De Oorspronkelijke Traditie
Healing the Planet in 7 Stappen
CultuurVernieuwingsInitiatief

 

Programma Nederland 2007/2008

Soeverein Leven

"Grapje"

 

 

 

 

 

 

 

Verbond (tot Bescherming) van Zijnsmensen

„De Zijnsmens is, evenals zeldzame plant- en diersoorten, door de verwoestende uitwerking van de dominante hebcultuur met uitsterven bedreigd".

Zijnsmensen zijn diegenen, die in hun leven een Zijnservaring hebben gehad en daardoor zijn „wedergeboren", dat wil zeggen wezenlijk van identiteit zijn veranderd. Bij hen staat het Zijn - Zelfrealisatie - centraal, dusdanig dat het „hebben" naar de periferie verschoven is.

Zij die tot het Zijn gekomen zijn, zijn in de meest wezenlijke zin zichZelf, zij zijn daarom de „bloem der natie". Aangezien de dimensie van het Zijn bovennatuurlijk, tijdeloos en grenzeloos, transparant en naar alle kanten open is, hebben zij hun ego-defensie met zijn op zichzelf gerichte strevingen (grotendeels) verloren en zijn daardoor tegelijkertijd kwetsbaar - als een lam - voor de brute inwerking van de hebcultuur geworden.

In een maatschappij waarin alles om het eigenbelang, produceren en concurrentie draait, komen Zijnsmensen in het gedrang, zij blijken zich maar moeilijk te kunnen handhaven. Hun voortbestaan wordt bedreigd. Aangezien zij echter het summum aan menselijke mogelijkheden vertegenwoordigen - als dragers(sters) van de bewustzijnsevolutie - heeft de bescherming van „de soort" hoogste prioriteit.

Het Verbond stelt zich daarom ten doel ontvankelijke kringen in de bevolking bewust te maken van de „waarde van de Zijnsmens" en zijn/haar positie in deze maatschappij en alles in het werk te stellen om zijn/haar overleven en toekomst te verzekeren.

Zij doet dit door het materieel ondersteunen van individuele Zijnsmensen, door bij te dragen tot uitbreiding van de Zijnspopulatie, het instandhouden en beschermen van hun leefruimte en habitat, het scheppen van gunstige voorwaarden voor de „voortplanting" - het doorgeven van het Licht aan derden - het bevorderen van contakt met de Zijnsmensen en het doen van verdere studie en onderzoek naar de Zijnservaring.

Een ieder die het lot der Zijnsmensen ter harte gaat, kan zich bij het Verbond aansluiten. Hij of zij engageert zich door het regelmatig bijwonen van bijeenkomsten of/en het onderhouden van contakt met het Verbond en de daadwerkelijke inzet tot behoud der Zijnsmensen. Het Verbond kent introducé’s, candidaat-leden, leden en ere-leden. Introducé’s kunnen door het Verbond worden voorgedragen, waarna zij als candidaat-lid kunnen worden aangenomen.

Het Verbond werkt nauw samen met de Zijnsraad, de Vergadering van Zijnsmensen. De Zijnsraad steunt op zijn beurt het Verbond door de bevordering der Zijnservaring bij de leden en het begeleiden van een ieder op de innerlijke Weg. In de Zijnsraad zijn alle Zijnsmensen vertegenwoordigd. Stemmingen vinden plaats op basis van consensus.

Behalve sympathisanten, vrienden, activisten en begunstigers, kunnen ook Zijnsmensen zelf actief worden in het Verbond. Zij zijn dan zowel lid van het Verbond alsook van de Zijnsraad.

Voor ons werk - hulp aan Zijnsmensen in nood - zijn geldelijke bijdragen, donaties, legaten en schenkingen buitengewoon welkom. U kunt deze overmaken op..............met vermelding van Uw naam, adres, code, woonplaats en vermelding van „donatie Verbond". Donateurs worden door hun overmaking automatisch lid van het Verbond.

Han Marie Stiekema

Lid van het Verbond en voorzitter van de Zijnsraad

Terug

home
(Back to the start of Han Marie Stiekema's website)

2003 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 07/24/07