The Original Great Mother Tradition
Mother Worship

FRIES

SVENSKA

ITALIANO

FRANAIS

ESPAOL

SRANAN

 

KEER OMME/
GROTE MOEDER HYMNE

Verder
TERUGKEER VAN DE
GROTE MOEDER

HET GRAALSVISIOEN
DE ULTIEME SOETRA
OPENBARING

UNIVERSELE BOODSCHAP
HERSTORY
HEEL HET LEVEN
7 HINDERNISSEN OP DE
WEG NAAR WERELDVREDE

MOEDER & ZONEN
VERZOENING DER RELIGIES
ZWARTE MADONNA
HET GROTE JEZUS INTERVIEW
MARIA MAGDALENA
DE HEILIGE VALLEI
GEBED, CONTEMPLATIE EN MANTRA
GROTE MOEDER HEALING
JONGEREN VRAGEN
IS DE MOEDER EEN FEMINISTE?
REBORN ORDER
TRANSFORMATORIUM
"De Grote Moeder"
ERKENTELIJKHEID
GRAPJE
NEWSLETTER

KEER OMME
Grote Moeder Hymne

2.
"Herstructureer je leven"

1.

Ja, en als je denkt, dat je het afgesloten hebt, dan komt er een stem die zegt: "dat kun je niet maken". Je kunt voor jezelf wel het gevoel hebben, dat je het mooi hebt afgerond, maar daar denken de mensen heel anders over. Zij hebben het gevoel, dat je slechts een tipje van de sluier hebt opgelicht. Zij vinden dat als je A zegt je ook B moet zeggen. Ik denk dat jullie gelijk hebben. Het confronteert mij met mijn aarzeling mij onvoorwaardelijk ter beschikking te stellen. Vrijwillig "je kruis op je te nemen" is geen gemakkelijke stap. Het doet mij denken aan mijn bezoek in Avila. Voor het eerst van mijn leven omarmde ik daar - in het klooster Encarnacin - een kruisbeeld. Prompt, nog een drie minuten later, terwijl ik langs de huizen terug naar de stad liep, viel er plotseling een groot rond brood voor mijn neus op de grond. Onmiddellijk keek ik naar boven. Echter er was niets te zien - geen beweging, geen geluid - alleen dichte ramen.....

2.

Wil dit zeggen, dat als je - in de Naam van het Uiteindelijke - je kruis op je neemt, het Uiteindelijke voor je zal zorgen? Is de betekenis van het brood "dat uit de hemel komt vallen", het feit dat je je niet bezorgd hoeft te maken? Ikzelf heb dat op dat moment ten diepste beseft. Een van mijn hardnekkigste blokkaden - mijn zorgelijkheid met betrekking tot het dagelijks bestaan, iets dat de laatste jaren steeds weer de kop op stak - was daarmee van mij afgevallen. Is dat niet ongelooflijk? Een diepe ontroering en dankbaarheid kwam in mij op. Tranen rolden over mijn wangen. Teresa (van Avila) had mij weer eens de weg gewezen. Wat is zij toch uniek. Of je haar ook moet gaan lezen?* Alleen als je het zelf zo voelt natuurlijk. Haar taal zou een barrire kunnen zijn. Tenslotte werd zij gedwongen binnen het kader van de kerk te blijven. Daar moet je dus doorheenkijken. Slaag je daarin, dan gaat er een wereld voor je open.

* O.a. "Mijn Leven", "Weg van Volmaaktheid", "Kloosterstichtingen" en de "Innerlijke Burcht", alle uitgegeven door Carmelitana Gent.

3.

Wat Teresa ons kan leren - naast vele andere belangrijke zaken - is dat de eerste stap naar vervolmaking niet gezet kan worden, als je niet eerlijk en oprecht je huidige toestand ten volle erkent. Zij was er een meester in haar ziel zonder enige terughoudendheid voor haar Heer bloot te leggen. Het wezen van spiritualiteit is "leven in de werkelijkheid", hoe die op dat moment ook is. Als het hier en nu voor jou bijvoorbeeld betekent, dat je je ellendig voelt - afgescheiden van het Bestaan en op jezelf teruggeworpen - dan kan dat heel pijnlijk zijn. Maar het is wel jouw leven, jouw werkelijkheid van dat moment. "Het onder ogen zien" betekent, dat je bereid bent je er bewust voor open te stellen. Zodat je kunt zien wat die pijn je doet. Door ernaar te durven kijken en het te voelen, wordt het verlangen naar heelwording in je gewekt. Hoe meer je kunt toelaten, des te dieper het verlangen. Vanaf het moment, dat je dat ziet, kan er niets meer stuk. Dank je wel Teresa!

4.

Nu leven wij in een hele bijzondere tijd. Nog nooit is de mensheid geconfronteerd geweest met de mogelijkheid van zijn eigen ondergang. We kunnen er niet meer onderuit, dat er een directe relatie bestaat tussen "binnen en buiten". Wat wij in de buitenwereld zien is immers een verlengstuk van ons eigen doen en laten. Dit in te zien is essentieel. Zolang je nog een scheiding aanbrengt: het "innerlijk leven" hier en de "buitenwereld daar", dan zit je nog gevangen in de illusie van het dualisme. Het is iets waar veel "spirituele" mensen aan lijden. Het berust op de weigering de volle consequentie van je gedrag te aanvaarden. Het uitsluitend "werken aan jezelf" bij buitensluiting van de "rest" is immers veilig en confortabel. De werkelijkheid is echter anders. Het Bewustzijn is allesomvattend. Binnen blijkt buiten te zijn en andersom. Het is de quantumsprong die wij met zijn allen moeten maken. Het welbevinden van de bomen, de walvissen, de wolken en de vlinders is ons welbevinden. Teruggeworpen op onszelf worden we gedwongen onze schuld te bekennen: de stervende natuur als gevolg van onze (ego)verslaving.

5.

De werkelijkheid keihard voor je kiezen krijgen, is dat niet de grootste zegen die je in dit leven kunt ontvangen? Het doet je met een schok uit je droomwereld ontwaken. En het wonder is: geen enkele luxe, overvloed of confort kan op tegen de intensiteit van het leven in het Hier en Nu. Opeens besef je de waarheid achter het gezegde: "hebben is het onvermogen tot Zijn". Het is als in de liefde. Is er Liefde in je leven, dan heb je niet zoveel nodig. Plagend zeggen de mensen dan ook "zij leven van de wind". Als zelfs de "volksmond" het zegt, dan zit er zeker een kern van waarheid in. Hebben blijkt een surrogaat te zijn voor het gemis aan beter. Ik besef in deze een grote verantwoordelijkheid te dragen. Als spiritualiteit en materialisme elkaar uitsluiten - en het laatste ons bovendien met sprongen dichter naar het einde voert - wat heb ik als spirituele leraar totnogtoe werkelijk bijgedragen? Verder afdalen moet ik en de schatten van de Moeder met de mensen delen.

6.

Het is hier dat de Grote Moeder je de hand reikt. Immers, de bovengeschetste situatie is niet een waar je vrolijk van wordt. Je eerste behoefte is om te begrijpen hoe het tot dit punt kon komen. Tot voor kort leek het toch allemaal goed te gaan. De snelheid waarmee de verschillende rampen zich ontwikkelen: of het nu het broekaseffect, het watertekort, de kwetsbaarheid van de moderniteit, de vervuiling, de dreiging van infectieziekten, de alomtegenwoordige electro-smog, de honger in de wereld, de migratiegolven of het terrorisme is, zij vervullen ons met grote bezorgheid. Vooral het bange vermoeden, dat deze factoren wel eens allemaal tegelijk samen kunnen komen, zodat grote catastrophen - zelfs op korte termijn - niet meer tegen te houden zijn, is iets waar de meesten van ons toch wel eens wakker van liggen. Zou het toeval zijn, dat juist in deze tijd de Grote Moeder Zich aan de mensheid heeft geopenbaard? Wat is het Geheim achter Haar intrede in de geschiedenis? Enerzijds kun je het haast niet geloven: het Uiteindelijke als een "Moeder" die ons komt "redden?" Anderzijds het besef de controle te hebben verloren en het hulpeloze wachten op een wonder.

7.

Een wonder: dat is nu precies wat kan gebeuren als je je onvoorwaardelijk aan de Moeder overgeeft. Denk even in. De Moeder is "niets anders" dan de kosmische Baarmoeder, het Vacuum waarin alles zonder uitzondering is ingebed. Uit Haar "Schoot" wordt het Goddelijke - Haar Lichtlichaam - geboren, terwijl het universum, inclusief de aarde Haar Materile Lichaam is. Zoals eerder gezegd keert alles voortdurend terug in Haar - sterft - om "vervolgens" opnieuw te worden geboren. Vandaar dat Zij ook wel het Vat van Regeneratie wordt genoemd. Dit proces vindt plaats op alle niveau's. Bijvoorbeeld bevindt in je lichaam 25% van alle cellen zich in een toestand van afbraak; 50% in een toestand van bestendigheid en 25% in een toestand van vernieuwing. Het weerspiegelt Moeder's Wet van het Universum: de dynamische balans tussen schepping, duurzaamheid en vernietiging. Maar niet alleen het lichaam is een spiegel van de Moeder. Ook de psyche, de geest en uiteraard de natuur, maar ook het opkomen en vergaan van beschavingen zijn ondergeschikt aan dezelfde Wet. Wonderen gebeuren, wanneer je je invoegt in Haar kosmische orde. Wanneer je je afstemt op het Uiteindelijke "ontstaat er resonantie" en word je "opeens" boven jezelf uitgetilt.

* Waarbij de stervende cellen een stof afscheiden die de geboorte en de groei van nieuwe cellen bevordert..."sterven om opnieuw geboren te worden".

8.

Voordat je op dit punt gekomen bent, is er meestal veel aan voorafgegaan. Immers, het "jezelf invoegen" in het grote Geheel is iets wat ons het meest moeilijk valt. Zijn wij niet opgegroeid in een cultuur, waarin "individualiteit" het hoogste goed is? En niet alleen op het persoonlijk vlak. Lang geleden leefden wij nog in de context van "hemel, aarde en de gemeenschap". Toen kwam het Christendom. Deze religie werd geleid door "een jaloerse god", een die "geen andere goden naast zich duldde". Geen heil dan door de kerk, was haar devies. Dus werd alles in het werk gesteld om de basis van het bestaan te vernietigen*. Dit is zo grondig aangepakt, dat op een gegeven moment de mens niets anders overbleef, dan terug te vallen op het ego. Zolang er nog iets van gemeenschap en traditie bleef bestaan, had het ego echter nog iets van een context waarin het kon functioneren. Was er nog zoiets als sociaal verband. Het kapitalisme van na de oorlog maakte hieraan een eind. Om de "markt te vergroten" cq de winst te maximaliseren, werd de sociale cohaesie stelselmatig verder ondermijnd. Aan vijf singles verkoop je tenslotte vijf keer zoveel dan aan een gezin (groep) van vijf.

* Hetgeen nu nog gebeurt bij de inheemse volken.

9.

Zonder de sociale context erin te betrekken is het niet mogelijk een goede diagnose van je situatie te stellen. Waarbij het moeilijk is te accepteren, dat de heersende krachten in de maatschappij er doelbewust op uit zijn om alles wat waarde heeft in dit leven af te breken. Zij zijn net zo "jaloers" als de christelijke god: een ieder zonder uitzondering moet onderdeel worden van hetzelfde mondiale (Westerse) verslavingspatroon. Spiritueel gezien is de basis hiervoor reeds in je geest gelegd. Vanwege de afwezigheid van bewustzijn - je innerlijke waarnemer - ben je willoos overgeverd aan elke impuls die er in je opkomt. Komt er een gedachte in je op, dan word je er onherroepelijk door op sleeptouw genomen. Je blijkt een willoze slaaf van je gedachten te zijn. Niet "ik denk" maar "zij denken jou". Alleen wilskracht cq concentratie kunnen tijdelijk oplossing brengen. Dat kost echter veel energie, zodat je na een dag hoofdwerk "ontspanning" nodig hebt om de volgende dag weer fit te zijn. Het punt is nu, dat als je verslaafd bent aan gedachten, dat je dan ook geen weerstand hebt ten opzichte van al die invloeden, die erop uitzijn om jouw gedachten te manipuleren. Speelbal van de een, maakt je speelbal van de ander. Dit is de link tussen spiritualiteit en politiek.

10.

Het gaat er dus om om zoveel mogelijk overzicht te krijgen. Inzicht in de samenhangen is cruciaal. Hetgeen veel verder gaat dan "zelfinzicht" alleen. Alleen dan kun je een doelmatige strategie ontwerpen. Een strategie die met alle factoren rekening houdt. Dan pas begint het te dagen, dat "bevrijding" met je hele bestaan te maken heeft. Dat het zowel om "innerlijke" alsook om "uiterlijke" verslaving gaat. Je kunt zo een veel realistischer inschatting maken van de Weg die voor je ligt. Hetgeen tevens verhindert, dat je in de eerste de beste valkuil stapt. Bijvoorbeeld de idee, dat je "priv " heel "spiritueel" kunt zijn, terwijl je tegelijkertijd in de "wereld" (die er immers toch niet toe doet) zonder terughoudendheid materieel gewin najaagt.

11.

De opgave is kolossaal. Immers, bevrijding van je gedachtendwang impliceert tegelijkertijd bevrijding van de maatschappelijke ballast die daaraan gekoppeld is. Het is hier dat de Moeder een helpende hand komt bieden. Als Hoedster van de Wet van het Universum is Zij buitengewoon alert op al die ontwikkelingen, die Haar kosmische Balans verstoren. Haar Leegte staat daar garant voor. Doen zich dus over langere tijd onacceptabele ophopingen voor - zoals wij dat in de laatste 500 jaar hebben gedaan - dan wordt Haar interventie met aardse zaken getriggerd. Haar Leegte tolereert geen ophopingen. Het is de oorzaak voor Haar terugkeer in de menselijke geschiedenis. Extreme afbraak is Haar antwoord op extreme ophoping om uiteindelijk in het midden uit te komen. Dat is de reden waarom ons tijdsgebeuren zo dramatisch is. Het wordt gekenmerkt door verval, desintegratie en vernietiging op alle niveau's. Heb je dit eenmaal ingezien, dan blijft er slechts n Weg open. Beseffende dat wij zelf de oorzaak zijn van Haar "toorn" - in feite Haar liefdevol pogen om ons weer op het juiste spoor te zetten - aanvaarden wij Haar uitnodiging om met het kosmisch proces mee te werken: vrijwillig "sterven" (van ons ego) om als nieuwe mens geboren te worden.

12.

Het scenario voor de komende tijd zal beslissend zijn voor de toekomst cq het overleven van de mensheid. Voor het eerst in de geschiedenis zijn het geen godsdienstfanatici die "de ondergang" voorspellen. Wetenschappers, NGO's, de VN, burgerinitiatieven, zelfs politici en media over de hele wereld laten steeds verontrustender geluiden horen. Wij mogen dus aannemen, dat daar een grote kern van waarheid in zit. Waar het nu om gaat is deze feiten aux serieux te nemen. Ze werkelijk tot ons door laten dringen, daar gaat het om. Dat is niet eng of verontrustend. Integendeel, alleen als je bewust bent van gevaar kun je iets gaan ondernemen. Hoe dieper het je raakt, des te adequater het antwoord is. Reserves diep in jezelf die je nooit had aangesproken, komen ter beschikking. Was je tot voor kort nog angstig en apathisch, "opeens" sta je op en onderneem je wat. De Moeder is hierbij doorslaggevend. Zij geeft je een totaal nieuwe kijk op jezelf en de situatie om je heen. Door Haar weet je wat je te doen staat. De grote vraag is dit: sta je (straks) alleen of kun je terugvallen op de Moeder? De Moeder die je met Haar Oneindig Mededogen ononderbroken omarmt.

13.

O, Moeder, Gij die de Bron zijt van leven en dood, help mij mijn leven weer op het juiste spoor te krijgen. Help mij de angst om te sterven te overwinnen. Door toevlucht te nemen in U - het Vat van Wedergeboorte - verlang ik er ten diepste naar al mijn zelfzucht, lelijkheid, egoisme, onwetendheid, onverschilligheid en onmacht voor goed achter mij te laten. Ik wil maar n ding: leven naar, in en vanuit U. Ik smeek U toon mij Uw Werkelijkheid. Zodat het leven in plaats van een tranendal te zijn een Bron van voortdurende Vreugde wordt. Hiertoe ben ik bereid mijzelf - en daarmee mijn verslavingen in dit leven - op te geven. Vanaf nu wil ik mijn leven niet meer vergooien. Voortdurende transformatie is het enige dat mijn leven waarde geeft: sterven van het oude, de geboorte van een nieuw Zelf, om mij vervolgens (opnieuw) in te voegen in "Hemel. aarde en de (nieuwe) gemeenschap".

Terug                                       Volgende

NEWSLETTER
mit/met/with
UNSEREM PROGRAMM: UNIVERSELLE LEHRE
ONS PROGRAMMA: UNIVERSELE TEACHING
OUR PROGRAM: UNIVERSAL TEACHING

Keer Omme 1. "Ontwaakt" I Keer Omme 2. "Herstructureer je leven" I
Keer Omme 3. "Dien de ander"

  2005 Copyright Han Marie Stiekema
Last revising: 03/05/06