INHOUD

 

INHOUD

 

INHOUD

 

INHOUD

 

 


Geworteld in Hemel, Aarde & de Gemeenschap

English title
R"Rooted in Heaven, Earth & the Community"
(still to be translated)

 

Letter
"Cosmic Governance"
Following soon

Inspireren
Visie ontwikkelen
Perspektief aanreiken
Bewustwording initieren
Het voortouw nemen
Integratie bevorderen
Zelfbeschikking uitbreiden
Gemeenschap versterken
Gezondheid optimaliseren
Richting aangeven
Houvast bieden
Hoop geven

 

 

 

INHOUD

1. Introductie
De Oermoeder
De Verre God
De Heilsbrenger
Het Visioen
De Tweevoudige Oorsprong

2. Geboorte
Prehistorie
Verzamelaars en jagers
De Agrarische Revolutie
Als kind
Vruchtbaarheids- en Vegetatiemythen
Hieros gamos

3. Groei
De Oude Wereld
De Kosmische Orde
- God op aarde
- Echnaton
De Griekse Wereld
- Dionysos

4. Bloei
De Inheemse Volken
- Een muzikale reis
- Introductie
- Oorsprongsmythen
- Hemel en Aarde
- De Natuur
- De Heilsbrenger
Chinees Universisme
- Het Tao
- Yin en Yang
- Makro- en mikrokosmos
- Het Midden
Shinto
Pre-Columbiaanse religies
- Maya
- De Tweevoudige God
- Mikro- en makrokosmos
- De kalender
- Azteken

 

5. Verval
De gemeenschappelijke noemer
Verwaarlozing (Hindoeisme:Vedanta)
- Introductie
- De Klassieke Periode
- De Bhagavadgita
- Tri Hita Karana
Ontkenning (Boeddhisme)
- Zitten
- Introductie
- Maitreya Boeddha
- Pao ChŁen
Marginalisering (Judaisme)
- Uitgangspunten
- Herinneringen aan de Oorsprong
- Strijd tegen de Aarde
- Kabbala
- De Diaspora
- Spinoza
Onderdrukking (Christendom)
- Het Paulinisme
- De „Hemel"
- De Aarde
„Onbewustheid" (Islam)
- De Qur’an
- Soefi’s
- Djalalu’ddin Rumi
- Arabische filosofie

6. Opleving
Natuurfilosofie
- Excursie: Rousseau
De Alchemie
- Paracelsus
- Initiatie
Het Nazisme
Emotionele zelfintegratie

7. Herstel
7.1 Thuiskomst
7.2 De Oorspronkelijke Traditie

8. Epiloog
8.1 Mircea Eliade

Rooted in Heaven, Earth & the Community

CONTENT

1. Introduction
The Primordial Mother
The far away God
The Savior
The Vision
The Twofold Origin

2. Birth
Prehistory
Gatherers and hunters
The Agrarian Revolution
As a child
Fertility- and Vegetation myths
Hieros gamos

3. Growth
The Old World
The Cosmic Order
- God on earth
- Echnaton
The Greek World
- Dionysos

4. Flowering
Indigenous Peoples
- A musical journey
- Introduction
- Myths of Origin
- Heaven and Earth
- Nature
- The Savior
Chinese Universism
- The Tao
- Yin and Yang
- Macro- en microcosm
- The Center
Shinto
Pre-Columbian religions
- Maya
- The Twofold God
- Micro- en macrocosm
- The calendar
- Azteks

5. Decay
The common denominator
Neglect (Hinduism:Vedanta)
- Introduction
- The Classical Period
- The Bhagavadgita
- Tri Hita Karana
Denial (Buddhism)
- Sitting
- Introduction
- Maitreya Buddha
- Pao ChŁen
Marginalising (Judaism)
- Principles
- Memories of the Origin
- Battle against the earth
- Kabbala
- The Diaspora
- Spinoza
Repression (Christendom)
- Paulinism
- „Heaven"
- Earth
„Ignorance" (Islam)
- The Qur’an
- Sufi’s
- Djalalu’ddin Rumi
- Arab philosophy

6. Revival
Nature philosophy
- Excursion: Rousseau
The Alchemy
- Paracelsus
- Initiation
Nazism
Emotional self-integration

7. Restoration
7.1 Coming Home
7.2 The Original Tradition

8. Epiloge
8.1 Mircea Eliade

ISBN: 90-70525-22-4

1999 © Copyright Han Marie Stiekema. Alle rechten voorbehouden.
Het boek mag niet worden aangewend voor geldelijk gewin, commerciŽle doeleinden, uitgaven of publicaties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, opslag, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Back

home
(Back to the start of Han Marie Stiekema's website)

1997-2004 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 07/06/13