Go to Index Mother Worship with an overview of all Cosmic Mother related issues

Ga de Verering van de Moeder met een overzicht van al Kosmische Moeder indexeren met elkaar in verband bracht kwesties

Official website
of
HAN MARIE STIEKEMA

 


THE COSMIC MOTHER HEALING SHRINE

ON TOP
Universal Great Mother/ Cosmic Womb Mandala
(Essence of the Mother)

Light, God, BuddhaNature, Consciousness (white/yellow) and the universe (green) are born out of the Cosmic Womb (black, Darkness), the former continuous returning to their Origin

OP BOVENKANT
De universele Grote Kosmische Uterus Mandala van de Moeder
(Essentie van de Moeder)

(Wit/het de het gele) licht, God, BuddhaNature, Bewustzijn en het (groene) heelal zijn geboren uit de Kosmische Uterus (zwarte, Duisternis), het vroegere ononderbroken terugkomen op hun Oorsprong

ONDER HET
„Zwarte Madonna“, een verpersoonlijkte manifestatie (beeld) van de Kosmische Moeder
(Het Lichaam van het Medeleven van de Moeder)

BELOW IT
"Black Madonna", a personified manifestation (image) of the Cosmic Mother
(Compassion Body of the Mother)

 

Inleiding

Opdracht van de „Groene Mens“

Het universele Onderwijs van de Moeder

De koningin van Hemel

Het installeren van een Kosmische Moeder
Het helen van Heiligdom

Instructies voor Verering
(De Cursus van de Dag)

Het Helen van de moeder

Het persoonlijke Plan van de Gezondheid

De Regeneratie van de Cursus van de dag
(Doorsmelting)

Terugtocht
De „universele Manier“

De (facultatieve) Vieringen van de Zondag

(De facultatieve) Cirkels van de moeder

Het ritueel van de Aarde
De jeugd voor de Jeugd

Moeders die Mannen en Vrouwen inwijden

De speciale Cursus van de Genezer Guasha

Moeders: Leiders van de Gemeenschap

De universele Raad van de Moeder

De Workshop van Interreligious
„Moeder & Zonen“

Het helen van de Planeet

Permanente steun

Introduction

Mission of "Green Man"

Universal Mother Teaching

The Queen of Heaven

Installing A Cosmic Mother
Healing Shrine

Instructions for Worship
(Day Course)

Mother Healing

Personal Health Plan

Day Course Regeneration
(Burn-Out)

Retreat
"The Universal Way"

The Sunday Celebrations (optional)

Mother Circles (optional)

The Earth Ritual
Youth for Youth

Mothers initiating Men and Women

Special Guasha Healer Course

Mothers: Leaders of the Community

Universal Mother Council

Interreligious Workshop
"Mother & Sons"

Healing the Planet

Permanent support

 

DE KOSMISCHE META-RELIGIE
MOEDER VOOR MOEDERS
De „Helende Kosmische Moeder Schrijn“
See also: "Frontpage!"

 

Giving back your ego to the Cosmic Mother

 

Introduction

Inleiding

Mothers are the most discriminated group in society. At the same time mankind is depending on their unreserved dedication. Mothers determine the spiritual, psychological and physical welbeing of future generations. And exactly THEY face almost unsurmountable problems. So isn't it time to focus on Mother Empowerment? Symptomatic approaches are tried everywhere. Without too much result. Therefore, we have to start with the Source of All (Mother) Power: the Universal Cosmic Mother. It is a program of some 20 different steps!

De moeders zijn de meest onderscheiden groep in de maatschappij. Tezelfdertijd is de mensheid afhankelijk van hun ongereserveerde toewijding. De moeders bepalen het geestelijke, psychologische en fysieke welbeing van toekomstige generaties. En precies zien ZIJ bijna unsurmountable problemen onder ogen. Zo is het geen tijd om zich bij Empowerment van de Moeder te concentreren? De symptomatische benaderingen worden overal geprobeerd. Zonder teveel resultaat. Daarom moeten wij met de Bron van Al Macht (van de Moeder) beginnen: de universele Kosmische Moeder. Het is een programma van zowat 20 verschillende stappen!

Mission of "Green Man"

Opdracht van de „Groene Mens“

Of all people claiming to be reborn (hardly) anyone relates this to a (the) Mother, but always identify with a male person/deity. Isn't that strange? In archaic times this was different. Dionysos is said to have been "twice mothered". My life is comparable. Only a Mother can give birth! She "lifted Her veil to me" by granting me the incredible priviledge of being "born twice". First as a human being through my biological mother, later as an Enlightened One through the Cosmic Womb. This explains why my knowledge about Her isn't based on concepts, ideas, images or even experience, but on direct Revelation of Her Reality

Van alle mensen die herboren eisen te zijn (nauwelijks) iedereen vertelt dit met een () Moeder, maar identificeert zich altijd met een mannelijke persoon/deity. Is niet vreemd dat? In archaÔsch tijden was dit verschillend. Dionysos wordt gezegd „tweemaal gebaard te zijn“. Mijn leven is vergelijkbaar. Slechts kan een Moeder geboorte geven! Zij „hief Haar sluier aan me op“ door me het ongelooflijke voorrecht „tweemaal“ te verlenen van geboren het zijn. Eerst als menselijk wezen door mijn biologische moeder, later als GeÔnformeerdeo door de Kosmische Uterus. Dit verklaart waarom mijn kennis over haar niet gebaseerd op concepten, ideeŽn, beelden of zelfs ervaring, maar op directe Revelatie van Haar Werkelijkheid is

From that moment on my Mission was to tell people about Her True Nature and the meaning it has for our times. It is like the Grail Legend. There the matriarchal Hero - Parcival - restores the Divine Feminine as Ultimate Reality. It is also my life story. The personal part is my worldly mother, who couldn't cope with the burden of motherhood. She therefore kept me under a very rigid regime, against which I had to revolt, in order to make my development as a person possible. This struggle lasted for more than 50 years! Therefore, I feel myself indebted to my mother to do everything to ease the burden of mothers, worldwide

Vanaf dat ogenblik mijn Opdracht was mensen over Haar Ware Aard en betekenis te vertellen het voor onze tijden heeft. Het is als de Grail Legende. Daar herstelt de matriarchale Held - Parcival - Goddelijke Vrouwelijk als Uiteindelijke Werkelijkheid. Het is ook mijn het levensverhaal. Het persoonlijke deel is mijn wereldlijke moeder, die niet aan de last van moederschap kon het hoofd bieden. Zij hield me daarom onder een zeer stijf regime, waartegen ik moest in opstand komen om mijn ontwikkeling mogelijk als persoon te maken. Deze strijd duurde meer dan 50 jaar! Daarom voel ik me schuldig aan mijn moeder alles doen de last van moeders verlichten, wereldwijd

The cultural part is patriarchy under which women have suffered for millennia. Despite my fights with my mother I have been always very sensitive to this issue. Later, the Cosmic Mother gave me definitive insight into the matter. That's why I am a warrior, a teacher, a healer and a visionary to the benefit of everyone - women and men - who suffer from oppression and injustice. Mothers are the key, (matriarchal) women are the guides and men are the executives. All three are equally important. Only if men accept and support the Cosmic Mother, life on earth will change for the better. Contrary to the Goddess, who is a role-model for women-only, which of course is very favourable with regard to female identity, to the Mother Her sons and daughters are equally dear!

Het culturele deel is patriarchaat waaronder de vrouwen voor millennia hebben geleden. Ondanks mijn strijden met mijn moeder ben ik altijd zeer gevoelig voor deze kwestie geweest. Later, gaf de Kosmische Moeder me definitief inzicht in de kwestie. Dat is waarom ik een strijder, een leraar, een genezer en een ziener ten gunste van iedereen ben - vrouwen en mannen - die aan onderdrukking en onrechtvaardigheid lijden. De moeders zijn de sleutel, (de matriarchale) vrouwen zijn de gidsen en de mensen zijn de stafmedewerkers. Alle drie zijn even belangrijk. Slechts als de mensen goedkeuren en de Kosmische Moeder steunen, zal het leven ter wereld beterschap. Tegendeel aan de Godin, die vrouw-slechts een rol-model voor, dat natuurlijk met betrekking tot vrouwelijke identiteit zeer gunstig is, aan de Moeder Haar zonen is en de dochters even beste zijn!

As a man I feel connected to the Tradition of those Gods - "Green Men" like Tammuz, Osiris, Baal, Attis, Dionysos and....Jesus - who, in archaic times, were servants to the Mother i.e. the Whole. In Buddhism this is Maitreya Buddha, in Taoism Lao Tze, accompanied by countless other Heros from other Traditions worldwide

Als mens die ik verbonden met de Traditie van die Goden - „Groene Mensen“ zoals Tammuz, Osiris, Baal, Attis, Dionysos en…. heb gevoeldJesus - wie, in archaÔsch tijden, bedienden aan de Moeder d.w.z. het Geheel waren. In Boeddhisme is dit Maitreya Boedha, in TaoÔsme Lao Tze, die van talloos andere Helden van andere Tradities wereldwijd vergezeld gaat

Universal Mother Teaching

Het universele Onderwijs van de Moeder

In modern times, many of us hoped for an end to discrimination and exploitation of mothers. Especially the waning of patriarchal religions with their open misogynist strategies gave rise to optimism. "Reason" we thought, will certainly give mothers more justice and chances. The opposite happened. Increasing greed for more created a socio-economic system, that is putting so much strain on its members, that the latter are on the verge of breakdown. Mothers are worst off, they are trapped between inner growth, motherhood, partnership and the desire i.e. the necessity of taking a job. Many have neither enough money nor a job. Additional problem: Others are using mothers as their refuge, but the mothers themselves have nothing to fall back on. Generally, to become a mother isn't "popular". Nowadays, women are realizing their (masculine) ego's, while looking down on motherhood

In moderne tijden, hoopten velen van ons voor een eind aan onderscheid en uitbuiting van moeders. Vooral leidde het afnemen van patriarchale godsdiensten met hun open vrouwenhatende strategieŽn tot optimisme. De „reden“ wij dachten, zal moeders zeker meer rechtvaardigheid en kansen geven. Tegenovergesteld gebeurde. Stijgende hebzucht voor meer gecre?Žrd een sociaal-economisch systeem, dat zo veel spanning op zijn leden zet, dat de laatstgenoemden op de rand van analyse zijn. De moeders zijn weg het slechtst, zijn zij opgesloten tussen de binnengroei, moederschap, vennootschap en de wens d.w.z. de noodzaak om een baan te nemen. Velen hebben noch genoeg geld noch een baan. Extra probleem: Anderen gebruiken moeders als hun toevluchtsoord, maar de moeders zelf hebben niets om achteruit te gaan. Over het algemeen, een moeder is worden niet „populair“. Tegenwoordig, realiseren de vrouwen hun (mannelijk) ego, terwijl het kijken neer op moederschap

In times of decay like ours - where nothing is really helping us anymore - we have to go back to the Source for renewal. Mothers worldwide I have phantastic news for you. This Source proves to be a Cosmic Womb. A long time ago people called it "Great Mother" because it was (is) She who is giving birth to the Light (the Divine, God, BuddhaNature, Consciousness) and the universe. The Cosmos appears to be maternal! This puts emphasis on the birthgivers: Cosmic and earthly. Conclusion: For the first time the universe serves the Empowerment of mothers! So mothers, rejoice, you have got a limitless All-Embracing Cosmic Womb to take refuge in! No obedience to a "Father God" anymore 

In bederf als van ons - waar niets ons werkelijk meer helpt - wij moeten naar de Bron voor vernieuwing terugkeren. Over de hele wereld moeders heb ik phantastic nieuws voor u. Deze Bron blijkt een Kosmische Uterus te zijn. Lang geleden riepen de mensen het „Grote Moeder“ omdat het was (is) Zij die geboorte aan het Licht (Goddelijk, God, BuddhaNature, Bewustzijn) en het heelal geeft. De kosmos schijnt moeder te zijn! Dit legt nadruk op birthgivers: Kosmisch en aards. Conclusie: Voor het eerst dient het heelal Empowerment van moeders! Zo verheugen de moeders zich, hebt u een onbegrensde Allesomvattende Kosmische Uterus om binnen een toevluchtsoord te zoeken! Geen gehoorzaamheid aan een „God van de Vader“ anymore  

With the Cosmic Womb as Ultimate Reality the perception of the human womb changes dramatically. Rather than being just a "muscle with a specific function", it becomes women's sacred mystery. Cosmic Womb and women's wombs are like macrocosmos and microcosmos. That's why "Womb Worship" is the foundation of a new spirituality 

Met de Kosmische Uterus als Uiteindelijke Werkelijkheid dramatisch verandert de waarneming van de menselijke uterus. Eerder dan het zijn enkel een „spier met een specifieke functie“, wordt het de heilige geheimzinnigheid van vrouwen. De kosmische uterussen van de Uterus en van vrouwen zijn als macrocosmos en microcosmos. Dat is waarom de „Verering van de Uterus“ de stichting van een nieuwe spiritualiteit is 

The Queen of Heaven

De koningin van Hemel

- and the people said to Jeremiah:

"We will not listen to the message you have spoken to us in the name of the "Lord"! We will certainly do everything we said we would: We will burn incense to the Queen of Heaven and will pour out drink offerings to Her just as we and our fathers, our kings and our officials did in the towns of Judah and in the streets of Jerusalem. At that time we had plenty of food and were well off and suffered no harm. But ever since we stopped burning incense to the Queen of Heaven and pouring out drink offerings to Her, we have had nothing and have been perishing by sword and famine"

Jeremiah: 44, 15-18

- en de mensen zeiden aan Jeremiah:

„Wij zullen niet aan het bericht luisteren u aan ons in naam van „Lord“ hebt gesproken! Wij zullen zeker alles doen wij zeiden wij: Wij zullen wierook aan de Koningin van Hemel branden en zullen drankdienstenaanbod aan haar uitgieten enkel aangezien wij en onze vaders, onze koningen en onze ambtenaren in de steden van Judah en in de straten van Jeruzalem deden. Op dat ogenblik hadden wij overvloed van voedsel en waren rijk en leden aan geen kwaad. Maar sinds wij brandend wierook aan de Koningin van Hemel ophielden en uitgietend drankdienstenaanbod aan haar, hebben wij alles niet gehad en door zwaard en hongersnood“ omgekomen

Jeremiah: 44, 15-18

Installing A Cosmic Mother
Healing Shrine

Het installeren van een Kosmische Moeder
Het helen van Heiligdom

The Cosmic Womb itself is empty, just like the human womb. It is hidden, dark and inaccessible, even for mothers (except when they are pregnant). It is therefore difficult to visualize. How fortunately I was to receive an inner Vision about how to express the Cosmic Womb. It resulted in the Universal Mother Mandala, which has been put in the left sideline. Never before a truer picture has been made of the Cosmos' Essence. It is really a great gift, for without a sacred image taking refuge is difficult. You need it for yourself, for your family and your community. It serves as a Power Center. So I took the consequences and with the help of the Mother I started the "Cosmic Mother Healing Shrine" project

 

De kosmische Uterus zelf is leeg, enkel als de menselijke uterus. Het is verborgen, donker en ontoegankelijk, zelfs voor moeders (behalve wanneer zij zwanger zijn). Het is daarom moeilijk te visualiseren. Hoe gelukkig ik een binnenVisie over ontvangen hoe te om de Kosmische Uterus uit te drukken moest. Het resulteerde in de Universele Moeder Mandala, die in de linkernevenactiviteit is gezet. Nooit vůůr een waarder beeld is gemaakt van de Essentie van de Kosmos. Het is werkelijk een grote gift, want zonder een heilig beeld dat moeilijk is een toevluchtsoord zoekt. U hebt het voor zich nodig, voor uw familie en uw gemeenschap. Het dient als Centrum van de Macht. Zo nam ik de gevolgen en met behulp van de Moeder begon ik project het van het „Kosmische het Helen van de Moeder Heiligdom“

 

Once your inner Core is touched by the Cosmic Mother - what some call a calling - then take action immediately. Meant are mothers. They constitute the foundation of the Healing Project. The first step is to invite the "Green Man" to talk about it to your family, your friends, your neighbors, colleagues and other community members. The second step is to assess your commitment, your abilities and your possibilities. Together we have to go through deep meditation in order to know how authentic your calling is. It would be optimal, when the Mother Herself would give us a sign of approval. If not, mutual trust will also do. If agreed upon two things have to be done first: to find a space at a favorable location, while starting to create (children are welcome to participate!) the images of the Cosmic Womb and Her manifestation as Black Madonna, subsequently to be installed at the Healing Shrine. Mothers then determine how much time they want to be available. Shrines can be open all day to a few hours every week

Zodra uw binnenKern door de Kosmische Moeder wordt geraakt - wat wat het roepen roepen - toen voer onmiddellijk actie. Bedoeld worden de moeders. Zij vormen de stichting van het Helende Project. De eerste stap is de „Groene Man“ uit te nodigen om over het aan uw familie, uw vrienden, uw buren, collega's en andere communautaire leden te spreken. De tweede stap is uw verplichting, uw capaciteiten en uw mogelijkheden te beoordelen. Samen moeten wij door diepe meditatie gaan weten hoe het authentiek uw roepen is. Het zou optimaal zijn, wanneer de Moeder zelf ons een teken van goedkeuring zou geven. Als niet, zal het wederzijdse vertrouwen ook doen. Indien akkoord gegaan met twee dingen moet eerst worden gedaan: om een ruimte bij een gunstige plaats te vinden, terwijl aanvang te creŽren (de kinderen zijn welkom om deel te nemen!) de beelden van de Kosmische Uterus en Haar manifestatie als Zwarte Madonna, later die bij het het Helen Heiligdom moeten worden geÔnstalleerd. De moeders bepalen dan hoeveel tijd zij beschikbaar willen zijn. De heiligdommen kunnen de hele dag aan een paar uren open zijn elke week

See: "Great Mother Shrines"

Instructions for Worship
(Day Course)

Instructies voor Verering
(De Cursus van de Dag)

 

In the Healing Shrine we directly connect to Reality, not to our own projections, concepts, images or ideas. The Revelation of the Cosmic Mother (in 1977) guarantees that*. The secret is that the Womb is a Cosmic Vacuum. It destroys everything old, sick, accumulated, ugly and evil, while at the same time giving birth to the new, fresh, healthy, beautiful and whole. Surrendering to the Mother means you put yourself in this Her context i.e. let Her do Her work which She is doing from Eternity: continuously regenerating the whole of "creation". Putting it in a personal context: She destroys your ego, while giving birth to your True Self! Everything with the aim of becoming part of Mother's "Web of Life", once again. You once again become part of Cosmic Balance, something that no other "Deity" can do for you. Therefore, praise the Mother as Ultimate Reality. In order for this to "work", a couple of guidelines are a "conditio sine qua non". These guidelines will be valid for all Shrines worldwide, because people worldwide should find the same kind of surroundings in which they can feel at home. Our greatest goal should be to create an atmosphere in which healing of as many people as possible is facilitated. Mothers become the main healers guiding the searchers, supported by non-mother women and men (see below)

* See: "Threefold Realization"

It is a common fact that "faith" is a superior foundation upon which healing takes place. "Faith Alone" the JodoShinShu sect claims can perform miracles. Equally, "healing ministries" in the USA stress that relying on the "word of God" or Jesus is enough to get healed. The South Indian "Amma" - a woman - heals in the name of Allah....It thus seems that it doesn't matter so much to whom you surrender, because followers of various religions claim the same successes. With the Cosmic Mother this is put totally upside down, though. It appears that the closer your "object of reverence" is to Ultimate Reality, the greater the Healing Power that is bestowed upon you. If healers rely on "words" or a "sacred book", then they operate with a secondary, rather than with the Source Itself. Not the "word of God", but only God "Himself" is eternal, though. It means that, if we surrender directly to the Source, the expected benefits are multiplied by many times

If we do so faith turns into knowing. Faith is still something that comes from "without". An entire inner process is needed to identify with passages of the Bible f.i., in order to "make them your own". Contrary to that, through direct surrender to the Ultimate Itself, the latter let you share its Divine Nature. Faith turns to knowing, unshakable insight, enjoying the fact that you are part of the Living Truth. This happens when you "give yourself back" to where you came from: to the Cosmic Mother. It is easy, for deep down we all have the memory of the Mother in our innermost Core. We all have an umbilical cord to the Ultimate. Moreover, your earthly mother has carried you for nine months, loved you, cared for you, nurtured and protected you. Everything taking place in the "Lap" of the Cosmic Mother! Both our memories are resonating with each other. It is the deepest possible imprint on our lives. Hence, we neither have to do effort to identify with "the word" or "scriptures", nor do we have to rely on religious authorities i.e. mediators, for our wisdom is inherent. The only guides we need are those who preceded us in direct knowledge of the Divine*

* There is thus a crucial difference between those who directly transmit God (Experience) to others and those who are conveying the "Word of God"     

  The Healing Power of the Cosmic Mother is Supreme. "By Your Void I am healed" exactly touches the core of the matter. Her Essence is your Essence....Deep down you are Divine. If you rely on that, the Mother will mobilize Her Power to once again include your periphery into Her Wholeness. "I take refuge in the All-Embracing Cosmic Mother: my Origin, Savioress and Healer" is another mantra. Healing through the Mother has the following pre-requisites: 1) Realizing that we all live in the absolute security of the Cosmic Womb 2) That through Her bottomless Void regeneration of all life - of which you are a part - is taking place without interruption 3) That through going back to the Darkness of Her Womb Eternal Light is born. These "principles" have been further elaborated on, having resulted in the guidelines to the Cosmic Mother Healing Shrines

The "principles" have been further elaborated on, having resulted in the guidelines to the Cosmic Mother Healing Shrines. That these principles are the "sine qua non" for healing on a large scale is certain. However, practice still has to begin and I am looking forward to it with great expectation. Because God is the Light Body of the Cosmic Mother and Jesus part of our ancient Tradition of "dying and resurrecting Gods", I very much respect, promote and am grateful for the healing work done by Christians. The "Maternal Dimension of God" - something many Christians are believing in nowadays - is on their side, as well

Mothers are the leaders of the Shrine. They identify with the Cosmic Mother by being Her priestesses*. However, it has to be said (just to be sure), that under no circumstances patriarchal patterns are being copied in the sense of mothers claiming "to be the Divine Mother". Like they did with Jesus, claiming that "he is God". Or like some guru's do in India. I am convinced that almost all mothers don't feel any need to bringing their ego's into play. What helps is the insight, that the Mother is neither a Goddess nor an "energy": She is beyond everything and all. She is the Cosmic Vacuum, a Bottomless Emptiness, what archaic people have called the Cosmic Womb. She is a Mystery, Cosmic and Universal, embracing the whole of existence, giving birth to the Divine and the entire universe. No human can ever become equal to Her

* A very inspiring example is Enheduanna, priestess of
Cosmic Mother Inanna (Sumeria, 2000 BCE)

At the same time She is All-Embracing, including all living and non-living beings. Therefore She is closer to you "than your own skin". That's why Her motherly Love can be felt in your innermost Core

In the Healing Shrine we directly connect to Reality, not to our own projections, concepts, images or ideas. The Revelation of the Cosmic Mother (in 1977) guarantees that*. The secret is that the Womb is a Cosmic Vacuum. It destroys everything old, sick, accumulated, ugly and evil, while at the same time giving birth to the new, fresh, healthy, beautiful and whole. Surrendering to the Mother means you let Her do Her work which She is doing from Eternity: continuously regenerating the whole of "creation". In order for this to "work", a couple of guidelines are a "conditio sine qua non". These guidelines will be valid for all Shrines worldwide, because people worldwide should find the same kind of surroundings in which they can feel at home. Our greatest goal should be to create an atmosphere in which healing of as many people as possible is facilitated. Mothers become the main healers guiding the searchers, supported by non-mother women and men (see below)

In het het Helen Heiligdom verbinden wij met Werkelijkheid, niet aan onze eigen projecties, concepten, direct beelden of ideeŽn. De revelatie van de Kosmische Moeder (in 1977) waarborgt that*. Het geheim is dat de Uterus een Kosmisch VacuŁm is. Het vernietigt oud, ziek alles, geaccumuleerd, lelijk en kwaad, terwijl tezelfdertijd het geven van geboorte aan nieuw, vers, gezond, mooi en geheel. Het overgeven zich aan de middelen van de Moeder u laat haar Haar werk doen dat zij van Eeuwigheid doet: onophoudelijk regenererend het geheel van „verwezenlijking“. Opdat dit aan het „werk“, zijn een paar richtlijnen een „conditioconditio sine qua non“. Deze richtlijnen zullen voor alle Heiligdommen wereldwijd geldig zijn, omdat de mensen wereldwijd het zelfde soort omgeving zouden moeten vinden waarin zij kunnen thuis voelen. Ons grootste doel zou moeten zijn een atmosfeer te creŽren waarin helen van zoveel mogelijk mensen wordt vergemakkelijkt. De moeders worden de belangrijkste genezers die de onderzoekers begeleiden, die door niet-moedervrouwen en mannen worden gesteund (zie verder)

* See: "Threefold Realization"

Mothers are thus the leaders of the Shrine. They identify with the Cosmic Mother by being Her priestesses*. However, under no circumstances patriarchal patterns are being copied in the sense of mothers claiming "to be the Divine Mother". Like they did with Jesus, claiming that "he is God". Or like some guru's do in India. Thus, the Mother is neither an "energy" nor a Goddess: She is beyond everything and all. She is the Cosmic Vacuum, a Bottomless Emptiness, what archaic people have called the Cosmic Womb. She is a Mystery, Cosmic and Universal, embracing the whole of existence, giving birth to the Divine and the entire universe. No human can ever become equal to Her

* A very inspiring example is Enheduanna, priestess of
Cosmic Mother Inanna (Sumeria, 2000 BCE)

De moeders zijn zo de leiders van het Heiligdom. Zij identificeren zich met de Kosmische Moeder door het zijn Haar priestesses*. Nochtans, in geen omstandigheden worden de patriarchale patronen in de betekenis van moeders gekopiŽrd die „de Goddelijke Moeder“ eisen te zijn. Als deden zij met Jesus beweert, die dat „hij God“ is. Of als ťťn of andere goeroe doe in India. Aldus, is de Moeder noch een „energie“ noch een Godin: Zij is voorbij alles en allen. Zij is het Kosmische VacuŁm, een Bodemloze Leegte, welke archaÔsch mensen de Kosmische Uterus hebben geroepen. Zij is een Geheim, Kosmisch en een Algemeen begrip, omhelzend het geheel van bestaan, dat geboorte geeft aan het Goddelijke en volledige heelal. Geen mens kan ooit aan haar gelijk worden

* Een zeer inspirerend voorbeeld is Enheduanna, priestess van
Kosmische Moeder Inanna (Sumeria, 2000 BCE)

At the same time She is All-Embracing, including all living and non-living beings. Therefore She is closer to you "than your own skin". That's why Her motherly love can be felt in your innermost Core

Tezelfdertijd is zij Allesomvattend, met inbegrip van alle levende en niet-leeft wezens. Daarom is zij dichter aan u „dan uw eigen huid“. Dat is waarom Haar moederlijke liefde in uw diepste Kern kan worden gevoeld

Mother Healing

Het Helen van de moeder

The "Cosmic Mother Healing Shrines" are first of all meant for mothers. It is a place in which the Cosmic Mother heals their wounds, takes away their worries, while empowering them. It is in the nature of mothers that they spontaneously feel themselves part of a larger whole, though. So, slowly the Shrines may become open to people of the larger community and beyond. For being healed unconditional surrender is the gate. The Mother knows you better than you know yourself. Total honesty about your weaknesses, your problems, your desires and hopes is crucial. Because you have to convince the Mother of your sincerity. It is a matter of resonance. You have to be on Mother's wavelength, only then She can respond. To facilitate this a brochure will be available with recommendations for healing worship i.e. trust, surrender, contemplation, prayer, mantra and celebration*

De „kosmische het Helen van de Moeder Heiligdommen worden“ eerst en vooral bedoeld voor moeders. Het is een plaats waarin de Kosmische Moeder hun wonden, weghaalt hun zorgen, terwijl het machtigen van hen heelt. Het is in de aard van moeders dat zij zich spontaan een deel van een groter geheel, niettemin voelen. Zo, langzaam kunnen de Heiligdommen aan inwoners van de grotere gemeenschap open worden en verder. Voor het zijn geheelde onvoorwaardelijke overgave is de poort. De moeder kent u beter dan u zich kent. De totale eerlijkheid over uw zwakheden, uw problemen, uw wensen en hoop is essentieel. Omdat u de Moeder van uw openhartigheid moet overtuigen. Het is een kwestie van resonantie. U moet op de golflengte van de Moeder zijn, slechts dan kan zij antwoorden. Om dit te vergemakkelijken zal een brochure met aanbevelingen voor helende verering d.w.z. vertrouwen, overgave, overpeinzing, gebed, mantra en celebration* beschikbaar zijn

* See: "Prayer, Contemplation and Mantra"

In principle, people with all kinds of problems can come to the Mother Healing Shrine. The limiting factor is the ability of the mothers who are taking care. Not everybody is trained or has enough experience. Despite that, truly motivated mothers who have put their lives in the hands ("lap") of the Cosmic Mother should not hesitate to just starting a Shrine. It is the Cosmic Mother after all, Who heals. Maybe in the beginning exceptions should be made for people with all kinds of chronic i.e. severe physical and psychological disorders, while burn-out - a problem with which mothers themselves often struggle - and pain syndromes could be allowed right from the start. Anyway, in the course of time mothers have the possibility of receiving further training (see below), through which they can broaden their views and experience. They may support the Mother Healing by additional practices like Mandala Healing (through the hands), Purification (through Chinese Guasha therapy), Mamma Drainage for breast cancer prevention and more....

In principe, kunnen de mensen met allerlei problemen aan het het Helen van de Moeder komen Heiligdom. De beperkende factor is de capaciteit van de moeders die zorg nemen. Niet wordt iedereen opgeleid of heeft genoeg ervaring. Ondanks dat, zouden de echt gemotiveerde moeders die hun leven in de handen („overlapping“) van de Kosmische Moeder hebben gezet niet aan de aanvang van enkel een Heiligdom moeten aarzelen. Het is de Kosmische Moeder toch heelt Who. Misschien in het begin zouden de uitzonderingen voor mensen met allerlei chronisch moeten worden gemaakt d.w.z. strenge fysieke en psychologische wanorde, terwijl de doorsmelting - een probleem met welke moeders zelf vaak worstelen - en pijnsyndromen zou kunnen vanaf het begin worden toegestaan. In elk geval, in de loop van tijd hebben de moeders de mogelijkheid om verder opleiding (zie verder) te ontvangen, waardoor zij hun meningen en ervaring kunnen verbreden. Zij kunnen de Moeder steunen die door extra praktijken als het Helen van Mandala (door de handen) heelt, Reiniging (door Chinese therapie Guasha), de Drainage van Mamma's voor de preventie van borstkanker en meer….

See: "Mother Healing"

Personal Health Plan

Het persoonlijke Gezondheidsplan

This effort is supported by our Personal Health Plan. It is a four to six weeks program for optimizing your health. Health is a major concern nowadays. Despite all medical, pharmaceutical and technological innovations health is further deteriorating. Chronic diseases are increasing with alarming speed, while appearing at an ever earlier moment in life. Young children with diabetes, hypertension, serious allergies, asthma, osteoporosis, migraine, cancer etc. etc. are the rule rather than the exception. On the other hand, a healthy lifestyle can prevent i.e. cure around 70% of all chronic disorders. You have thus your health in your own hands. Mothers play a crucial role here. Therefore, our aim is to empower you as much as we can. Once you and your family have successfully tried it, the Personal Health Plan can be shared with the entire community. Do it together once a year!

Deze inspanning wordt gesteund door ons Persoonlijk Plan van de Gezondheid. Het is vier tot zes weken programma om uw gezondheid te optimaliseren. De gezondheid is tegenwoordig een belangrijke zorg. Ondanks alle medische, farmaceutische en technologische innovaties verder verslechtert de gezondheid. De chronische ziekten stijgen met alarmerende snelheid, terwijl het verschijnen op een steeds vroeger ogenblik in het leven. De jonge kinderen met diabetes, hypertensie, ernstige allergieŽn, astma, osteoporose, migraine, kanker enz. enz. zijn de regel eerder dan de uitzondering. Enerzijds, kan een gezonde levensstijl d.w.z. behandeling rond 70% van alle chronische wanorde verhinderen. U hebt zo uw gezondheid in uw eigen handen. De moeders spelen hier een essentiŽle rol. Daarom ons doel is u zo veel te machtigen aangezien wij kunnen. Zodra u en uw familie met succes het hebt geprobeerd, kan het Persoonlijke Plan van de Gezondheid met de volledige gemeenschap worden gedeeld. Doe het samen ťťn keer per jaar!

www.vitalworld.org

Day Course Regeneration
(Burn-Out)

De Regeneratie van de Cursus van de dag
(Doorsmelting)

Through unprejudiced observation more and more people recognize the disastrous impact the existing capitalist system has on personal health, happiness, relationships, families, our youth, work-satisfaction, community life, social welfare, including the wellbeing of entire peoples and nature. Especially mothers and their partners are affected. It seems as if they have to carry the whole burden of society. In many families members are on the verge of collapse. Therefore, I paid much attention to the problem of burn-out*. First I planned to become a "burn-out coach" myself; however, considering the extension of the problem I decided to transfer my expertise to everyone involved. Self-help is the best method, after all. So, I started with writing an introduction to the problem*. Please, study it. The next step could be to participate in our Day Course. This will focus on the practical aspects i.e. solutions**. Please, let us know when you are ready!

Door unprejudiced observatie erkennen more and more mensen het rampzalige effect het bestaande kapitalistische systeem op persoonlijke gezondheid, geluk, verhoudingen, families, onze jeugd, werk-tevredenheid, het communautaire leven, maatschappelijk welzijn, met inbegrip van het welzijn van volledige volkeren en aard heeft. Vooral worden de moeders en hun partners beÔnvloed. Het schijnt alsof zij de gehele last van de maatschappij moeten dragen. In vele families zijn de leden op de rand van instorting. Daarom besteedde ik veel aandacht aan het probleem van burn-out*. Eerst van plan was ik een „doorsmeltingsbus“ zelf te worden; nochtans, in overweging nemend de uitbreiding van het probleem dat ik heb beslist om mijn deskundigheid naar iedereen in kwestie over te brengen. De zelfhulp is de beste methode, na allen. Zo, begon ik met het schrijven van een inleiding aan problem*. Tevreden, bestudeer het. De volgende stap zou kunnen zijn aan onze Cursus van de Dag deel te nemen. Dit zal zich op de praktische aspecten d.w.z. oplossingen ** concentreren. Tevreden, weten wanneer u klaar bent!

* See: "Burn-Out, the Gate toward Renewal"
** See: "Stress, burn-out & Regeneration"  

Retreat
"The Universal Way"

Terugtocht
De „universele Manier“

Once the "Cosmic Mother Healing Shrine" is installed Her Presence will gradually be felt in the entire Community. She is the Center of the Cyclone, the Eternal Depth in the midst of your daily tribulations. Gradually, a new level of balance will be realized on all levels: personally, relationally and communally. The response of your people will become more intense. The kind of questions will be more Essence-oriented. F.i. "Who am I", "where do I come from" and "where am I going". The mothers at the Shrine will be confronted with those questions. Although they will redirect those questions to the Cosmic Mother, encouraging people to deepen their surrender and prayer, some coaching will prove to be inevitable. The requirement, of course is, that you must grow together with your people. To support you in this regard we offer the possibility of a spiritual Retreat. It is based on The Universal Way and includes all major steps on the Path*

Zodra het „Kosmische het Helen van de Moeder Heiligdom“ wordt geÔnstalleerds zal Haar Aanwezigheid geleidelijk aan gevoeld worden in de volledige Gemeenschap. Zij is het Centrum van de Cycloon, de Eeuwige Diepte in het midden van uw dagelijkse beproevingen. Geleidelijk aan, zal een nieuw niveau van saldo op alle niveaus worden gerealiseerd: persoonlijk, relationally en communaal. De reactie van uw mensen zal intenser worden. Het soort vragen zal meerGeoriŽnteerd zijn. F.i. „Who ben I“, „waar ik uit“ en „kom waar I die“ ben gaat. De moeders bij het Heiligdom zullen met die vragen worden geconfronteerd. Hoewel zij die vragen aan de Kosmische Moeder opnieuw zullen richten, die mensen aanmoedigt om hun overgave en gebed te verdiepen, wat zal trainen onvermijdelijk blijken te zijn. Het vereiste, is natuurlijk, dat u samen met uw mensen moet kweken. Om u te steunen bieden wij in dit verband de mogelijkheid van een geestelijke Terugtocht. Het is gebaseerd op de Universele Manier en omvat alle belangrijke stappen op Path*

* See: "The Universal Way"

The Sunday Celebrations (optional)

De (facultatieve) Vieringen van de Zondag

One option is to also use elements of The Universal Way to celebrate life together with others in the Community. Step one "Awakening" is inviting you to "go within" in order to find your inner watching there. Once you found it you can let go of your thinking: "I am here and my thinking is there" (in front of you). It is the first step toward liberation. This is followed by "Personal Integration" or co-counseling, in which two partners tell each other about their efforts to become more Whole. "Being rooted in Heaven & Earth" include (absolutely) unique qigong exercises, through which inner balance, clarity of mind and unity with nature is achieved. "Breakthrough of the Light" intensifies this through Ma-Zen or silent meditation. Then, in the "break", somebody takes the lead in teaching about the Cosmic Mother. After that offerings to the Mother can be made, including mantra-singing and Mother dance. After the celebration there is sharing, a chance to strengthen the relationships i.e. mutuality in the community/ neighborhood

…ťn optie moet elementen van de Universele Manier ook gebruiken om het leven samen met anderen in de Gemeenschap te vieren. Stap ťťn die nodigt u uit „gaan binnen“ uw het binnen daar op letten vinden „wekt“. Zodra u het vond kunt u laten van uw het denken gaan: „ik ben hier en mijn het denken is daar“ (voor u). Het is de eerste stap naar bevrijding. Dit wordt gevolgd door „Persoonlijke Integratie of“ mede-te adviseren, waarin twee partners elkaar over hun inspanningen vertellen Meer geheel te worden. „Wordt wortel geschoten in Hemel & Aarde“ omvat (absoluut) unieke qigongoefeningen, waardoor het binnenevenwicht, de duidelijkheid van mening en de eenheid met aard worden bereikt. De „doorbraak van het Licht“ intensifi?Žrt dit door ma-Zen of stille meditatie. Dan, in de „onderbreking“, neemt somebody het lood in het onderwijs over de Kosmische Moeder. Na dat dienstenaanbod aan de Moeder kan, met inbegrip van mantra-zingt en de dans van de Moeder worden gemaakt. Na de viering zijn er het delen, een kans om de verhoudingen te versterken d.w.z. wederkerigheid in de communautaire buurt

Mother Circles (optional)

(De facultatieve) Cirkels van de moeder

If your emphasis lies on learning and study my website offers almost unlimited possibilities. Information can subsequently be shared in the Mother Circles

Als uw nadruk bij het leren ligt en bestudeert biedt mijn website bijna onbeperkte mogelijkheden. De informatie kan later in de Cirkels van de Moeder worden gedeeld

* See: "Mother Circles"

The Earth Ritual
Youth for Youth

Het ritueel van de Aarde
De jeugd voor de Jeugd

It is often painful to see how young people lost perspective in life. Equally painful is to see how little influence mothers (and fathers) have on their children. Especially the impact of the "virtual" world - electronics of all kinds - have often alienate kids from reality. Many of them are addicted to the computer, developing all kinds of modern autisms. Moreover, the incidence of health disorders are developing at an alarming speed. Food-intolerance, allergies, hyperactivity, irritability, depression, fatigue up to full blown burn-out are on the increase. Not to speak of those who have become involved in drug abuse and/or violence. We have to confess that it were us who neglected our own children. We simple "had no time" for them. Therefore, I am happy to announce a project especially designed to help young people in finding (new) meaning to their life

Het is vaak pijnlijk om te zien hoe de jonge mensen perspectief in het leven verloren. Even pijnlijk is zien hoe de weinig invloedsmoeders (en de vaders) op hun kinderen hebben. Vooral heeft het effect van de „virtuele“ wereld - elektronika van alle soorten - vaak jonge geitjes van werkelijkheid vervreemden. Veel van hen worden gewijd aan de computer, die allerlei moderne autisme ontwikkelt. Voorts ontwikkelt de weerslag zich van gezondheidswanorde bij een alarmerende snelheid. De voedsel-onverdraagzaamheid, allergieŽn, hyperactiviteit, geprikkeldheid, depressie, moeheid tot volledige geblazen doorsmelting is op de verhoging. Om te spreken niet van hen die bij druggebruik en/of geweld betrokken zijn geworden. Wij moeten bekennen dat het ons was die onze eigen kinderen veronachtzaamden. Eenvoudig wij „hadden geen tijd“ voor hen. Daarom ben ik gelukkig om een project aan te kondigen dat vooral wordt ontworpen om jonge mensen te helpen in het vinden van (nieuwe) betekenis aan hun leven

Originally, I had planned to go on world tour with it myself. But thanks to the grace I received from the Cosmic Mother I integrated The Earth Ritual into the "Mother for Mothers" project. Here it serves even better in supporting youth to find their way in life. It gives them perspective, vision and power. I called the subtitle "Youth for Youth". It emphasizes self-initiative. So, preferably, the Ritual should be designed, set-up and managed by young people themselves*

Oorspronkelijk, was ik om op wereldreis met het zelf van plan geweest te gaan. Maar dankzij de gunst integreerde ik ontvangen van de Kosmische Moeder ik het Ritueel van de Aarde in het project van de „Moeder voor Moeders“. Hier dient het nog beter in het steunen van de jeugd om hun weg in het leven te vinden. Het geeft hen perspectief, visie en macht. Ik riep de ondertitel de „Jeugd voor de Jeugd“. Het benadrukt zelf-initiatief. Zo, bij voorkeur, zou het Ritueel moeten worden ontworpen en, opstelling door jonge mensen worden beheerd themselves*

* See: "The Earth Ritual"

Mothers initiating Men and Women

Moeders die Mannen en Vrouwen inwijden

The Mother is giving birth to the Divine and the universe. This has the following implications. First of all: She is birthgiver of Eternal Light. Surrendering to Her may therefore grant you spiritual Enlightenment. This Light is your Divine Spark within, identical for both women and men. Secondly, She is the birthgiver of the whole of creation. Therefore, both women and men are Her children, without any discrimination. Unfortunately, Western feminists claimed the Mother for their own aims, excluding men. As has been said above, this is appropriate as long as it concerns Goddesses. The latter are indeed role-models for women, only. The Mother and Goddesses aren't of the same nature, though. Insight into the Essence of the Mother has to rectify this grave error. The Mother is no one's possession, She is All-Inclusive. This is crucial, for if men are not going to support the Cosmic Mother, the expected leap in evolution will not take place. In our Shrine, it is therefore important, that indeed men will become part of the staff, as well

De moeder geeft geboorte aan Goddelijk en het heelal. Dit heeft de volgende implicaties. Eerst en vooral: Zij is birthgiver van Eeuwig Licht. Het overgeven zich aan haar kan daarom u geestelijke Verlichting verlenen. Dit Licht is binnen uw Goddelijke Vonk, identiek voor zowel vrouwen als mannen. Ten tweede, is zij birthgiver van het geheel van verwezenlijking. Daarom zowel zijn de vrouwen als de mannen Haar kinderen, zonder enig onderscheid. Jammer genoeg, eisten de Westelijke feministes de Moeder voor hun eigen doelstellingen, exclusief mensen. Zoals hierboven is gezegd, is dit aangewezen zolang het Godinnen betreft. De laatstgenoemden zijn inderdaad rol-modellen voor vrouwen, slechts. De moeder en de Godinnen zijn niet van de zelfde aard, niettemin. Het inzicht in de Essentie van de Moeder moet deze ernstige fout rectificeren. De moeder is niemand bezit, is zij alle-Inclusief. Dit is essentieel, voor als de mensen niet de Kosmische Moeder gaan steunen, zal de verwachte sprong in evolutie niet plaatsvinden. In ons Heiligdom, is het daarom belangrijk, dat inderdaad de mensen een deel van het personeel, eveneens zullen worden

  Thus, sooner or later the Mothers will seek people, with whom they can share the work. The latter can be women or/and men. Mothers decide unanimously about their choices. Without consent the candidate cannot be accepted. The first and foremost criteria is the inner attitude toward the Cosmic Womb. All staff should deeply revere Her. The Womb is sacred, that's why all practice "Womb Worship". For mothers the Womb is sacred because they "served their womb" through bringing children into the world; matriarchal women because their womb is their temple (Grail!), they care for it and cherish it; men because their mission is to protect and defend it. All worship Her. If this "Unity in Diversity" can be achieved among the staff miracles will certainly occur!

Aldus, vroeg of laat zullen de Moeders naar mensen streven, met wie zij het werk kunnen delen. De laatstgenoemden kunnen vrouwen or/and mannen zijn. De moeders beslissen eenstemmig over hun keuzen. Zonder toestemming kan de kandidaat niet worden goedgekeurd. De vooral criteria is de binnenhouding ten opzichte van de Kosmische Uterus. Al personeel zou haar diep moeten respecteren. De uterus is heilig, die waarom al praktijk de „Verering van de Uterus“ is. Voor moeders is de Uterus heilig omdat zij „hun uterus“ door het brengen van kinderen in de wereld dienden; matriarchale vrouwen omdat hun uterus hun tempel is (Grail!), geven zij voor het en koesteren het; mensen omdat hun opdracht moet beschermen en het verdedigen. Iedereen aanbidt haar. Als deze „Eenheid in Diversiteit“ onder de personeelsmirakelen kan worden bereikt zeker zal voorkomen!

Special Guasha Healer Course

De speciale Cursus van de Genezer Guasha

I love to introduce my dear wife MeiMei to you. She was born in Beijing, China and came to Holland in order to finish her university studies (MA Sociology). Before and during her studies she involved herself in health, TCM and epidemiology. After graduation she decided to devote herself entirely to health, prevention and therapy. We spent a.o. one year on Madeira to set up a Spa Clinic and half a year in Brazil, working in a hospital for the poor. After return to our country we restarted our Clinic "Optimaal Vitaal", where she did the nutrition, ear-acupuncture and health education part. In 1998 she visited China and "discovered" Guasha therapy there. Soon afterwards she put it into practice and was overwhelmed by its successes. It encouraged her to further develop it to such an extent, that after 12 years she has treated innumerable patients and trained around one thousend students

Ik houd van mijn beste vrouw MeiMei aan u te introduceren. Zij was geboren in Peking, China en kwam aan Holland haar universitaire studies (de Sociologie van de doctorandus in de letteren) beŽindigen. Vůůr en tijdens haar studies impliceerde zij zich in gezondheid, TCM en epidemiologie. Na graduatie die zij heeft beslist om aan gezondheid, preventie en therapie volledig te wijden. Wij besteedden a.o. ťťn jaar aan Madera aan opstelling een Kliniek en een half jaar van het Kuuroord in BraziliŽ, dat in het ziekenhuis voor de armen werkt. Na terugkeer naar ons land begonnen wij onze Kliniek „Optimaal Vitaal“ opnieuw, waar zij voedings, oor-acupunctuur en gezondheidsvoorlichtings het deel deed. In 1998 bezocht zij China en „ontdekte daar“ therapie Guasha. Bracht zij het spoedig daarna in praktijk en werd overweldigd door zijn successen. Het moedigde haar aan om het in zulk een mate verder te ontwikkelen, dat na 12 jaar zij ontelbare patiŽnten en opgeleide rond ťťn thousendstudenten heeft behandeld

As a M.D. I have a pretty good idea about Guasha, how it works and its benefits. We call it sometimes "Stone Age therapy for Modern (Wo)Man". The technique is simple and can be learned by everybody. Oil is put on the skin, then the therapist starts "scraping" that area with a Jade Stone. Where red spots appear are blockades, connected to certain inner functions i.e. organs. Through treating these areas blockades will subsequently disappear and healthy regulatory functions restored. It works miraculously. But there is even more. Guasha is promoting blood circulation, de-acidifies, detoxifies, removes all kinds of pain and is one of the few therapies that is convincingly stimulating the immune-system. In a time where our immune-system is under much strain, this is of utmost importance!

Als A.M. D. Ik heb een vrij goed idee over Guasha, hoe het en zijn voordelen werkt. Wij roepen het soms de „therapie van het Stenen tijdperk voor de Moderne Mens (van Wo)“. De techniek is eenvoudig en kan door iedereen worden geleerd. De olie wordt gezet op de huid, dan begint de therapeut dat gebied met een Steen van de Jade „te schaven“. Waar de rode vlekken zijn blokkades verschijnen, die met bepaalde binnenfuncties worden verbonden d.w.z. organen. Door het behandelen van deze gebieden zullen de blokkades later en gezonde regelgevende herstelde functies verdwijnen. Het werkt wonderbaarlijk. Maar er zijn zelfs nog meer. Guasha bevordert bloedomloop, ontzuurt, ontgift, verwijdert allerlei pijn en is ťťn van de weinig therapie die het overtuigend immuun-systeem bevordert. In een tijd waar ons immuun-systeem onder veel spanning is, is dit van uiterst belang!Moreover, Guasha causes clarity of mind, releasing emotional blockades, while giving the body-mind an energy boost. This combination of spiritual, psychological and physical regeneration makes Guasha very suitable as an additional method to our Cosmic Mother Healing. MeiMei therefore offers a Basic Guasha Healer Course to all interested mothers and their staff

www.meihan-guasha.nl

Mothers: Leaders of the Community

Moeders: Leiders van de Gemeenschap

In the course of time the 24 hour's Presence of the Cosmic Mother Healing Shrine will increasingly be felt by everybody involved. Mothers may experience an "upgrading" i.e. become more and more inspiring and compassionate as priestesses, healers and visionaries. It is like in ancient times, where they were the leaders of the Community. Nowadays, this is once again confirmed by Cosmic Insight that says, that mothers and women embody Mother's "Web of Life", the interconnectedness of everything and all. Mothers are Community Leaders by nature.

In de loop van tijd zal de 24 Aanwezigheid van het uur van het Kosmische het Helen van de Moeder Heiligdom meer en meer gevoeld worden door iedereen in kwestie. De moeders kunnen een „bevordering“ ervaren d.w.z. geworden meer en meer inspirerend en medelevend als priestesses, genezers en zieners. Het is als in oudheid, waar zij de leiders van de Gemeenschap waren. Tegenwoordig, wordt dit nogmaals bevestigd door Kosmisch Inzicht dat zegt, dat de moeders en de vrouwen Web van de Moeder het „van het Leven“ belichamen, de onderlinge verbondenheid van alles en allen. De moeders zijn Communautaire Leiders door aard.

Patriarchy destroyed this natural order. The State claimed all authority at the expense of the sovereign Community. With it mothers were degraded to housewives, subjected beings who had to serve husband and children, only. It is therefore fully understandable, that nowadays (young) women are taking the chance of developing their abilities. They just should not do this in the realm of the capitalist rat race. It has already been proven that such a career destroys women. Women on the other hand, flower in surroundings that are compatible to their nature. Because the State is losing overall control, initiatives toward a sovereign Community ("Community Democracy") are on the rise. Within the framework of those Communities women have a new chance i.e. the same opportunities for developing their skills. They can be experts in leadership, management, finance, security, sustainability, care, coaching....this time everything to the benefit of the Whole...

Het patriarchaat vernietigde deze natuurlijke orde. De staat eiste al gezag ten koste van de soevereine Gemeenschap. Met het werden de moeders gedegradeerd aan huisvrouwen, onderwierpen wezens die echtgenoot en kinderen moesten dienen, slechts. Het is daarom volledig begrijpelijk, dat (jongelui) de vrouwen de tegenwoordig kans nemen om hun capaciteiten te ontwikkelen. Zij zouden enkel niet dit in het koninkrijk van het kapitalistische rattenras moeten doen. Men heeft reeds bewezen dat zulk een carriŤre vrouwen vernietigt. Vrouwen enerzijds, bloem in omgeving die aan hun aard compatibel is. Omdat de Staat algemene controle verliest, zijn de initiatieven naar een soevereine Gemeenschap („Communautaire Democratie“) op de stijging. In het kader van die Gemeenschappen de vrouwen een nieuwe kans d.w.z. de zelfde kansen hebben om hun vaardigheden te ontwikkelen. Zij kunnen deskundigen in leiding, beheer, financiŽn, veiligheid, duurzaamheid zijn, zorg, die…. traintdit keer alles ten gunste van Geheel…

This is not only a matter of "opportunity", but also of necessity. The near future is looking gloomy. There will be more fragmentation, disorientation, confusion, chaos and violence. Women and children are the vulnerable group here. Neither "God" nor the "State" will come up with sufficient protection. Therefore, mothers of the Mother Shrine (especially those who already entered a "second life"), take the lead and start actions toward (step by step) solidarizing your Community. The support of men is crucial in this regard. How to organize this you can find in the highly inspiring story of the Mosuo, a "matriarchal" tribe in South China

Dit is niet alleen een kwestie van „kans“, maar ook noodzakelijk. De nabije toekomst kijkt somber. Er zal meer fragmentatie, desoriŽntatie, verwarring, chaos en geweld zijn. De vrouwen en de kinderen zijn hier de kwetsbare groep. Noch de „God“ noch de „Staat zal“ met voldoende bescherming op de proppen komen. Daarom voeren de moeders van het Heiligdom van de Moeder (vooral hen die reeds het „tweede leven“) ingingen, de lood en beginacties naar (het geleidelijke) solidarizing van uw Gemeenschap. De steun van mensen is in dit verband essentieel. Hoe te om dit te organiseren kunt u in het hoogst inspirerende verhaal van Mosuo, een „matriarchale“ stam in Zuid-China vinden

Zie voor verdere informatie:
Het „model Mosuo“
(Een antwoord op stijgend geweld)

See for further information:
"The Mosuo Model"
(An answer to increasing violence)
http://www.healingtheplanet.info/weise-frauen-en.htm

Universal Mother Council

De universele Raad van de Moeder

Every society is a reflection of its underlying "God concept". If God is a patriarchal male, then authoritarianism, (technological) oppression, exploitation, violence, injustice and the destruction of nature will continue to be the dominant forces of society*. As we all know now, this will be suicidal. Hence, the necessity of a great turning. Religions are urged to go on a search for the "feminine" aspects of their particular faith. Those aspects of the Divine that emphasize holistic e.g. life-confirming and enhancing values. These are values like interconnectedness, peace, tolerance, reconciliation, love, joy of life, respect, care, community, justice, solidarity, sharing and sustainability. Every religion has to go on its own search. Each of them has the responsibility to bring more balance in their theories and practices. Their driving force should be compassion with the earth. The miserable "state of the world", isn't it also the effect of their doings during the centuries?

Elke maatschappij is een weerspiegeling van zijn onderliggend „concept van de God“. Als de God een patriarchaal mannetje is, dan zal het autoritair handelen, (technologische) onderdrukking, benutting, geweld, onrechtvaardigheid en de vernietiging van aard de dominante krachten van society* blijven. Zoals we allen weten nu, zal dit zelfmoord zijn. Vandaar, de noodzaak van het grote draaien. De godsdiensten worden aangespoord om op een onderzoek naar de „vrouwelijke“ aspecten van hun bijzonder geloof te gaan. Die aspecten van Goddelijk die holistic b.v. leven-bevestigende en verbeterende waarden benadrukken. Dit zijn waarden zoals onderlinge verbondenheid, vrede, tolerantie, verzoening, liefde, vreugde van het leven, eerbied, zorg, gemeenschap, rechtvaardigheid, solidariteit, het delen en duurzaamheid. Elke godsdienst moet op zijn eigen onderzoek gaan. Elk van hen heeft de verantwoordelijkheid om meer saldo in hun theorieŽn en praktijken te brengen. Hun stuwende kracht zou medeleven met de aarde moeten zijn. De miserabele „staat van de wereld“, is niet het ook het effect van hun het doen tijdens de eeuwen?

* De verzoening van godsdiensten zal ťťn van de hoofdthema's van de 21ste eeuw zijn.  Zie:

* Reconciliation of religions will be one of the key issues of the 21st century.  See: "Letter to Spiritual and Religious Leaders"

The UNIVERSAL MOTHER COUNCIL includes all those individuals, groups, organizations, centres, churches, religions, sangha's, temples, mosques and synagoges, that acknowledge the necessity of emphasizing the "Maternal Dimension of God". Our mission is to support those groups, congregations, who seek to deepen their religious life, aiming at strengthening the feminine dimension of religion and spirituality. Our function is to inspire, coordinate and encourage. We do so, because we ourselves are deeply convinced of the value of a "Mother-oriented" society. As coordinator we will not impose our insights on others, though, but facilitate faiths to develop their own inherent values. F.i. in Islam, Allah the Merciful will be emphasized; in Christianity, the "Maternal Aspect of God"* or the position of the "Mother of God" will be further elaborated; in Hinduism, the unifying potentiality of the Original MatriDevi will be stressed; in Buddhism, the position of the Eternal Mother e.g. Kuan Yin will be upgraded; Taoism, the Tao as a (Maternal) Valley is something to pay attention to, in Judaism revival of Shekinah and/or Asherah.... etc. etc.

De UNIVERSELE RAAD van de MOEDER omvat al die individuen, groepen, organisaties, centra, kerken, godsdiensten, sangha, tempels, moskees en synagoges, die de noodzaak erkennen om de „MoederAfmeting van God“ te benadrukken. Onze opdracht moet die groepen, congregaties steunen, die hun godsdienstig leven willen verdiepen, strevend naar het versterken van de vrouwelijke afmeting van godsdienst en spiritualiteit. Onze functie is te inspireren, te coŲrdineren en aan te moedigen. Wij doen dit, omdat wij zelf diep overtuigd van de waarde van de „moeder-GeoriŽnteerde“ maatschappij zijn. Als coŲrdinator zullen wij ons inzicht niet aan anderen, niettemin opleggen, maar vergemakkelijken faiths om hun eigen inherente waarden te ontwikkelen. F.i. in Mohammedanisme, zal Allah Mild worden benadrukt; in Christendom, zal het „MoederAspect van God " * of de positie van de „Moeder van God“ verder uitgewerkt worden; in HindoeÔsme, zal het het verenigen potentieel vermogen van Originele MatriDevi worden beklemtoond; in Boeddhisme, zal de positie van de Eeuwige Moeder b.v. Kuan Yin worden bevorderd; Het taoÔsme, Tao als (Moeder) Vallei is iets om te besteden aandacht aan, in de heropleving van het JudaÔsme van Shekinah en/of Asherah…. enz. enz.

* Zie:

* See:http://www.glaubenheute.de/meditation/dreifaltigkeit/drei_urschl.htm 

For individuals, groups and organizations interested in the Annual "Universal Mother Council": 

Voor individuen, groepen en organisaties geinteresseerd in de Jaarlijkse „Universele Raad van de Moeder“: 

INFO & CONTACT

Interreligious Workshop
"Mother & Sons"

De Workshop van Interreligious
„Moeder & Zonen“

The "Cosmic Mother Healing Shrine" is a decidedly interreligious initiative. It is open to people emphasizing the "maternal dimension of God" within their own traditions as mentioned above. First of all, the Shrine Images are "neutral" giving everybody the opportunity to project his/her own ideas into "their" Universal Mother. Moreover, we have taken several prayer texts from various religions, making them available to the people who need them. To guide them even better, we offer you a workshop "Mother & Sons"*

Het „kosmische het Helen van de Moeder Heiligdom“ is een onmiskenbaar interreligious initiatief. Het is open aan mensen die de „moederafmeting van God benadrukken“ binnen hun eigen tradities zoals hierboven vermeld. Eerst en vooral, zijn de Beelden van het Heiligdom „neutraal“ biedend iedereen de kans om zijn/haar eigen ideeŽn in „hun“ Universele Moeder te ontwerpen. Voorts hebben wij verscheidene gebedteksten van diverse godsdiensten genomen, die hen ter beschikking stellen van de mensen die hen nodig hebben. Om hen te leiden nog beter, bieden wij u een workshop „Moeder & Zonen " aan *

* See: "Mother & Sons"

Healing the Planet

Patriarchal religion has desecrated existence - denial of the inner Divine Light, desacralization of nature, contempt for the body, suppression of femininity, love and eroticism, besides disintegration of the Community - in favour of its ersatz-reality. Because people were cut off from their roots, they had no other choice but to fall back on their ego's. "To have is the inability to Be". Ever since our culture is an ego-culture, all later developments included. Now, we face the Ego-Catastrophe. Our Mission is thus not an easy one. It is nothing less but the replacement of the overshooted "male/patriarchal" world view - rationalism, unbridled pursuit of profit, violence and exploitation -  by a "feminine" (holistic) paradigm: connectedness, cooperation, respect, love, justice, peace and harmony with nature

De patriarchale godsdienst heeft bestaan - ontkenning van het binnen Goddelijke Licht, desacralization van aard, verachting voor het lichaam, afschaffing van vrouwelijkheid, liefde en erotiek, naast desintegratie van de Gemeenschap - ten gunste van zijn ersatz-werkelijkheid ontwijd. Omdat de mensen van hun wortels werden afgesneden, zij geen andere keus dan hadden om op hun ego terug te vallen. „Is hebben het onvermogen te zijn“. Sinds onze cultuur een ego-cultuur is, alle recentere inbegrepen ontwikkelingen. Nu, zien wij de ego-Catastrofe onder ogen. Onze Opdracht is zo niet gemakkelijke. Het is niets minder maar de vervanging van overshooted „mannelijke/patriarchale“ wereldmening - rationalisme, ongebreideld winstbejag, geweld en benutting - door een „vrouwelijk“ (holistic) paradigma: connectedness, samenwerking, eerbied, liefde, rechtvaardigheid, vrede en harmonie met aard

See:

See: "Healing the Planet in 7 Steps"

Permanent support

Permanente steun

Als Bediende/Boodschapper („Sermes“, „Groene Mens“) mijn hartstocht moet „de Kosmische rug van de Moeder“ aan moeders en door hen geven aan alle andere mensen wereldwijd, zonder uitzondering. De „kosmische het Helen van de Moeder Heiligdommen“ zijn de ideale manier aan stap voor stap het bereiken van het „geheel van mensheid“. Overgeven zich aan de Moeder, terwijl later het ontvangen van Haar Empowerment is erachter de stuwende kracht. Bovendien, met behulp van de Moeder, zal ik alles u steunen begeleiden en doen aanmoedigen, door de diverse hierboven vermelde stappen. Enerzijds, ben ik zeer open aan uw ervaringen, eveneens. Ik ben een enthousiaste leerling! Samen zullen wij de veelbelovendste projectmensheid ooit hebben gezien „lanceren“: het project dat van de Kosmische Moeder zelf, een Nieuwe Era ten gunste van alle en alles in werking stelt. Het is niets minder dan een Nieuwe Stap in Evolutie

As Servant/Messenger ("Sermes", "Green Man") my passion is to "give the Cosmic Mother back" to mothers and through them to all other people worldwide, without exception. The "Cosmic Mother Healing Shrines" are the ideal way to step by step reaching "the whole of mankind". Surrendering to the Mother, while subsequently receiving Her Empowerment is the driving force behind. Additionally, with the help of the Mother, I will do everything to support, guide and encourage you, through the various steps mentioned above. On the other hand, I am very open to your experiences, as well. I am an eager learner! Together we will "launch" the most promising project mankind has ever seen: the Project of the Cosmic Mother HerSelf, initiating A New Era to the benefit of all and everything. It is nothing less than a New Step in Evolution

Are you interested in bringing the Cosmic Mother
to your Community?

Bent u interessant in het brengen van de Kosmische Moeder
aan uw Gemeenschap?

 

Healing in the Name of the Cosmic Mother
(Individual sessions)
INFO & CONTACT
"Ermita "Madre de Dios"
(Near Utrecht)

Voor individuele afspraken
INFO & CONTACT
(Bij Utrecht)

Back to Index

How to establish a Mother Shrine?

"Burn-Out"
Cosmic Regeneration & Reintegration

Kosmische Regeneratie & ReÔntegratie

 

The Guidelines to "Cosmic Mother Healing, including Healing on a Distance" have just been finished. They contain all details necessary to start your Healing Shrine. The booklet will be exclusively available to those involved in our Network

INDEX

OVERVIEW


Universal Great Mother/ Cosmic Womb Mandala
Light is born out of Darkness

We are not responsible for the content of external links

1997-2009 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 03/22/15