Brief 17
Matrix
De Oorspronkelijke Grote Moeder Traditie

Brief 1
Chinese levenskunst
krijgt gestalte in het
Vondelpark

Brief 2
Van muziek

genieten

Brief 3
Lieve Hilde

Brief 4
Awaken!

Brief 5
Universaliteit

Brief 6
Those Who Come to
Me...

Brief 7
De Weg van de
Krijger

Brief  8
Letter Darshan

Brief 9
Open Vraag

Brief 10
De natuur heiligen

Brief 11
Spirituele gemeenschap

Brief 12
De laatste uitdaging

Brief 14
Producing/Living/Being

Brief 16
Het Grote Leerproces

Brief 17
Matrix

Brief 18
Save the Earth

Brief 23
Letter from America

Home

"In deze meest wanhopige tijd heeft de Grote Moeder Haar afgevaardigden naar de aarde gezonden om de mensheid te helpen de eenheid met de Hemel, de aarde en de gemeenschap te herstellen"*. Daarbij blijken drie stappen cruciaal te zijn.*
(Naar Huang-chi chiu-lien "kostbaar boek", China)

Wij hebben een vreugdevolle tijding. De Uiteindelijke Werkelijkheid blijkt niet "God" te zijn, maar het Vacuum, ook Matrix of Grote Moeder genoemd. Zij is de Kosmische Baarmoeder, die alles insluit, verbindt, voedt en ondersteunt; waar alles zonder uitzondering - inclusief het Goddelijke, het Licht – uit voortkomt en in terugkeert. In Haar Leegte sterft al het oude, zieke, opgehoopte en levensvijandige, terwijl alles voortdurend opnieuw geboren wordt. Door in Haar toevlucht te zoeken, leven wij in "harmonie met de kosmos", in absolute geborgenheid, voortdurende balans, innerlijke vernieuwing en onuitputtelijke vreugde. Het wereldbeeld heeft hierdoor een fundamentele verandering ondergaan: van "mannelijk" naar "vrouwelijk", van exclusief naar inclusief. Daarbij geldt: "ken je je ware afkomst, dan weet je dat je (door Haar) gezonden bent" (dat wil o.a. zeggen: je leeft door en voor het Geheel). Een van hen is Han Marie Stiekema ("servant/messenger"), in het gewone leven spirituele leraar, psychotherapeut en arts. Het kostte hem ruim 25 jaar - waarin hij alle stadia van de spirituele Weg "doorliep" - en grote aarzeling om zijn missie op zich te nemen.

1. Ontwaken

Centraal staat de (h)erkenning van de Grote Moeder als de Ultieme Werkelijkheid samen met Haar "Wet van het Universum": het kosmische evenwicht tussen afbraak, bestendigheid en wedergeboorte. Dit ziende is de huidige maatschappij een levensvijandig systeem, gedomineerd door individuele en collectieve zelfverslaving, een voortdurende zucht naar meer: geld, luxe, bezit, ambitie, eten, sex, relaties, ervaringen, sensatie, afleiding… Terwijl we onszelf steeds meer laten opjagen, worden we steeds ongelukkiger. "Hebben is het onvermogen tot Zijn". Ieder mens is echter voorbestemd tot een leven in vrijheid, vreugde en verbondenheid met elkaar. Door onbewuste identificatie met ons "ik", onze gedachten, emoties en verlangens zijn we afgesneden van dit ware Zelf. De eerste stap naar bevrijding is de erkenning, dat je (hopeloos) verslaafd bent, samen met het vaste voornemen af te kicken, naast het besef dat "je meer bent" dan je ego, je gedachten, problemen en obscessies alleen. Dit ontwaken ligt binnen een ieders persoonlijke bereik. De volgende stappen* zijn het herstel van de eenheid met "Hemel en aarde", de persoonlijke integratie (spiritueel, emotioneel en lichamelijk), de doorbraak van het Licht en de toevlucht tot de Grote Moeder.

2. Optimale Gezondheid

Een samenleving met de Grote Moeder als uitgangspunt legt accent op de heelheid van het leven. Daarom is onze tweede prioriteit een optimale gezondheidszorg. Ondanks alle technologische "vooruitgang" nemen klachten, stoornissen en ziekten - lichamelijk, psychisch en spiritueel – echter verder toe. Daarbij staan bestaansproblemen (zinloosheid, angst, eenzaamheid), psychische klachten (depressie, stress en burn-out), de nieuwe ziekten (RSI, ME, pijnsyndromen, voedselintolerantie, allergie, electrostress, immuunzwakte, candida) en de "oude" ziekten (hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, reuma etc.) centraal. Door optimalisering van basisfuncties - voeding, vertering, bloedsomloop, stofwisseling, ontgifting en uitscheiding - naast een nieuwe aanpak van de gezondheidszorg - gebaseerd op de drie echelons van zelfzorg, holistische en technologische geneeskunde - wordt gezondheid spectaculair bevorderd*. Niet alleen blijken veel van bovenstaande problemen verholpen te kunnen worden, terwijl schadelijke "bijwerkingen" tot een minimum worden teruggebracht, maar tevens gaan de kosten van de gezondheidszorg dramatisch omlaag en de werkvoldoening van de werkers overeenkomstig omhoog.
* (
www.vitalworld.org )

3.Herstel van de Gemeenschap

Het "op jezelf teruggeworpen zijn" - het extreem doorgevoerde individualisme - is de ziekte van deze tijd. Een samenleving zonder vitale samenhang is echter gedoemd ten onder te gaan. De tekenen zijn reeds overal zichtbaar. O.a. wordt steeds duidelijker, dat het huidige systeem fundamenteel faalt in het beschermen c.q. bevorderen van het welzijn van zijn burgers. Wij moeten dus beginnen ons eigen leven in eigen hand te nemen, te beginnen met onszelf, het gezin/de groep, de straat, de wijk en de gemeente. Patriarchale, bureaucratische, technologische en economische dominantie dient te worden vervangen door een samenleving gebaseerd op "vrouwelijke waarden" en dienstbaarheid aan het leven, waarbij het "jeZelf-zijn in verbondenheid", herstel van het sociale levensweb, een solidaire economie en een gezond milieu centraal staan. Samenwerking in netwerken lijkt hier de meest efficiŽnte weg. Het doel is matricentrisme (herstel van het moederrecht), Zelfsoevereiniteit, subsidiariteit en gemeenschapsdemokratie op alle niveau’s van de samenleving* *(http://turn.to/eu-ar/)

Terug

© 2000 Copyright by Han M. Stiekema. All rights reserved.
The Great Learning/Levensschool Gratis Zelfstudie Leerpakket is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden aangewend voor geldelijk gewin, commerciŽle doeleinden, uitgaven of publicaties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, opslag, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Last update:08/30/06