Brief 11
SPIRITUELE GEMEENSCHAP

Brief 1
Chinese levenskunst
krijgt gestalte in het
Vondelpark

Brief 2
Van muziek

genieten

Brief 3
Lieve Hilde

Brief 4
Awaken!

Brief 5
Universaliteit

Brief 6
Those Who Come to
Me...

Brief 7
De Weg van de
Krijger

Brief  8
Letter Darshan

Brief 9
Open Vraag

Brief 10
De natuur heiligen

Brief 11
Spirituele gemeenschap

Brief 12
De laatste uitdaging

Brief 14
Producing/Living/Being

Brief 16
Het Grote Leerproces

Brief 17
Matrix

Brief 18
Save the Earth

Brief 23
Letter from America

Home

Aan al diegenen, die verlangen naar een optimaal spiritueel leven
en dat met anderen willen delen.

"I have a dream"

Kernstuk van spiritualiteit is „jeZelf-zijn in verbondenheid" als twee kanten van dezelfde medaille. Kom je namelijk ten diepste tot je Zelf, dan blijkt dit niet alleen de Essentie „van jezelf", maar evenzeer de Essentie te zijn van al-wat-leeft: van de wolken, de rotsen, de planten, de dieren en de mensen gelijkelijk. Ja, reeds bij het doen van eenvoudige oefeningen als het voelend gewaarzijn - bijvoorbeeld de „Hemel" en aarde oefeningen - komt met de toenemende verdieping je omgeving steeds meer in het verlengde van je lichaam te liggen. Je hebt dan „alles lief als jezelf".

Het verlangen deze buitengewone ervaring uit te breiden tot gemeenschap met andere mensen „op de Weg" kan heel sterk zijn. In eenheid en harmonie leven - horizontaal en vertikaal - draagt inderdaad een grote belofte in zich. Om hier aan toe te zijn, moet je eerst de „gemeenschappelijke noemer" hebben ontdekt, dat wat je wezenlijk met anderen deelt en wil delen. Het is de reden, dat experimenten met gemeenschappen tot dusver uiterst moeilijk verliepen. Gemeenschap is immers meer dan een willekeurige groep individuen bij elkaar, ieder met zijn/haar eigen verlangens, doelstellingen, ideeŽn en idealen.

Er zijn tegenwoordig een aantal innerlijke en uiterlijke factoren samengekomen, die de sprong naar nieuwe gemeenschappen mogelijk maken. In de eerste plaats de ontdekking van de gemeenschappelijke noemer van spiritualiteit en religie: de mens geworteld in „Hemel" en aarde. Als dit inderdaad de eenheid is, waar wij zo lang naar hebben gezocht, is er een kader geschapen, waarin verscheidenheid - van individualiteit, geloof, cultuur, sexe etc. - een kans krijgt zich te ontplooien.

De factor die van buiten komt heeft te maken met het tijdsgebeuren. Het maatschappelijk „proces" neemt immers steeds destructievere vormen aan. Van individualisering en consumisme worden wij nu in een gelijkgeschakelde concurrentiemaatschappij gedreven, waar het alleen nog om het „ieder tegen elkaar" gaat. De prestatiedruk, het rauw winstbejag, de stress, de tijdnood, de onderdrukking, de armoede...noem maar op, zij zullen allen exponentiŽel toenemen. Waardoor er steeds minder ruimte is voor Zijnsmensen, diegenen die Zijn boven het hebben plaatsen.

De situatie is te vergelijken met die van de derde eeuw. Ook toen kwamen innerlijke en uiterlijke factoren bij elkaar, die ertoe leidden, dat mensen (in tegenstelling tot nu waren dat toen alleen mannen) zich als kluizenaars en monniken uit de wereld terugtrokken. De laatsten zochten een plek, waar zij „in dienstbaarheid aan God" konden leven. De behoeften van mensen in huidige tijd zijn o.a. stilte, in contakt zijn met het Uiteindelijke en de natuur, creativiteit cq met je handen werken, elkaar in het Wezenlijke ontmoeten, studie en verdieping en vandaaruit elkaar wederzijds behulpzaam zijn.

De „blijde boodschap" is nu, dat we niet alleen de gemeenschappelijke noemer hebben gevonden, maar ook de manier deze in het dagelijks leven vorm te geven. Op een dusdanige manier, dat het iedere betrokkene geeft wat hij/zij zoekt. Het fundament is het tweevoudig geworteld-zijn in „Hemel" en aarde, de eenheid die de verscheidenheid mogelijk maakt, stimuleert en tot bloei brengt. Ieder lid (h)erkent dit principe als wezenlijk in zijn/haar leven. Overal en altijd kunnen we elkaar hierin vinden. Het is het uitgangspunt voor de gemeenschappelijke dagelijkse praktijk. Vooral de integratie van het spirituele, het emotionele en het lichamelijke, alles in eenheid met „Hemel" en aarde, heeft ertoe bijgedragen1. Het is het draagvlak, dat je boven jezelf uittilt. Mensen die dit ervaren, hebben geen angst meer zich met anderen te verbinden. Integendeel, de vreugde is er alleen maar groter om.
1. Zie PIP (Persoonlijk Integratie Programma) in DasuŽ, Boek 5 „HMS Meditaties" en   "The Great Learning".

Eenvoud en autonomie zijn twee kanten van dezelfde medaille

 Terug

© 2000 Copyright by Han M. Stiekema. All rights reserved.
The Great Learning/Levensschool Gratis Zelfstudie Leerpakket is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden aangewend voor geldelijk gewin, commerciŽle doeleinden, uitgaven of publicaties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, opslag, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Last update:08/30/06