"Vision of A New Culture"
The Great Learning

 


DEUTSCH

ENGLISH

In anticipation of the English translation, see
"The Great Learning"
(a summary with the same name as the entire project)

"De hoogste prioriteit van genezing is die van de samenleving; de middelste die van de mens en de laagste die van de ziekte".

Uit de Klassieken van de Gele Keizer,
China 2000 BCE

Welkom op onze TRANSFORMATIE site. Het is een essay in de lange traditie van spiritueel-politieke filosofie  - waarbij het zwaartepunt ligt op de ideeën van Johannes Althusius (1557-1638) - met de bedoeling een constructieve visie te presenteren, die kan bijdragen tot de meningsvorming over een toekomstige maatschappij. Haar centrale stelling is de noodzaak van verdere demokratisering van de samenleving tegen het licht van desintegratie en crisis. Om het "urgente karakter" van individuele en maatschappellijke transformatie te benadrukken is gekozen voor "pamfletstijl".

 

EuroVisie
TRANSFORMATIE
MANIFEST
VOOR DE 21e EEUW
1)
Op zoek naar een Natuurlijke Socio-Politieke Orde. Het opnieuw
definieren van de plaats van de mens in de gemeenschap,
van de gemeenschap in de staat (EU) en
van de staat in de kosmos.

Deel 2

Excursie

31. Hoewel wij ons ervan bewust zijn, dat het in deze tijd totaal onrealistisch is (lijkt), "zou" aan de top van de Europese Unie der Autonomen Regionen (EU-AR) een Universele Leraar moeten staan, te vergelijken met een keizer(in)figuur uit antieke tijden. Een zulke persoon is het best geschikt om een spiritueel Europa te symboliseren en moreel te leiden. Door de chaos van het materialisme zijn we met de cultuur terug naar af. Vandaar dat er een Leraar moet opstaan, die de mensen leert om hun cultuur opnieuw inhoud te geven. Iemand die nieuwe uitgangspunten formuleert, een visie aanreikt en perspectief weet te geven. Laat ons hier een paar seconden visualiseren, hoe zo'n persoon - een Primus inter pares - eruit zou kunnen zien. Hij of zij1) - noodzakelijkerwijs een spiritueel volledig gerealiseerde: een Boeddha, een Asoka, een Parcival, een Marcus Aurelius, een Julian, een Alfonso X of een Friedrich II - verenigt het geestelijke en het wereldse in één persoon. Dit is geen terugval naar een historisch verleden, noch een poging tot restauratie van oude glorie, maar een noodzakelijke vernieuwing van een cultuur, die in verval verkeert. De sterke versnippering van Europa maakt een sterk eenheidssymbool noodzakelijk. Een president - zoals ooit voorgesteld o.a. door Daniel Cohn-Bendit en nu officieel aangenomen is - is een nietszeggende kleurloze figuur - kijk naar de huidige EU commissarissen - en hiervoor niet geschikt. Zo'n functie ontbeert de "sacraliteit" en het charisma, die nodig zijn om alles bij elkaar te houden. In tegenstelling tot politieke machtsfiguren uit het verleden, heeft de Europese Primus bewust geen politieke macht („kleren"), noch heeft hij grote rijkdommen verzameld. Hij is een geheel nieuwe figuur, de beschermer van de spirituele grondslag van de cultuur, van "vrouwelijke" holistische waarden, van sociale gerechtigheid, de integriteit van de natuur, de souvereiniteit van de gemeenschap, dus van de Zijnsstructuur van de Unie. 

Demokratie is zelfbestuur op alle niveau's
van de samenleving

32. Niet de kerk (zijn huidige verval is de logische consequentie van zijn eeuwenlange tegen het leven gerichte onderdrukkingspraktijken), maar de wereld - als natuurlijke socio-politieke orde - is het enig ware "mystieke lichaam" met de Primus als de hoeder ervan. Wil de wereld overleven, dan moet de kloof tussen het geestelijke en het wereldse geheeld worden. De kerk wordt teruggebracht tot een positie die het verdient: aan de marge. Het pausdom: de oorzaak van de scheiding tussen geestelijk en wereldlijk en een belediging aan het adres van Christus kan maar beter worden afgeschaft. Maar ook de huidige „constitutionele monarchieën" en verwanten komen voor bovenstaande functie niet in aanmerking. Zij hebben zich te lang met het bestaande systeem gecompromitteerd. Hoogstens - alleen wanneer het volk dit wil - kunnen zij in de nieuwe cultuur hun lokale symboolfunctie behouden. Hetgeen o.a. wel inhoudt, dat zij zichzelf materieel moeten inbinden2). De Primus is daarentegen het lichtend voorbeeld. Op eenzame hoogte vertegenwoordigt hij het spirituele, morele en ethische ideaal, het rechtsgevoel van de gehele cultuur. Hij is „een volgende stap in evolutie", de projectie van ons ware Zelf - het Koninklijke in onszelf - die spirituele instantie, die in onze cultuur nooit kans gehad heeft zich te openbaren, samen met het (ethische) ideaal-ik, iets dat we sinds de introductie van het rauwe winstbejag in toenemende mate hadden verloren. Als (niet overerfbare!) „priester- koning" en vredesvorst verpersoonlijkt hij het ideaal van "eenheid in verscheidenheid", van een spiritueel, cultureel en moreel hoogstaand Europa. Hij ontleent zijn mandaat aan Hemel, aarde en de gemeenschap c.q. de Eeuwige Wijsheid 3).

1) Overal waar "hij" staat, kan ook "zij" gelezen worden.

2) In een wereldcrisis, waarin de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter wordt, verliezen de extreem rijke en systeembevestigende koningshuizen - wanneer zij geen gepaste soberheid demonstreren - hun "samenbindende kracht".

3) In archaische tijden ontving de koning zijn (haar) mandaat uit handen van de "Grote Moeder" (Tammuz van Ischtar, Baal van Astarte etc. Aanvankelijk lag dezelfde idee aan de basis van het Tsarendom, hetgeen echter snel ontaardde). In het Oude Griekenland was Europa een godin, afgeleid van Demeter (Moeder Aarde) die op haar beurt afstamde van de Grote Moeder. Zij is vaak afgebeeld met de stier, die "de zoon/liefhebber" voorstelt. Hierdoor blijkt weer eens, dat ons continent Europa op matriarchale grondslag berust. Zie voor de "Oorspronkelijke Grote Moeder Traditie": Mother Worship.

Wie het koninklijke in zichzelf ontdekt heeft, kan zich slechts
door een koning laten vertegenwoordigen

De Europese Jeugdbeweging

33. Met verbijstering wordt er gereageerd op de steeds grotere frequentie van jeugdcriminaliteit. De schietende en zelfmoordplegende scholieren in de VS - één miljoen kinderen gaan daar niet meer naar school - het zinloze geweld in Europa en het rechtsradicalisme cq neo-nazisme in Duitsland. Bij alle terechte bezorgdheid wordt echter zelden de hand in eigen boezem gestoken. Integendeel, ons systeem staat niet ter discussie. In plaats van nu eens goed te luisteren, te proberen de werkelijke oorzaken van "verveling en frustratie" bij de jongeren zelf  te achterhalen, wordt door "deskundigen" hoogstens partieel - en vooral pedagogisch -  gereageerd. Onthutsend is bijvoorbeeld de reactie van de burgemeester van Neubrandenburg, waar onlangs (aug. 2000) een jongen door andere jeugdigen zomaar doodgeslagen is. Hij begreep er niets van zei hij, er werd in zijn gemeente toch genoeg vertier (skelterbanen, sportverenigingen, jeugdhuizen etc.) aangeboden. Waarom dus die verveling? Als er daarnaast over "economische oorzaken" gesproken wordt, verwijst men uitsluitend naar de halfjaarlijkse economische groei...Alsof dat iets zegt over de situatie van de jongeren. Niemand die aanstipt, dat vele jongeren in het turbo-kapitalisme grotendeels uit de boot vallen en hoogstens laagbetaalde baantjes kunnen bemachtigen.

Als we de demokratie niet opwaarderen raakt het in verval

34. Laat staan, dat men zich realiseert, dat zelfs al zouden er betere banen aangeboden worden, de "kansarme" jeugd de geldmakerij en de hebmaatschappij, de zinloosheid en de afbraak, meer dan zat is. Er bestond voor hen immers geen ouderlijke liefde (te druk met de carrière), noch werd er enig ideaal, visie noch toekomstperspectief geboden, iets wat in jongeren het beste stimuleert, wat geestdrift, een "hoger" streven en saamhorigheid had kunnen laten ontvlammen. Zij hebben aan den lijve ervaren dat "meer, meer en nog meer" geen geluk, vervulling of perspectief biedt, zij hebben het allemaal doorzien. En het is een psychologisch gegeven: een maatschappij die de jeugd niet biedt wat zij ten diepste nodig heeft, wordt door hen kapotgemaakt. De pijn, frustratie en woede keert zich ofwel naar buiten (geweld) of naar binnen ("fun", verveling, consumptie, afleiding en verslaving). Bij sommigen wordt het zelfgeformuleerde "nobele streven" het vernietigen van de vernietiger. De pijnlijke werkelijkheid is deze: de voornoemde jongeren wijzen onze maatschappij, dat wat wij met "zoveel inzet en opoffering" (...) opgebouwd hebben af. En dat met voor hen gegronde redenen, hetgeen natuurlijk hun geweldadige gedrag in het geheel niet rechtvaardigt, maar wel doorzichtig maakt. Wanneer je dan praat over tolerantie, begrip en respect, dan verwijst dat in eerste instantie naar onszelf en de aard van het systeem, dat wat wij onze jeugd als erfenis hebben achtergelaten.

De demokratie redden voordat het te laat is

35. Geen groep is zo ontworteld als onze jeugd. Waar ouders zelf talloze problemen hebben, scholen totaal chaotisch zijn, leerplannen slechts de wensen van het bedrijfsleven uitvoeren en leraren massaal ontslagnemen, is een groot educatief vacuüm ontstaan. Zinloosheid, verslechtering van de gezondheidstoestand, degeneratie, frustratie, verveling, psychische desolatie, criminaliteit, werkeloosheid en de afwezigheid van enig toekomstperspectief maakt elke dag meer slachtoffers. De volwassenen van nu laten het massaal afweten hun eigen kinderen zelfs maar een uitzicht op een vervullend leven te bieden. De Jeugdbeweging beoogt dit vacuüm constructief op te vullen met vorming, begeleiding, ontwikkeling, zorg en het geven van een hoopvolle toekomst. Het programma bestaat o.a. uit spirituele verdieping, emotionele balans, zelfzorg met betrekking tot de eigen gezondheid, sport en spel, weerbaarheid, ervaring op gebied van de ecologische land- en tuinbouw, het grote leerproces als de deelname aan sociale integratie, kennisnemen van de nieuwe (alternatieve) economie, inzet voor de Zelfsoevereiniteit, de toekomst en het Rijk naast interculturele uitwisseling. Het gaat erom, dat de jeugd vanuit zijn eigen wortels zijn toekomst kan kiezen 1). Wij denken dat de jeugd zelf de idee van een Europese Jeugdbeweging met enthousiasme zou begroeten. De charme ligt in de contacten tussen de culturen, de eerste aanzet tot meer integratie en de zo noodzakelijke „Europese Identiteit". Als wij hen een aantrekkelijk programma kunnen bieden, zou zo’n jeugdbeweging zo van de grond kunnen komen. Inhaken op wat er bij de jeugd is blijven liggen, die dingen waar zij een existentiële behoefte aan hebben, maar wat hen nooit is aangeboden, is daarbij cruciaal.

1) De Europese Jeugdbeweging wijkt in zoverre af van de huidige EU jeugdprogramma's, als dat het zich bewust orienteert aan een nieuwe maatschappij ipv speelbal van de heersende belangen te zijn. 

Het is huiveringwekkend om te zien hoe de "markteconomie" strategieën heeft ontwikkeld om kinderen vanaf de vroegste jaren tot "eigen koopgedrag" aan te zetten. Het systeem blijkt niets ontziend
om ieder aan wie zij verdienen kan in het verslavingspatroon
mee te trekken. Dit alles in samenwerking met de overheid.
Deze werkt aldus actief mee aan de verdere
verloedering van de maatschappij (om vervolgens
"normen en waarden" te prediken).
Het is Godgeklaagd.

Ondertussen is bekend, hoeveel schulden de jeugd heeft
door het handy-telefoneren. In plaats van de niets ontziende advertentiepraktijken van een immoreel systeem aan de
kaak te stellen, wordt de jeugd "ondersteuning"
door psychologen aangeboden. Ben ik nu
gek of zijn zij het?

De Ecologische Land- en Tuinbouw

36. Sinds het ontstaan van het patriarchaat en de stad zijn zowel de natuur, het platteland als de boerenstand verguisd, geminacht en naar de achtergrond van het maatschappelijke leven gedrongen. Met de globalisering is dat nog weer eens in een stroomversnelling gekomen. Het cynische is, dat terwijl het voedseltekort elk jaar nijpender wordt, boeren massaal van hun land worden verdreven. Bijvoorbeeld zijn er sinds 1949 in Duitsland nog maar 10% van alle bedrijven van 20 en minder ha over. De op winst beluste agrarische en bio-industrie is daarbij een van de hoofdschuldigen. Wij stellen dat boerenstand, natuur en milieu bij elkaar horen en als „geheel" opgewaardeerd dienen te worden. Een gemeenschappelijk uitgangspunt is daarom van het grootste belang. Waar zowel natuur- en milieu alsook de boerenstand beter van worden. De sleutel hiertoe is het herstel van het regionaal gebonden klein en middelgroot gemengd bedrijf. Zoals dat hedentendage reeds begint op te bloeien en bewezen heeft in verhouding evenveel te produceren als een „modern" grootschalig bedrijf!. Regio-bewuste burgers, gezamenlijk werkend aan een opwaardering van alle sectoren van de samenleving garanderen de afzet van hoogkwalitatieve producten. Zodat het voor iedere boer aantrekkelijk wordt zijn bedrijf te „ecologiseren". Het is te vergelijken met ons model van de Nieuwe Gezondheidszorg. Ieder boerenbedrijf neemt dan de biologische landbouwprincipes als uitgangspunt, zoals nu de biologische boer al doet. Zo strict wil echter niet iedereen boeren. Daarom moet het mogelijk worden, dat boeren, nadat zij wel eerst geheel op bio-landbouw zijn omgeschakeld in noodgevallen - nadat eerst alles geprobeerd is met natuurlijke methoden - op beperkte schaal chemie toegepassen, zodat de oogsten worden gegarandeerd.

Demokratie is niet je macht afgeven, maar deze uitoefenen

37. Kleine beetjes „eco" toevoegen aan een chemisch bedrijf, zoals ook wel voorgesteld, is echter het paard achter de wagen spannen. Eerst dient de bodem weer gezondgemaakt te worden, waarna dan eventueel „op details" concessies gedaan kunnen worden. Met deze vorm van „ecologiseren" - overigens geen uitvinding van de TRANSFORMATIE - is reeds ruime ervaring opgedaan. Kleinschaligheid, ecologisering en regionalisatie zijn de toverwoorden. Een bank als de Coöperatieve Raiffeisenbank (Rabo) zou er iets van zijn oorspronkelijke missie in kunnen herkennen. Wanneer zij bereid zou zijn rentevrije (of minimale, alleen ter kostendekking) leningen te verstrekken aan eco-boeren, snijdt het mes aan verschillende kanten. De Rabo doet ervaring op met rentevrij lenen, steunt de boerenstand en draagt bij tot milieu- en natuurbehoud. De bedoeling is, dat de regionaal georienteerde boerenstand zo (weer) een centrale plaats in de samenleving gaat innemen, als de stand die de middelaar is tussen de natuur en de stadsmens, waarvan wij allen afhankelijk zijn. Zij heeft een belangrijke leraarsfunctie, in het bijzonder ten aanzien van onze jeugd. De rol van de nieuwe boerenstand - nu de globale voedselvoorziening op instorten staat - is cruciaal voor ons overleven. Onze TRANSFORMATIE ziet de belangen van de boerenstand dan ook als prioriteit. Het zal de de voorspoed, de effectiviteit en de continuiteit op alle mogelijke manieren ondersteunen. Zodra de mogelijkheden zich voordoen zal de Nieuwe Unie op grote schaal proefboerderijen voor het ecologisch gemengd bedrijf opzetten. Het grote voorbeeld daarbij is Zwitserland dat de ecologische land- en tuinbouw als de basis voor zijn voedselvoorziening heeft gemaakt.

De Regionale Economie

38. De gevolgen van de globalisering is ontwrichting van de samenleving op alle niveau’s. Dit zal in snel tempo steeds duidelijker worden. Een totale herorientatie is daarom noodzakelijk. Een die tot de wortels gaat. Die beroep doet op het geweten der mensen. De TRANSFORMATIE neemt daarbij het voortouw. Het zegt bijvoorbeeld onomwonden dat woeker immoreel is. Zoals dat in het vroege Christendom en nu nog in de Islam beleden werd (wordt). Persoonlijke verrijking is alleen dan gerechtvaardigd, wanneer het voortkomt uit eerlijk, productief werk dat bovendien andere mensen direct laat meeprofiteren. Economische aktiviteit dient het sociale leven te ondersteunen in plaats van af te breken. Het staat diametraal tegenover onproductief werk - via beurs, aandelen, speculatie, winst en het rentemechanisme - waarvan het vaststaat, dat het het geld aan de gemeenschap onttrekt, de rijken (exorbitant) verrijkt, de armen (dramatisch) verarmt, hele samenlevingen inclusief de onze (hopeloos) ontwricht, voortdurend oorlogen provoceert, de cultuur onderuithaalt en vervolgens "gelijkschakelt" (...) en de natuur steeds verder vernietigt. Helemaal hypocriet is daarom de houding van die conservatieven, die enerzijds „bezorgd" zijn over het verval van traditionele waarden als bijvoorbeeld het gezin, maar tegelijkertijd fervente „vrije markt" adepten zijn. Wat zij met de ene hand willen beschermen, wordt immers door de andere hand kapotgemaakt.

Demokratie is van, voor en door het volk

39. Het heersende systeem appelleert aan de laagste instinkten, diegenen die daarin het meest succesvol zijn vormen de bovenlaag van de bevolking, die anderen vervolgens dikteert hoe te leven. De wereld op zijn kop. De huidige onproductieve vorm van verrijking - de fictieve geldeconomie - wordt door de TRANSFORMATIE dan ook veroordeeld. Economische aktiviteit dient radicaal omgebogen te worden. Het uitgangspunt is een regionaal gebonden economie met een verregaande vorm van autarkie, economie van het genoeg, gericht op kwaliteit, milieuvriendelijkheid en demokratische contrôle. Voorzieningen ingesteld door de gemeenschap-zelf, zoals de Nieuwe Gezondheidszorg kunnen direct van start gaan. Privé grondbezit gekoppeld aan ecologisch verantwoord rentmeesterschap en herziening van het grondrecht, zijn belangrijke stappen. Rentevrije handelssystemen zoals LETS ruilsystemen en microkredieten 1) zijn goede voorbeelden. Het rentesysteem - waarin de rijke steeds rijker wordt en de arme steeds armer - is een van de pijlers van het huidige onrechtvaardige mondiale systeem. Immers is zij verantwoordelijk voor de doorgeschoten economische groei met overeenkomstige vernietiging van de natuur.

1) Zie o.a. www.strohalm.nl

Het beginsel van subsidiariteit: "Wat door de Regio geproduceerd kan worden, wordt door de Regio geproduceerd. Wat niet door de Regio geproduceerd kan worden, wordt interregionaal geproduceerd. Wat niet interregionaal geproduceerd kan worden, wordt continentaal geproduceerd. Wat niet continentaal geproduceerd kan worden, wordt intercontinentaal c.q. globaal geproduceerd"

40. Het is (hopelijk) duidelijk, dat het bedrijfsleven in zijn "dienende functie" - de gemeenschap voorzien in haar materiële behoeften - finaal doorgeslagen is. In plaats van "toeleveringsbedrijf" is het de hele wereld gaan domineren. Door haar is alles tot waar geworden - verhandelbaar - en zijn alle levensgebieden vercommercialiseerd. Het beeld van "kankergezwel" is dus niet misplaatst. De enige manier om het te stoppen is de re-integratie in de gemeenschap (...). NB: hoe kunnen de (burnout) werknemers (re)integreren, wanneer het bedrijf zelf niet geintegreerd is? De eisen aan het bedrijfsleven zijn dan o.a. dat het de garantie biedt, dat de substantie - het spirituele, psychische, fysieke en relationele "kapitaal" - van de werknemer bewaard blijft c.q. voortdurend opgewaardeerd wordt; dat het bedrijf zich horizontaal organiseert en zich invoegt in de maatschappelijke samenhang: o.a. een balans vindt tussen het eigen overleven (winststreven) en maatschappelijke dienstbaarheid, demokratische contrôle door de gemeenschap accepteert en rechtvaardigheid ontwikkelt ten opzichte van de armen.6

6 Zie ook: G.Endenburg "Sociocratie", 1990 Eburon en R.Breman in Trouw van 11 december 2001.

Demokratie moet geleerd worden

41. De TRANSFORMATIE bevordert deze experimenten als de toekomstige „zelfregulatiesystemen" op locaal en regionaal niveau. Zonodig voorziet een geplande regionale economie in de basisbehoeften, een halfgeplande voor „ontwikkelingsbehoeften" van de mens, terwijl de „vrije markt" uitsluitend voor luxebehoeften bestemd is. Naast een basisinkomen voor een ieder, houdt werkgelegenheid nieuwe stijl in, dat alle maatschappelijke activiteiten - huishouding bijvoorbeeld - beloond worden. Vooral in het groot-, midden- en kleinbedrijf, de dienstverlenende, gezondheids-, milieu-, agrarische, ambachtelijke alsook de educatieve sectoren wordt een grote vraag gecreëerd. Terwijl het Rijk de centrale principes ontwerpt, is het aan elke Regio zijn eigen systeem te ontwikkelen. Zelfvoorziening, interregionale, continentale en wereldhandel worden vier elkaar aanvullende échelons. Globaliseren en regionalisatie worden zo twee kanten van dezelfde medaille. Het is niet overdreven te zeggen, dat voor de implementatie ervan niet zo gek veel tijd meer over is. Naast de kwetsbare groepen als zieken, ouderen, daklozen, kunstenaars, studenten, bijstandsmoeders etc. zijn middenstand, vrije beroepen, actieve (kleine) ondernemers, werknemers, ambtenaren, boeren en alle anderen die productieve arbeid verrichten de eersten die door de Nieuwe Europese Unie gesteund worden. Niemand wordt echter buitengesloten, ook diegenen - de dogs aan de top - die totnutoe exceptioneel van het oude systeem hebben geprofiteerd, worden als spijtoptanten - hetzij als (genereuze) supporters van en/of actieve deelnemers - door de Unie verwelkomd.

Demokratie wortelt in de gemeenschap

42. Elke Regio zou moeten streven naar zoveel mogelijk autarkie of zelfverzorging. Vooral die regio's zullen het voortouw kunnen nemen, die vanwege geografische, historische, sociale en culturele factoren een meer als doorsnee gevoel van saamhorigheid bezit. Dat heeft niets met nationalisme van doen. Iedereen - ongeacht afkomst, kleur of religie - die de regionalisering een goed hart toedraagt en zich voor de toekomst van de Regio inzet, is welkom. Zoals dat op verschillende plaatsen in Europa reeds plaatsvindt. Het blijkt dat mobilisatie "tegen de globalisatie" en haar uitwerking op micro-niveau: de ontworteling, de onttakeling, de leegloop, de frustratie en de zinloosheid zeer wel van de grond komen kan. Veelal zijn daartoe enkele gangmakers onontbeerlijk. Mensen die gepassioneerd betrokken zijn en dat op anderen weten over te brengen. Het gaat erom de substantie terug te brengen in de gemeenschap. Immers, het systeem zuigt nu al onze talenten, vermogens, creativiteit en energie weg, dit ten koste van de vitaliteit van de gemeenschap (of wat daar nog van over is) en van onszelf. Een van de manieren om dit te doen is de economische activiteit zoveel mogelijk ten goede te laten komen van de eigen streek. Bedrijven dienen eigendom te zijn van diegenen die er direct belang bij hebben: de werknemers, de consumenten en de locale gemeenschap. Zo wordt de relatie van industrie, gemeenschap, welzijn, welstand, ruimtelijke ordening, streek en milieu hersteld, alles gecontroleerd door de gemeenschap. Alles wat binnen de streek geproduceerd, verhandeld en verkocht kan worden, komt in een kringloop, waar ieder elkaar bedient. Promotie van "regionale producten" staat hierbij op de voorgrond.

De gemeenschapsdemokratie is een volgende sprong in evolutie

WIJ VATTEN SAMEN

43. De crisis in de wereld is in de eerste plaats spiritueel: de mens afgesneden van zijn diepere Zelf, de natuur en de gemeenschap. Door het „onvermogen tot Zijn" is de mensheid in verval, teruggevallen op het kleine zelf („ego"), levend in onwetendheid, zelfverslaving en onverschilligheid ten aanzien van al-wat-leeft. Als overcompensatie is „hebben" de belangrijkste drijfveer van de gehele cultuur geworden, individueel en collectief. „Vooruitgang, groei en expansie" zijn de symptomen van het „vervreemde ik-syndroom", een "ik" dat zijn weg terug naar de Bron heeft geblokkeerd en daardoor zichzelf steeds verder opblaast, geprojecteerd in het PWTKMS-complex, te weten patriarchaat, wetenschap, technologie, kapitalisme („markt-economie"), de media en de staat. Onze wereld - waarin „vooruitgang" in feite ondergang betekent, „groei" vergroting van de kloof tussen rijk en arm, „welvaart" mensen niet gelukkiger maakt, „informatie" alleen maar afstompt, „vrijheid" identiek is met collectieve verslaving en alle waarden zijn vercommercialiseerd - staat op zijn kop.

44. De consumptiemaatschappij heeft alle authenticiteit, geestkracht, vitaliteit, creativiteit, levensvreugde en moraliteit dusdanig onderuitgehaald, dat de mens letterlijk ziek is van zijn zelfzucht, ophopingen en zinloosheid en in het diepst van zijn ellende daarom bereid is tot ommekeer. „Zowel in de rijke als arme landen zijn de gevolgen van de consumptiemaatschappij onaanvaardbaar geworden" (UNDP Rapport 1998). Aangezien de crisis „tot op de bodem gaat" kunnen (politieke) deeloplossingen geen uitkomst meer bieden. Er is een fundamentele ommekeer van de gehele cultuur noodzakelijk: spiritueel, maatschappelijk, politiek, ecologisch en economisch. Daarom is nu het moment aangebroken voor de impuls van de TRANSFORMATIE, de zoektocht naar een samenleving op spiritueel-humanistische basis: de mens "geworteld in Hemel, aarde en de gemeenschap". Zij streeft een natuurlijke socio-politieke orde, een gemeenschapsdemokratie met Zelfsoevereiniteit op alle geledingen van de samenleving na. De missie van de TRANSFORMATIE is de opheffing van van de prestatiedruk, de competitiedwang, de verslaving, de uitbuiting, het onrecht, de vervreemding, de vereenzaming, de zinloosheid, de ontmenselijking en de natuurvernietiging van het huidige systeem.

WEET JE JE AANGESPROKEN?

* Besef dat je Zelfsoeverein bent
* Verbind je op grond daarvan met anderen
* Bouw samen de visie, de mythe en de structuur van de
TRANSFORMATIE uit
* Ondersteun de TRANSFORMATIE met de je ten dienste
staande middelen
* Doel is de Transformatie van Mens en Samenleving
* Wat nodig is, is een mondiaal
"spiritueel offensief"

TRANSFORMATIE

De Beweging van het Lichtende Midden

LITERATUUR

A.Vloemans "Politeia", 1980 Kruseman
A.Toynbee "Een Studie der Geschiedenis", 1957 F.G.Kroonder
F.Neumann " Handwörterbuch Politische Theorien und Ideologien" I & II,
1998/2000 Leske+Budrich

M.Stone "Eens was God als Vrouw belichaamd", 1979 Servire

S.McFague "Het lichaam van God", 1997 De Horstink
E.Borneman "Das Patriarchat", 1981 Fischer
I.Amadiume "Reinventing Africa", 1997 Zed Books

T.G.Verhelst "No Life without Roots", 1990 Zed Books
Chung Hyun Kyung "De strijd om weer de zon te zijn", 1992 Ten Have

D.Sölle "Mystik und Widerstand"1999 Piper
S.Sered "Priestess, Mother, Sacred Sister", 1994 Oxford University Press
J.Hubbs "Mother Russia", 1993 Indiana University Press
V.Bennholt-Thomsen c.s. "Das Subsistenzhandbuch", 1999 Promedia
A.Oslo "De Geheime Leer van de Tempeliers", 1999 Averbode/Ten Have
J.Shinoda Bolen "Crossing to Avalon", 1994 HarperSanFrancisco
M.Baigent c.s."The Holy Blood and The Holy Grail", 1996 Arrow
J.Campbell ""De held met de duizend gezichten", 2000 Olympus
H.Mann "Die Jugend des Koenigs Henri Quatre", 2001 Rowohlt
M.Giebel "Kaiser Julian Apostata", 2002 Artemis & Winkler
Dante Alighieri "Monarchy", 1996 Cambridge University Press

B. Graciá n "Das Kritikon", 2001 Fischer
J.P.H.de Monté ver Loren c.s. "Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke
organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling", 1982 Kluwer
J.Althusius "Politica", 1995 Liberty Fund
Th.O.Hueglin "Early Modern Concepts for A Late Modern World/Althusius on
Community and Federalism", 1999 Wilfrid Laurier
O. O'Donovan "A Sourcebook in Christian Political Thought", 1999 Wm.B.Eerdmans
E.Kantorowicz "The King's Two Bodies", A Study in Mediaeval Political Theology",
1998 Princeton University Press
F.C.Bauerschmidt "Julian of Norwich and the Mystical Body Politic of Christ",
1999 University of Notre Dame Pr

A.L. Constandse "Geschiedenis van het Humanisme in Nederland", 1980 Kruseman
E.Fromm "The Sane Society", 1955 Holt, Rinehart & Winston

"Haben oder Sein", 1979 DTV

W. Maes "Stress durch Strom und Stralung", 2005 Selbstverlag
B. de Ligt "Naar een Vrije Orde", 1951 Van Loghum Slaterus
J.Crittenden "Beyond Individualism", 1992 Oxford University Press
C.Harvie "The Rise Of Regional Europe", 1994 Routledge
R.Bahro "Logik der Rettung"1990 Union Verlag

H.H. von Arnim "Vom Schönen Schein der Demokratie", 2000 Droemer

P.Hahne "Schluß mit lustig", 2004 Johannis
K.Boeke "Sociokratie", 1945 Eigen Uitgave
E.Vermeersch "De ogen van de panda", 1996 M.vd Wiele
B.Tibi "Krieg der Zivilisationen", 1998 Wilhelm Heyne
T.Ramadan "To be a European Muslim", 1999 The Islamic Foundation
B.Braude & B.Lewis ""Christians and Jews in the Ottoman Empire",
1982 Holmes and Meier
A.Schimmel "Meine Seele ist eine Frau" (Das Weibliche im Islam), 1995 Kosel
F.Mernissi "Islam en Demokratie", 1993 De Geus
H.Stiekema "De Schoot van het Universum", 2001 Great Learning Publications
                   "De Zijnsrevolutie", ibid                 
                   "De Zelfsoevereine Samenleving", 2002 ibid

"Het Verlichte Handelen", 1995 ibid
G.May "Addiction & Grace", 1991 HarperSanFrancisco
C.Grof "The Thirst for Wholeness", 1993 HarperSanFrancisco
N.Chomsky "Het ware gelaat van Uncle Sam", 2000 EPO

J.Perkins "Confessions of an Economic Hit Man", 2004 Berrett-Koehler
P.Mitchell c.s. "Understanding Power/The Indispensable Chomsky", 2002 The New Press
J.Kovel "The Enemy of Nature/End of Capitalism or End of the World?", 2002 Zed Books

B.Goudszwaard/H.M.de Lange "Genoeg van te veel-genoeg van te weinig", 1986 Ten Have
J. van Arkel "Het Gelijk van het Genoeg", 1990 Strohalm

 home
(Back to the start of Han Marie Stiekema's website)

1997-2005  © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.