een invalshoek, waarin alle zich kunnen herkennen. Wat ons verbindt - of je nu Atheist, Humanist, Christen, Jood, Moslim of Jood bent - is onze existentiele situatie. Deze kan gedefinieerd worden als het "geworteld-zijn in "Hemel", aarde en de gemeenschap". Daarbij definieert ieder "Hemel" op zijn/haar wijze. Voor de atheist is het het Niets, voor de new-ager de "Kosmos", voor de Boeddhist "het Grote Bewustzijn", voor de Moslim "Allah" en voor de Christen "God". Dat we daarnaast ook deel uitmaken van de aarde en de gemeenschap zal wel voor geen enkel mens problemen opleveren. Dit hebben we "Existentieel Humanisme" genoemd. Het is het belangrijkste onderdeel van het Zelfstudiepakket. Daarom wordt dit onderdeel extra benadrukt. Het wordt niet alleen via het internet, maar ook concreet gepropageerd, o.a. middels voordrachten, lessen, werkgroepen en projecten. Gedacht wordt aan alle mogelijke groeperingen als culturele en bedrijfsorganisaties, spirituele en religieuze groepen, wijkcentra, scholen, politieke partijen, de media, etnische organisaties etc.Wanneer iedere groepering dit uitgangspunt aanvaardt, dan is er een draagvlak voor dialoog, begrip, tolerantie en samenwerking gecreŽerd.*

* Zie ook "Existentieel Humanisme"

Om het toegankelijk te maken, heb ik gekozen voor E-learning. Het is gericht op kwaliteit en op hooggemotiveerde studenten, het benadrukt de diepte van het bestaan en de integratie van de belangrijkste levensaspecten. Het curriculum omvat de studie van de verschillende deelaspecten. Het leren gaat contemplatief, dat wil zeggen, je geeft de stof de kans met je „diepere lagen te resoneren". Het gaat niet om weetjes, maar om het echte inzicht, de zelfervaring, het intuitief verstaan en dan pas het verstandelijk begrijpen. „Heel het leven" staat centraal, vandaar dat ik mijn initiatief een „Visioen van een Nieuwe Cultuur" noem. Het voordeel van E-learning is dat door voortdurende terugkoppeling het leerpakket flexibel is. Je kunt je leerritme en de volgorde van onderwerp zelf bepalen, terwijl ook wij ons programma steeds opnieuw kunnen bijsturen. Het accent ligt op zelfstudie - zelfstandig studeren - met begeleiding als aanvulling. Mijn motivatie is het ter beschikking stellen van wat ik in mijn leven als geschenk mocht ontvangen, in plaats van een (groot) instituut te willen worden. De begeleiding (zie hoofdstukken C., E. en H.) omvat wat je zelf kunt doen, zoals het contemplatief leren, de resumť's, het droomdagboek, de zelfervaring, het Persoonlijk Integratie Programma (spiritueel, emotioneel en lichamelijk), het doen van meditaties en oefeningen en huismeetings met medestudenten, naast wat wij daarbij aanvullen, zoals de multiple choice, E-mail vraag & antwoord, persoonlijke uitwisselingen met de leraar naast ervaringsweekenden en -weken (o.a. retreats). Speciaal de mogelijkheden van Q & A Online, video mail en Internet TV waarbij direct persoonlijk contakt via beelden tot stand gebracht wordt, lijkt ons de methode van de nabije toekomst.

Het basisstudieprogramma is voor iedereen hetzelfde. Na een geruime tijd van ervaring bestaat de mogelijkheid tot specialisatie dmv een vervolgcursus. De aard en de moeilijkheidsgraad hangen af van welke studie je doet: F1, F2.1, F2.2 of F2.3. Slaag je, dan krijg je het diploma uitgereikt. Zie onder F. (Diploma’s).

C. Contemplatief leren

Je kunt de tekst overdenken, overpeinzen, maar ook je dusdanig openen dat je Hart geraakt wordt. Ik maak zelf vootdurend mee, hoe woorden, als je werkelijk openstaat voor „wat er Achter zit" je in een fractie kunnen openbreken. Elk moment kan de diepere betekenis in je naar boven komen. Om de weg hiertoe te bereiden, je akker vruchtbaar te maken, ga daarvoor recht zitten in je stoel. Dit vanwege de zo noodzakelijke helderheid. Vervolgens stem je af op het gevoelscontakt dat je lichaam maakt met de stoel, dusdanig, dat de stoel „in het verlengde van je bewuste lichamelijkheid komt te liggen". In deze houding ontspan je je. Na korte tijd kom je in de „grondhouding", de toestand van open bewuste aandacht. De tekst kan nu gelezen worden. Je bent nu ontvankelijk, zodat een tekst contakt kan maken met je innerlijk. Doet vervolgens een tekst je wat, leg het boek weg en geef ruimte aan het gevoel, de intuitie of het inzicht dat opgeroepen is. Kort daarna maak je dan je aantekeningen, waarna je het lezen vervolgt, etc., etc.

D. Curriculum 2005/06

Een Nieuwe Spiritualiteit * Een Nieuw Wereldbeeld *
Een Nieuwe Samenleving * Een Nieuwe Gezondheidszorg

We serve those, who want to serve others

Een Nieuwe Training/Levensschool bestaat uit The Great Learning, een leiderschapstraining programma, gericht op Spiritual Service, Health Service en Community Service. Door middel van de Training ben je in staat mensen te begeleiden in het algemeen en in Huisbijeenkomsten, het Persoonlijke Gezondheidsplan en Samenlevingsopbouw in het bijzonder. De Training is gebaseerd op het zelf-hulp "Studie en Actie" * concept. Het betekent, dat je je Missie zelf vorm geeft, (c.q. samen met anderen) terwijl je door ons ondersteund wordt. De mogelijkheden hiervoor vind je onder "Assistentie". Na op zijn minst voor een jaar in het "veld" gewerkt te hebben, heb je de mogelijkheid om je in een bepaalde richting te specialiseren.

De Drie Pilaren
Spiritual Service/Health Service/Community Service

A. SPIRITUAL SERVICE

Algemeen

Basisfilosofie voor iedere student is het "Existentiele Humanisme". Het benadrukt de gemeenschappelijke existentiele noemer  van alle mensen. Onafhankelijk van overtuiging, religie of levensbeschouwing is de basissituatie van ieder mens gelijk. Ieder mens is namelijk geworteld in "Hemel, aarde en de (nieuwe) gemeenschap". Ook al zullen verschillende mensen "Hemel" verschillend benoemen - voor de agnosticus het "Bewustzijn", voor de Christen "God", voor de Moslim "Allah", voor de New Ager "Kosmos" of voor de Atheist "het Niets" - het maakt niet uit. Alle weten wat ermee bedoeld wordt. Met betrekking tot "de aarde en de gemeenschap" zullen wel heel weinig mensen moeite hebben om te erkennen, dat zij er deel vanuitmaken. Al met al is er zo een brede basis voor onderling begrip, uitwisseling, tolerantie en samenwerking gecreŽerd. Mensen die de Training gedaan hebben, verplichten zich om deze filosofie naar alle kanten uit te dragen. 

Huisbijeenkomsten

Spiritual Service bestaat uit mensen begeleiden in de Huisbijeenkomsten. Uit onze ervaring met het werken met mensen zijn we tot de conclusie gekomen, dat afgesneden-zijn van "Hemel, aarde en de gemeenschap" met als gevolg "zelf-verslaving" c.q. verslaving aan de huidige materialistische maatschappij het sleutelprobleeem is. Het de wortel van begeerte, egoÔsme, jaloezie, haat, stress, burn-out, ophoping en uitbuiting. Ons initiatief omvat het samenbrengen van mensen van verschillende richtingen en overtuigingen* - in regelmatige (wekelijkse, met een minimum van twee keer per maand) zelf-hulp bijeenkomsten waarin zij zich bezinnen op hun existentiele vervreemding. De essentie van Transformatie is om je vervolgens in te voegen in "Hemel, aarde en de (nieuwe) gemeenschap". Het doel is een Vreugdevol Leven! De groepen zijn horizontaal georganiseerd zonder enige autoriteit van "boven" c.q. gebaseerd op autonomie, terwijl het programma bestaat uit de Zeven Stappen. Spiritual Service is ontworpen voor diegenen die een Huisbijeenkomst willen starten, ontwikkelen en begeleiden. Voorwaarde is een zeker "niveau" vann spirituele ervaring.

* Vandaar dat in de Huisbijeenkomsten hoofdzakelijk over "het Uiteindelijke" gesproken worden, een term waarin de meeste mensen zich zeker kunnen vinden.

ASSISTENTIE

Studiebegeleiding geschiedt middels ons EducatiefCultuurVernieuwings
InternetZelfstudieProject.

Voor persoonlijke spirituele begeleiding: klik hiernaast onder "Newsletter".

STUDIEMATERIAAL

Zie hiernaast onder "Spiritual Service".

B. HEALTH SERVICE

Algemeen

Gedurende de 33 jaar van mijn medische praktijk, heb ik de gemeenschappelijke noemer van chronische "beschavingsziekten" gevonden: het stroomsysteem. In plaats van je op de effecten of symptomen van klinische ziekte te concentreren, blijkt het onderzoek, diagnose en behandeling van de oorzaken: de basisfuncties als voeding, vertering, bloedsomloop, verbranding, assimilatie, ontgifting en uitscheiding doorslaggevend. Iedere fase heeft zijn eigen onderzoek, diagnose en een groep van integrale - biologische, ecologische - therapieŽn. De verrassing is, dat uitsluitend door het optimaliseren van de bovengenoemde basisfuncties - samen met zoveel mogelijk verwijderen van alle schadelijke factoren uit de de omgeving - alle mogelijke chronische klachten blijken ofwel gedeeltelijk ofwel geheel te verdwijnen, terwijl tegelijkertijd welbevinden, optimale vitaliteit, energie en een evenwichtig immuunsysteem hersteld worden. Stroomsysteemtherapie biedt ieder individu een eenvoudig, effectief, goedkoop en begrijpelijk gezondheidssysteem aan, een raamwerk voor het verbeteren van je leefstijl op zo'n manier, dat ziekte kan worden voorkomen, (chronische) "beschavingsziekten" en de "nieuwe risico's" kunnen worden verbeterd of genezen, alles door middel van natuurlijke methoden zonder schadelijke bijwerkingen.

stroomsysteemtherapie: het antwoord op basisgezondheidsproblemen
van de moderne tijd

Persoonlijk Gezondheidsplan

Op het fysieke niveau bieden we het Persoonlijke Gezondheidsplan aan, een tweemaaandelijks programma, dat bestaat uit 10 stappen met het doel om je gezondheid te optimaliseren. Het is gebaseerd op de "Stroomsysteem- therapie", een doorbraak in medisch denken en handelen, bevattende meer dan 200 natuurlijke (zelfhulp) therapieŽn. Het Plan opent met voedingsadvies, gevolg door pro-biotische therapie (herstelt de darmflora), fitness, ademen en zweten, supplementen, ontgifting en ontzuring, de lever flush vlg. Dr.R.Stone, stimulering van het immuunsysteem dmv guasha, anti-oxidanten, darmreiniging en een drinkkuur. De kracht van de benadering ligt in de combinatie van therapieŽn. Vandaar, om succesvol te zijn, moet je ze alle tien tegelijkertijd doen. NB: Dit (internet zelfhulp)plan is een gezondheidsbevorderend plan. Het is niet bedoeld als vervanging voor medische behandeling. De verantwoordelijkheid ligt geheel bij jezelf. Bij de milieufactoren spelen gifstoffen (van binnen en buiten), geopathologische factoren ("aardstralen") en electro-smog een buitengewoon belangrijke rol....De taak van onze studenten ("basisgezondheidsconsulenten") is dit Plan op alle wijzen bij de mensen bekend te maken c.q. de laatsten daarin te begeleiden.

Een Nieuwe Gezondheidszorg

Vanaf het moment dat je goede resultaten boekt met gezondheidsbevordering - de positieve benadering - wordt het infectieus. Zelfzorg blijkt echter niet genoeg te zijn, het gaat immers ook de gemeenschap aan. Een nieuwe slogan moet daarom worden geintroduceerd: "Een gezonde geest in een gezond lichaam in een gezonde gemeenschap". Het betekent, dat onze inspanningen verder moeten gaan in de richting van Een Nieuwe Gezondheidszorg, een concept gebaseerd op de drie concentrische cirkels van respectievelijk Zelfhulp, Holistische en Technologische Geneeskunde. Aangezien ongeveer 70% van je gezondheid afhangt van Zelfhulp (leefstijl) is het vestigen van basisgezondheidscentra gebaseerd op de "Stroomsysteemtherapie" en het "Persoonlijke Gezondheidsplan" cruciaal. We benadrukken hierbij de straat- resp. wijkgerichte benadering dwz de basisgezondheidsconsulent is een vrijwilliger die werkt in een straat- c.q. wijk Zelfhulpcentrum.

We leiden je op tot basisgezondheidsconsulent

ASSISTENTIE

Studiebegeleiding geschiedt middels ons EducatiefCultuurVernieuwings
InternetZelfstudieProject.

Voor verdere ondersteuning: kijk onder "Newsletter" hoofdstukje "Healing"

STUDIEMATERIAAL

Zie hiernaast onder "Health Service".

C. COMMUNITY SERVICE

„Hoe een duurzame wereld te verwerkelijken, zonder eerst een ecologische economie te vestigen? Hoe een ecologische economie te vestigen, zonder eerst de toekomst van onze regio in eigen hand te nemen? Hoe de toekomst van onze eigen regio in eigen hand te nemen, zonder eerst onze buurt op orde te stellen? Hoe onze buurt op orde te brengen, zonder ons eigen huishouden behoorlijk te bestieren? Hoe ons eigen huishouden behoorlijk te bestieren, als we niet eens zorg kunnen dragen voor onze eigen gezondheid? Hoe zorg te dragen voor onze eigen gezondheid, als we niet eerst ons innerlijk evenwicht hebben gevonden?".

Naar "The Great Learning" (De Oorspronkelijke Tekst is uit China, 400 BCE)

Mensen helpen hun gemeenschap opnieuw op te bouwen

Algemeen

Wat door "The Great Learning" naar voren gebracht wordt is onderdeel van alle belangrijke spirituele tradities. Zij alle benadrukken de noodzaak om zowel aan je eigen bevrijding te werken, alsook aan het welbevinden van de gemeenschap. Nu, met de verergering van de globale crisis moeten mensen met verschillende achtergrond het eens worden over een gemeenschappelijke noemer, op basis waarvan zij samen kunnen werken om de mensheid en de aarde te redden. Het model van de Great Learning lijkt buitengewoon geschikt te zijn voor dit doel. Vertaald naar de huidige situatie betekent dit, dat een ieder begint met zijn/haar eigen ontwaken, dat vervolgens stapsgewijs in de omgeving wordt uitgebreid.

Concentrische cirkels van het individu naar de samenleving trekken

Transformatiemanifest voor de 21e eeuw

De derde taak van onze afgestudeerden is het mee helpen opbouwen van een Nieuwe Gemeenschap. Je beste talenten te delen met anderen is de grootstmogelijke vreugde. In plaats van deze te verspillen ten bate van persoonlijk voordeel en winst, draag je ze op aan het herstel van je gemeenschap. Alles wat je zelf kunt doen, doe je zelf. Dat wat je niet kunt doen, wordt gedaan door het gezin. Het gezin doet alles wat het zelf kan doen. Wat het niet kan doen, wordt gedaan door de straat. De straat doet alles wat deze zelf kan doen. Wat zij niet kan doen, wordt gedaan door de wijk. De wijk doet alles wat deze zelf kan doen. Wat zij niet kan doen, wordt gedaan door de gemeente. De gemeente doet alles wat zij zelf kan doen. Wat zij niet kan doen, wordt gedaan door de provincie. De provincie doet alles wat deze zelf kan doen. Wat zij niet kan doen, wordt gedaan door het land etc. t/m de EU. Het doel is de rechten van de gemeenschap te herstellen als het fundament van het socio-politieke leven, gebaseerd op "organische" c.q. bottom-up gestructureerde lagen, "gemeenschaps- demokratie" (sociokratie) genoemd. Richtlijnen hierbij zijn o.a. subsidiariteit ("wat een lager niveau kan doen, mag niet door een hoger worden gedaan"); zelfbestuur ("Zelf-soevereiniteit"), matricentrisme (vrouwen centraal bij gemeenschapsopbouw en -bestuur), alles gebaseerd op consensus.   

De straat is een gemeenschap; zij weet het alleen nog niet

ASSISTENTIE

Studiebegeleiding geschiedt middels ons EducatiefCultuurVernieuwings
InternetZelfstudieProject.

Open "Newsletter"; zie onder stap "Commitment"

STUDIEMATERIAAL

Zie hiernaast onder "Community Service".

SAMENVATTING

Ons voorstel is om jezelf te trainen - ieder op zijn/haar manier - om deel te gaan nemen in onze CultuurVernieuwingsBeweging. Ieder doet zijn/haar uiterste best om vooruitgang op de spirituele Weg te boeken. Wat de Beweging nodig heeft, zijn mensen die ontwaakt! zijn, die de verantwoordelijkheid voor hun eigen innerlijke proces op zich nemen, die meer en meer transparant worden, die de onderdrukte delen van hun persoonlijkheid in hun Nieuwe Identiteit integreren, mensen die vrijelijk en constructief met anderen communiceren, alles met het oogmerk een meerwaarde te creŽren, met het doel anderen te dienen. Resultaat is toewijding, competentie en effectiviteit in het dienen van het Geheel.

OPEN BRIEF AAN DE BURGEMEESTER
VAN AMSTERDAM, MR. J. COHEN

Corresponderende Boeken & Artikelen
Zie: Gratis Internet Bibliotheek/Publicaties
O
nder de verschillende hoofdstukken

Methoden en begeleiding:
Multiple choice, resumť, droomdagboek, Q&A online,
zelfervaring, huisbijeenkomsten, retreat etc.

INFO & CONTACT
T/F 020-6624037
thegreatlearning@welcome.to

Zie ook: Artikel in Hervormd Nederland, 8 december 2001

OVERZICHT LINKS
Ga verder naar E-learning 2 (E. - H.)
Ga verder naar E-learning 3 (H. - I.)
Ga verder naar E-learning 4 (Epiloog)

© 2000 Copyright by Han M. Stiekema. All rights reserved.
The Great Learning/Levensschool Gratis Zelfstudie Leerpakket is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden aangewend voor geldelijk gewin, commerciŽle doeleinden, uitgaven of publicaties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, opslag, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Disclaimer
As a condition of use of the www.the-great-learning.com site, the user agrees to indemnify www.the-great-learning.com and her publisher from and against any liabilities, expenses (including attorney's fees) and damages arising out of claims resulting from user's use of this www.the-great-learning.com site.

HOME

Last update:02/14/07
Methoden & begeleiding in voorbereiding.

Dit project is opgedragen aan iedereen:

met name ook aan jeugdigen, studenten, vrouwen, vertwijfelden, journalisten, sociale werkers, hoogleraren, bijstandsmoeders, verslaafden, WAO-trekkers, ambtenaren, anarchisten, senioren, werkelozen, krakers, zieken, beleidsmakers, mensen met een burn-out, politici, officieren van justitie, daklozen, kapitalisten, allochtonen, spirituelen, anti-globalisten,  managers, ontevredenen, consumenten, therapeuten, burgemeesters, wetenschappers, actievoerders, managers, singles, kunstenaars, politie-agenten, parttime werkenden, buitengeslotenen, gelovigen, cynici en eenzamen.......