Keer Omme!
Healing the Planet
Te Beginnen met een Nieuwe Spiritualiteit

Glendalough klooster
Ierland

Come, let us found Communities!

A Common Vision
Being yourSelf connected
A fixed daily scheme
A simple lifestyle
Inner development
Commitment toward
the Whole
A meaningful life
In nature

 

Helende Gemeenschappen
Spiritual Service, Health Service, Community Service
Earth Service

"Groene Mannen" en "Wijze Vrouwen"

"In het Westen niets nieuws". Dit is de titel van de beroemde anti-oorlogsroman van Erich Maria Remarque. Het gaat over de bedrieglijke rust aan het front in de eerste WO. De vijand kan echter elk moment een offensief beginnen. De meeste confrontaties zijn dodelijk, zonder enige "voortgang" te boeken. Het is een metafoor voor de situatie waarin wij ons hedentendage bevinden. Speciaal in Nederland is het business as usual. Geen enkel teken van serieuze bezinning. Niemand praat over de noodzaak van (fundamentele) verandering. Integendeel. Onze "slimme" landgenoten slaan munt uit de crisis. Het varieert van het bouwen van flexibele woonboten tot het onderwijzen van "business spiritualiteit".

* In Nederland is een leerstoel "business spiritualiteit" gesticht, bezet.....door een priester. Met allerlei rationalisaties probeert hij te verhullen, dat spiritualiteit dient als middel om de effectiviteit c.q. de winsten van big business te bevorderen. Zodat de laatste op zijn beurt zijn uitbuiting verder op kan voeren, met overeenkomstige verergering van de globale crisis. De verloedering ten top.

"Optimisme" gebaseerd op misleiding is een valstrik. Het dient om de mensen "rustig" te houden. De realiteit is echter anders. Hoe langer je verandering voor je uitschuift, hoe gewelddadiger de toekomstige crisis zal zijn. Dus is het tijd om realist te worden*. Realisten hoef je niet voor te houden, dat de wereld in verval is. De tekenen zijn overal en het wordt elke dag alleen maar erger. De invloed op ons persoonlijke leven zal aanzienlijk zijn. Varierend van desintegratie van sociale voorzieningen tot toenemend geweld; van een milieuramp tot ernstige ziekten; van gedwongen migratie tot armoede en honger. Wanneer de "staat" de samenleving niet meer ondersteunt, is er maar één iets om op terug te vallen: een sterke gemeenschap.

* O, ironie. Spiritualiteit betekent "leven in de Werkelijkheid". Al te vaak zijn het echter de zogenaamde spirituele mensen, die hun hoofd in het zand steken, gevlucht als zij zijn in hun zelf-gecreëerde illusoire wereld. Was je vergeten dat "binnen buiten is?" Wanneer word je nu ECHT wakker?

Onlangs is het al te duidelijk geworden, hoe snel het verval der "civilisatie" reeds heeft plaatsgevonden. Prive hebben wij ons in toenemende mate aan de "virtuele wereld" uitgeleverd. Dat is wel heel pijnlijk bij de kinderen te zien. Zij zijn tot kleine zombies verworden, totaal in beslaggenomen door de virtuele bubble, waarvan zij deel zijn. Dat heeft nu al tot desastreuze gevolgen geleid. Koreaanse doctoren hebben bij jonge kinderen "virtuele dementie", dus hersenbeschadiging door elektro-magnetische straling kunnen vaststellen. Maar ook in het algemeen worden de gevolgen van de virtuele verslaving steeds duidelijker: vereenzaming, verlies van realiteitszin, communicatieve stoornissen, verval van cognitieve functies, agressie tot en met zware depressie, wat uiteindelijk uitmondt in totaal uitgeblust-zijn. De wereld is in de greep van een gigantische Mega-bubble. "Sociale media" hebben het menselijk contact vervangen, de leden zijn tot slaven van elektronische manipulatie gedegenereerd. Tegelijkertijd misbruikt de staat de nieuwe media om de hele wereld te bespioneren en te controlleren. Verval van de cultuur niet meer tegen te houden?  

Het is niet overdreven te zeggen, dat onze huidige situatie vergeleken kan worden met de Dark Ages. Dit was de periode na de ineenstorting van het Romeinse Rijk, inclusief de Kerk. Vele eeuwen lang was Europa uitgeleverd aan verwarring, desintegratie, geweld en chaos. Het waren de ierse monniken (Columba en anderen) die naar het vasteland gingen om daar kloostergemeenschappen te stichten. Zij concentreerden zich op het bewaren en cultiveren van de traditie. Om later door andere orden te worden gevolgd. Het is niet overdreven te zeggen, dat deze orden de "cultuur hebben gered" door de kloof te overbruggen van de klassieke wereld naar de latere middeleeuwse maatschappij.*

* Het moge duidelijk zijn, dat ik geen voorstander ben van het vernieuwen van christelijke gemeenschappen. Het is alleen een goed historisch voorbeeld waar we van kunnen leren.

Om de komende crisis te kunnen overleven, worden alle mensen uitgedaagd om hun gemeenschappen te versterken. Het begint met het herstructureren van je eigen leven.* Je moet al het overtollige over boord gooien. Het doel is om overzicht, meesterschap en soevereiniteit over je eigen leven terug te winnen. In het algemeen gaat dit in stappen. Het is niet gemakkelijk om de overgang van individualisme naar gemeenschapsleven te maken! Om je in dit opzicht te helpen heb ik "The First Steps" (overzicht) en "Soeverein Leven" (details) geschreven. Zonder orde in je eigen leven aan te brengen, zal aansluiten bij een gemeenschap vergeefs zijn, ja anderen schaden. De positie van vrouwen is in dit opzicht cruciaal. Zij zijn de "substantie van het leven", vandaar dat zij een belangrijke rol dienen te spelen bij de vorming van Nieuwe Gemeenschappen.

* Zoals weergegeven door Moeder's Graalsvisioen, mij geschonken in 1974: "Ontwaakt!, herstructureer je leven en dien de ander". Zie ook: "Mother Blog".

Iemand moet het voortouw nemen. De situatie staat ons niet toe om op de verandering van de maatschappij als geheel te wachten. Daarom is het ierse voorbeeld van 400 nChr (en later) zo belangrijk. Net zoals zij moeten wij kleine eilanden van sterke gemeenschappen creëren, zich concentrerend op overleving, spiritualiteit, healing en het milieu. Het antwoord op het verval zijn kloosters nieuwe stijl! Dt zou reeds bij de jeugd kunnen beginnen. Zoals het altijd in de boeddhistische landen gewoonte was (is). Het is de oplossing voor de wanhopige situatie waarin zich ouders en kinderen bevinden. Om hun kinderen en hun toekomst te redden, moeten de laatsten de mogelijkheid van een kloosterlijke opvoeding geboden worden. Traditie heeft mij geleerd, dat er op zijn minst Drie Pilaren nodig zijn om levensvatbaar te worden. Een gemeenschappelijke noemer moet ervoor zorgen dat de gemeenschap niet uit elkaar valt. In onze gemeenschappen is het de Grote Moeder, die de onderliggende eenmakende factor is. Is Zij niet Alles-Omarmend? Zij is de garantie voor een gemeenschap gebaseerd op "vrouwelijke" (holistische) waarden, zoals liefde, respect, moed, verbondenheid, samenwerking, rechtvaardigheid en duurzaamheid.

* Met de Grote Moeder als basis, ontwikkelde zich in de loop van de tijd de traditie van de Godin/Koningin en Haar Zoon/Minnaar. De laatste voerde de richtlijnen van de eerste uit. Dit bestond uit het beschermen cq bevorderen van de jaarlijkse oogst. Daartoe stierf de "VegetatieGod" in de herfst om in het voorjaar opnieuw geboren te worden.

De tweede belangrijke factor is een gezamenlijke "kloosterlijke" regel c.q. dagorde. Zonder "discipline van binnenuit" faalt een gemeenschap. Wederom gaat het om een sterke motivatie, hoe kun je anders de overgang van een "fun" maatschappij naar werkelijk leven maken? De eeuwenoude Zentraditie heeft ons geleerd, dat alleen door jezelf op het ego-niveau te beperken een sprong naar je Ware Zelf gemaakt kan worden. Zelf-beperking en zelf-transcendentie zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ware vrijheid is vrijheid van het (kleine) zelf, niet een verlenging ervan! Vanaf het moment dat je Ware Zelf ontluikt, zullen Waarheid, Schoonheid, Vreugde, Liefde, Avontuur en de Kunst van het Leven je geschonken worden. Voor dit doel creëerde ik "De Universele Weg"*.

* Bestaande uit ontwaken, persoonlijke integratie, geworteld-zijn in Hemel en aarde, doorbraak van het Licht, reiniging/loutering, toevlucht tot de Grote Moeder en mededogen/dienstbaarheid.

De Derde Pilaar bestaat uit dienstbaarheid. Zonder dat (mdedogen) is geen innerlijke groei mogelijk. Innerlijke kwaliteit moet voortdurend getest worden dmv het dagelijks leven. Contact met anderen is cruciaal om feedback te ontvangen met betrekking tot je spirituele vooruitgang. Aan de vruchten herkent men de boom. Ik ben in de gelukkige positie om alle leden van onze Helende Gemeenschappen een training in Spiritual Service, Health Service en Community Service aan te kunnen bieden*. Het doel is om ter beschikking te kunnen zijn van mensen van buitenaf. Spiritual Service geeft je de vaardigheid om MoederCirkels c.q. De Universele Weg te leren; Health Service om Moeder Healing te begeleiden, terwijl je met Community Service de mensen ondersteunt bij het re-organiseren van hun gemeenschappen. Tot slot omvat onze gezamelijke inzet het "Healing the Planet" Initiatief, zoals reeds op andere plaatsen uitvoerig is beschreven. Een uitdaging als geen ander!   

* Een manier om "de smaak te krijgen" van een Helende Gemeenschap is deel te nemen aan onze "Moeder Healing" sessies. Zie: "Moeder Healing"

Het zij voldoende te zeggen, dat dienstbaarheid aan anderen ook goodwill, ondersteuning en vriendschap wekt. Het is een noodzakelijke factor om door je sociale omgeving geaccepteerd te worden. Wij willen geen exclusieve club worden, omhuld door geheimzinnigheid. Leden van de Helende Gemeenschappen moeten mensen zijn met een open mind, altijd gevoelig voor de behoeften van anderen.Om dat te bereiken moet het innerlijke leven van de gemeenschap goed georganiseerd zijn. Los van de Drie Pilaren, moeten leden spiritueel leiderschap in een of andere vorm accepteren. Aanvullende activiteiten kunnen ontwikkeld worden, van ecologische landbouw, voedsel of kruidenverwerking of natuurbescherming, bv het creeren van "sacred landscapes" tot ambacht, een drukkerij of een IT company!

* We hopen, dat de Helende Gemeenschappen een wereldwijd netwerk gaan vormen, altijd gedeeltelijk aangepast aan de plaatselijke omgeving.  Zie ook: "Mother Blog".

Een gemeenschap is des te sterker, naarmate zij kan beschikken over een meerwaarde. In ons geval is dat de oudste traditie op aarde: die van de "Groene Man" en de "Wijze Vrouw".   Het gaat terug tot de prehistorie. Daarin vertegenwoordigt de vrouw de substantie van het leven (in meest brede zin), terwijl de man zijn opdracht vindt in dienstbaarheid aan het Geheel. Het is een doorbraak, een fris begin, aan gene zijde van de bankroete instellingen van de oude religies, zonder dwang, dogma of levensvijandigheid, zonder opnieuw een religie te willen stichten, iets wat nog nooit zo actueel is geweest! Een waarlijk geestelijke impuls belichaamt vrijheid in verbondenheid!

"Groene Mannen" en "Wijze Vrouwen": daar waar de hoop
op een Nieuwe Wereld op gevestigd is....

Zie: "Wijze Vrouw" en "Herstory"; "Groene Man" en "HisStory"  

De richting waarin onze samenleving zich beweegt, wordt gesymboliseerd door de nieuwe "eliten". Het zijn meestal jonge mensen uit welgestelde families, die hun kaarten op een top carrière gezet hebben. Zij studeren aan zogenaamde "elite universiteiten", waarvoor de ouders veel geld moeten betalen. Dat is hun echter alles waard, want het doel van de opleiding is het zekerstellen cq uitbreiden van hun gepriviligeerde positie. Er wordt zonder terughouding over hun begeerte naar macht, geld en invloed gesproken. Deze toekomstige "leaders" delen de samenleving op in "winnaars" en "verliezers". In tegenstelling tot de laatsten zijn zij de "uitverkorenen", de "elite" van de hele maatschappij, zogezegd. Alle anderen zijn lui of hebben eenvoudigweg pech gehad, een reden waarom zij geen aanspraak op welstand kunnen maken. Zo sturen we ongemerkt (?) af op een darwinistische, keiharde, dictatoriale en liefdeloze maatschappij.

Willen we dat? Heeft onze jeugd geen andere keus? Worden zij ofwel "winnaars" - een kleine uitverkoren groep - of "verliezers" - de grote massa? Is er werkelijk geen enkel alternatief? De linkse scene kan ze helaas ook niets bieden*. Is er misschien toch nog een "niche" die verwaarloosd is? Een invalshoek die de jeugd perspectief kan bieden? Die is er. Daartoe moeten we ons even in de traditionele boeddhistische wereld verplaatsen. Jonge mensen die door hun ouders naar het klooster woden gestuurd. De vorming van een geestelijke elite dus. Toegegeven: een spirituele carrière is voor de meesten nog vreemd. Maar wat gebeurt er wanneer de economie in elkaar klapt? Wanneer het opeens uit is met het snelle geldverdienen? Dat is toch een zeer reële mogelijkheid.....In het geestelijke bankroet - waarin we nu reeds leven - hebben we geheel andere leiders nodig.

* Lees het unieke boek: Julia Friedrichs "Gestatten: Elite", 2008 Hoffmann und Campe

Het moge duidelijk zijn, dat er niets op tegen is om de beste te zijn. Integendeel. Waar het om gaat is, wat je met je kwalificatie gaat doen. ""Wijd" je je aan geldverdienen, zelfverslaving en materialisme of dien je het Geheel, dat is de grote vraag. Nu decoreren zich sommige elitescholen met het predicaat "sociaal verantwoordelijk". Wanneer je dieper graaft, blijkt dat dit slechts de rauwe onderliggende realiteit verhullen moet. De crisis in de maatschappij kan met nog meer materialisme echter niet worden opgelost. We hebben een hele andere elite nodig. Een die zich niet op geldmakerij cq prestatie baseert, maar op inzicht, wijsheid, mededogen, inzet voor het Geheel, betrokkenheid en moed. Die daarbij uitdrukkelijk ook carrière kunnen maken. Zijn geestelijk potientiaal uitbreiden doet zeker niet onder voor geldverdienen. Integendeel. Een wijs, evenwichtig, inclusief, vreugdevol mens te zijn - een die de zin van het leven heeft gevonden - was het ideaal van alle culturen en zal in onze maatschappij zeker een comeback beleven.

Dus zal ik met de huidige "elite" "in concurrentie gaan!". We zullen zien wie de mensheid en daarmee de gehele wereld het beste dient. Ik stel alle jeugdigen - en niet alleen zij - een spirituele carrière in het vooruitzicht. In dit geval - in tegenstelling tot mijn concurrenten - zijn allen welkom, onafhankelijk van achtergrond, geld, macht en invloed. Het zijn de besten onder jullie, die vanuit het eigen innerlijk de hele aarde willen dienen. Die inzien dat een elitecarrière die zich baseert op een leeg leven, geregeerd door uiterlijkheden niet bevredigt en nooit zal bevredigen. 

De laatsten zullen de eersten zijn. Door ons vrijwillig uit de oude wereld terug te trekken worden we het fundament van een Nieuw Tijdperk. Vandaar dat het de besten zijn die zich bij ons aansluiten. Helende Gemeenschappen zijn open voor mensen van alle rassen, religies, culturen, tradities en naties. Zij omarmen zowel vrouwen, mannen, ouderen en jongeren*, gelijkelijk. Een ieder die de Drie Pilaren onderschrijft c.q. actief aan hen deelneemt, is welkom. Om een soepele overgang te vergemakkelijken, is een noviciaat een conditio sine qua non. Zoals gezegd is aan een carrièreperspectief gedacht. Het varieert van novice, werker, groene man en wijze vrouw, leraar tot gemeenschaps "leader" of "moeder", meester en uiteindelijk.....dienaar. Specialisatie in spiritualiteit, gezondheid (healer) en gemeenschapsontwikkeling wordt aangemoedigd. Aanvullende bekwaamheden, nodig om de gemeenschap in leven te houden zijn welkom.Voor meer informatie, kun je contact met ons opnemen.

* Een geweldige kans voor jonge mensen om de zinloosheid, de eenzaamheid en de wanhoop te overwinnen, tegelijk met het verwerven van een nieuw levensperspectief......Ook ouders zijn hartelijk welkom om zich bij ons te informeren over de geestelijke carrièrekansen van hun kinderen.    

Je dienaar ("Sermes"),

Han Marie Stiekema

Fazit/Aufruf
Moet nog vertaald worden

Unsere Gesellschaft ist in Verfall. Ist das schlimm? Nein, denn wenn es so weitergehen würde - business as usual - sieht es für die ganze Erde schlecht aus.

Müssen wir es also begrüssen? Ja, mit dem Vorbehalt, daß wir JETZT Alterrnativen entwickeln.

Generell ist es die Sucht am Haben, nach mehr (und mehr) als Ersatz für das Unvermögen zu Sein, was unsere Existenz bedroht

Alarmierend ist die rasch zunehmende Abhängigkeit von der (Informations)technologie, sie erregt große Besorgnis

Wir leben in zunehmender Maße nur noch in der "virtuellen Welt" und verlieren dadurch den Kontakt mit der Realität

Ins Besondere Kinder bzw Jugendliche sind die Opfer, denn sie werden viel zu früh diesen dominanten Einflüßen ausgesetzt

Deutsche Kinder spenden durchschnittlich 7 Stunden pro Tag am Schirm, darüber hinaus führen sie noch viele Stunden Handy-gespräche. Es hat sich herausgestellt, daß (sie) dadurch:

- nur noch oberflächlich "funktionieren"

- die Selbsteinsicht, die Tiefe, den Sinn des Lebens verlieren

- Liebe, Freude, Erfüllung und Mitgefühl verblassen

- die Selbstkontrolle bzw Orientierung sich auflöst

- allmählich unfähig zum Lernen sind

- durch Hirnschädigung langsam verblöden

- zusammen mit Übergewicht, junk food, Alkohol und der schwervergifteten Umwelt......

- schon im frühen Alter immer häufiger terminale Krankheiten (Krebs) bekommen  (Siehe zB www.mirasmovement.org & www.env-health.org)

- von Stress, Depression, Burn-out und Suizid heimgesucht werden

- verwahrlost, einsam und perspektivlos sind 

- zunehmend süchtig und gewaltbereit werden

- sich politisch-extremen Gruppierungen anschließen....

- ganze Generationen sind gefährdet

Auch wenn wir für uns selbst die Hoffnung schon aufgegeben hätten ("apres moi le deluge"), dann könnten wir uns wenigstens noch für unsere Kinder einsetzen. Schließlich haben sie ihre Lage uns zu verdanken. Der Ausweg: zurück zur Basis. Alltägliche Lebenserfahrungen und Fähigkeiten gehen jetzt schon verloren. Was wird aus ihnen wenn der (elektronische) Überbau der Gesellschaft zusammenbricht? Genau, sie können noch nicht einmal ein Brot backen oder das Gras mähen. Es ist wie kurz vor dem Zusammenbruch des Römischen Reiches. In Englisch wird die Periode danach - die viele Jahrhunderte dauerte - nicht umsonst "the Dark Ages" genannt.  Damals kam die Rettung von den irischen und britischen Mönchen. (Mit dem Vorbehalt, daß sie eine sehr naturfeindliche Missionierung - und das während sie in ihren Heimatländern die Natur sogar beschützt hatten - praktizierten). Diese Mönche stifteten Klöster, in denen die Erbe - christlich UND klassisch - vor dem Untergang bewahrt wurde. Die Situation heute ist vergleichbar. Auch jetzt werden  wir weder von der Politik, der Regierung, vom Bildungswesen, der Gesundheitsfürsorge, noch von den Kirchen "gerettet". Im Gegenteil: alle (die Kirchen haben schon viel Erfahrung mit dem sich anfreunden an totalitären Systemen....) unterstützen (trotz besseren Wissens!) den technologischen "Fortschritt". "Wollt ihr die totale Verblödung? JAAAAAA: Deswegen gehört das Stiften von "Heilenden Gemeinschaften" zu meinen Hauptaufgaben. In diesen Gemeinschaften soll das reale Leben wieder erfahren und gelernt werden. Die Schäden die unsere Kinder jetzt schon zugefügt worden sind, sollen zurückgedreht werden. Eine innere und äussere Erneuerung und Regeneration also. Die Heilende Gemeinschaften sollen Oasen sein, möglichst nah an der Natur ran. Eine naturnahe und gesunde Lebensweise mit Selbstversorgung, jeder Gemeinschaft nach seinen eigenen Möglichkeiten. Wie oben schon erörtert, biete ich Kurse in Selbsthilfe und Heilung an, Fähigkeiten, mit denen sie danach andere Menschen helfen können. Die Gemeinschaft könnte sich am Rande eines Naturparks niederlassen, für den dann Verantwortung übernommen wird. Eine sehr gute Idee ist auch in die "Dritte Welt" umzuziehen, nicht um Hilfe zu bringen (obwohl das sicherlich auch eine Aufgabe sein könnte), sondern um zu LERNEN. Die Einheimischen sind nicht die zu beklagenden "Primitiven", sondern Lehrmeister(innen), die hohen Respekt verdienen (und von uns entsprechend bezahlt werden müssen). Die Zahl der Chancen ist schier unbegrenzt!

Für diejenigen die gemeinsam mit anderen eine Neue Zukunft gestalten wollen
Contact us

PS. Je zou een site "Transformatorium" tegen kunnen komen. Het is een
eerdere versie van ons Helende Gemeenschappen initiatief.

Terug

home
(Back to the start of Han Marie Stiekema's website)

2003 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 11/08/13