EARTH SERVICE
(The former Earth Care)

 

EARTH CARE NOTA EEN LATE LENTE

UIT DE OUDE DOOS
Prana 57, najaar 1989

Precies twintig jaar ligt er tussen de eerste alarmerende berichten over de toestand van ons milieu (Rachel Carson 'Silent Spring' en 'Grenzen aan de Groei' van de Club van Rome), de niet aflatende inzet van de milieubeweging (Milieudefensie, Natuur en Milieu e.v.a.), het internationale rapport Brundtland 'Our Common future', het nationale rapport 'Zorgen voor Morgen' en het zojuist verschenen Nationaal Milieubeleidsplan. 'Wat wij thans meemaken is niet de vernietiging van de aarde in een klap, maar in een stil drama' (H.M. Koningin Beatrix). Wij zijn op een punt gekomen dat iedereen, niemand uitgezonderd, iets moet gaan doen. Onze natuurlijke omgeving is absolute prioriteit geworden. Wat nodig is, is een algehele milieu-mobilisatie.

Er zijn vele oorzaken die tot de huidige wereldcrisis hebben geleid. Inzicht in een aantal factoren is nodig om de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Op het persoonlijke vlak is vooral te noemen de hebzucht als het onvermogen tot zijn: het gebrek aan innerlijke stabiliteit, rust en ruimte met als gevolg het obsessieve streven naar meer en expansie, de grenzeloze zelfbetrokkenheid met de daaruit voortvloeiende vervreemding van zowel ons diepere Zelf als onze directe omgeving en het ontkennen c.q. onderdrukken van onze schaduwzijde, waardoor wij onze destructieve neigingen op onze omgeving afreageren. De westerse geest identificeert zich met zijn intellect of/en met God, beide staan buiten de verbondenheid met de natuurlijke omgeving. Na de Renaissance deden de industriele en technologische revoluties de rest: zelfvervreemding als 'vooruitgang'. De door ons gecreŽerde abstracte werkelijkheid heeft zo de relatie met de levende natuur in minder dan ongeveer honderdvijftig jaar weten te vernietigen. Een geschatte twintig jaar zijn ons gegeven om het onheil te keren.

Gezien het voorgaande zal het duidelijk zijn, dat wijzelf hierbij niet buiten schot zullen en kunnen blijven. Wat in de buitenwereld gebeurt, is immers een rechtstreeks gevolg van onze psychische en spirituele constellatie, een directe afspiegeling van onze innerlijke toestand. Uit dit inzicht is EARTH CARE geboren: werken aan het milieu houdt tegelijkertijd een persoonlijke transformatie in. Een aantal inspirerende personen en bewegingen gingen hierin voor. Het zijn in de eerste plaats een aantal door Gandhi en het boeddhisme geinspireerde bewegingen die de noodzaak van tweevoudige bewustwording propageerden: maatschappelijke actie is niet mogelijk zonder gelijktijdige fundamentele herziening van eigen waarden en doelstellingen. In de tweede plaats is het in 1961 door president J.F. Kennedy ingestelde Peace Corps de grote inspirator. Net als destijds met betrekking tot de ontwikkelingshulp, is er op dit moment een even grote behoefte aan spontaan enthousiasme ten aanzien van ons milieu. Een nieuw elan is nodig. Mensen die hun leven en werk ervoor in gaan zetten. Het derde moment van stilstaan en erkentelijkheid is het verschijnen van het Rapport van de Club van Rome geweest. Het gaf de noodzaak aan van fundamentele veranderingen op alle niveaus, iets dat helaas later nauwelijks meer navolging heeft gevonden.

Daaram is het initiatief van EARTH CARE zo belangrijk: het op gang brengen, inspireren en ontwikkelen van een inclusief milieubesef en de daaruit voortvloeiende inzet. Nederland kan hier (opnieuw) een voortrekkersfunctie vervullen. Is het niet zo, dat juist hier de bewustwording in een aantal zeer belangrijke sectoren al hoog ontwikkeld is? Nieuwe visies en creatieve mogelijkheden ontstaan wanneer een aantal gelijkgerichte en verwante stromingen bij elkaar worden gebracht. Het zijn onder andere de milieubeweging, de groeperingen rond innerlijke bewustwording, persoonlijke transformatie en paradigmaveranderingen en de beweging rond gezonde voeding- en leefstijl en alternatieve geneeswijzen. Hierdoor is een brede steun in potentie reeds aanwezig. Om de krachten van dit netwerk te bundelen heeft EARTH CARE een eerste plan opgesteld. Zij richt zich daarbij in het bijzonder (maar niet uitsluitend) tot de jongeren. Zijn zij niet het kind van onze rekening?

Samenvattend is EARTH CARE een beweging die een inclusief milieubewustzijn prapageert. Volgens haar is een diepe bestaansverbondenheid met jezelf, de natuur en de medemens voorwaarde tot optimaIe inzet voor het milieu. Milieu-actie gaat hierbij samen met de bereidheid tot innerlijke transformatie. Loslaten van diepverankerde conditioneringen zal nodig zijn om tot werkelijke innerlijke en uiterlijke vernieuwing te komen. EARTH CARE heeft daartoe het Internationaal Milieu Vrijwilligers Programma uitgewerkt. Dit programma beoogt - in samenwerking met andere - een bijdrage te leveren tot herstel van de heelheid van onze planeet. Met Nederland als basis richt zij zich wereldwijd tot de jongeren.

EARTH CARE is geheel onafhankelijk en wil dat blijven. Zij is niet gekoppeld aan enige politieke partij, overheid of bestaande religie. EARTH CARE kritiseert elke tendens tot verdere aantasting van ons natuurlijke leefmilieu, zoals een nadrukkelijk antropocentrisme, de bestaande technologische ideologie en het dogmatische geloof in ongelimiteerde economische groei. Aan de andere kant zoekt EARTH CARE samenwerking met alle personen, bewegingen, instituties, bedrijven, overheden en organen die zich oprecht voor het leefmilieu inzetten.

Het Internationaal Milieu Vrijwilligers Programma

Naar een milieu-vriendelijke maatschappij.

Vanuit het inzicht dat wijzelf het eerste stukje bedreigde milieu zijn, start ons milieubesef met ons eigen lichaam. Tegen de achtergrond van toenemende vervuiling, ophopingsprocessen en de daaruit voortkomende stoornissen en ziekte wordt, naast kwalitatief hoogwaardige en gifvrije (-arme) voeding, 'reiniging en ontgifting' als uitgangspunt gekozen. Zowel het milieu als ons lichaam hebben daar dringend behoefte aan. Veel mensen in Nederland hebben er reeds ervaring mee. De actie - Een Grote Schoonmaakdag - bestaat dan uit het samen laten gaan van de inwendige schoonmaak (op zeer eenvoudige wijze, zodat iedereen daarin mee kan gaan) en de schoonmaak van het milieu op het niveau van de individuele huishoudens. Op deze manier brengt de eigen ervaring het besef dichterbij van wat het milieu nodig heeft. Gezondheid van onszelf en die van onze natuurlijke omgeving komen dan in elkaars verlengde te liggen. Het is een eerste belangrijke stap naar motivatie van binnenuit, een inclusief milieubewustzijn en een positief actieperspectief.

Voor wat betreft de 'reiniging' kan rijkelijk geput worden uit de ervaringen van de Integrale Systeem Analyse. Deze is het wetenschappelijk fundament van de ecologische of natuurgeneeskunde, waarin de mens gezien wordt als een zelfregulerend stroomsysteem in evenwicht met zijn omgeving. Gezondheid wordt bereikt door herstel van de dynamische balans tussen input (voeding, water, lucht, gifstoffen), verwerking en output. Ook het huishouden kan als een stroomsysteem worden opgevat, ditmaal van stoffen, artikelen en geld. Beide trajecten lopen parallel, de overstap van het een naar het ander wordt gemakkelijk gemaakt. Er kan daarbij een synergetisch effect optreden: zelf-management op en sanering van beide niveaus versterken elkaar. Zij geven de kracht voor voortzetting van de actie buiten de eigen leefsfeer: op buurt-, wijk-, dorps- en gemeenteniveau.

Deze stapsgewijze uitbreiding van milieubesefvanuit jezelf naar de naaste omgeving is het doel van EARTH CARE. Het is gezamenlijk opgaan van innerlijke kwaliteit, versterking van motivatie, vergroting van de inzet en het verbreden van de actieradius. Uitgaande van een inherente 'groeibehoefte' van de mens - de factor die centraal staat bij ons overleven - wordt het accent verlegd van materiele en economische groeibehoefte naar een innerlijke. Bewustwording geeft ruimte voor exponentiele groei zonder dat het leefmilieu er maar voor een geringste door aangetast wordt, het is een ruimte zonder grenzen! Daarom zal een geslaagde integratie van de innerlijke en uiterlijke groeibehoefte bepalend zijn voor het overleven op deze planeet. Het betekent de noodzaak van exponentiele toename van innerlijke kwaliteit: een helder inzicht, de verbondenheid met de directe omgeving van binnenuit en het ontwikkelen van liefde en mededogen met al wat leeft. De verdubbelingstijd hiervoor is dus ook ongeveer twintig jaar.

Met een nieuw waardensysteem als basis en een hervonden geestkracht kunnen we ons verder inzetten voor belangen die ons allen aangaan. We kunnen onze actie uitbreiden naar een samenlevingsopbouw 'groene' stijl: het trapsgewijs opbouwen van een milieuvriendelijke infrastructuur op alle niveaus. Genoemd kunnen worden het milieuvriendelijk huishouden en tuinieren, het steunen van ecologische, biologisch-dynamische en integrale tuinbouwmethoden in de eigen regio, milieubewuste afvalverwerking bijvoorbeeld in de vorm van een wijkcomposthoop, de plaatselijke winkels stimuleren in uitbreiding van het assortiment milieu-vriendelijke voeding en artikelen, vrijwillige zelfbeperking van het autogebruik en bevordering van het fietsen, sanering van een vervuilende industrie c.q. vuilstortplaatsen, het opzetten van een milieumanagement-training binnen het bedrijf, het opzetten van een eerstelijns ecologische gezondheidszorg en de introductie van inclusief milieubesef op de scholen. Op het persoonlijk vlak kunnen cursussen worden opgezet. Centraal hierbij staat dat wij onlosmakelijk deel zijn van de natuur, dat de natuur een eigen recht van bestaan heeft en dat zij door ons beschermd dient te worden. Met behulp van praktische oefeningen zou het zelfervaringsaspekt moeten worden benadrukt. Ter verwerkelijking van dit alles zal de EARTH CARE groep samenwerking zoeken met gelijkgerichte personen, groepen en instanties.

Bij het kiezen van de vorm van de actie is bewust gekozen voor het stimuleren van directheid, spontaniteit en improvisatie. Dit activeert alertheid, het besef dat het nu gebeuren moet. Mensen worden erdoor wakker geschud, het doorbreekt de gewoonte van uitstel, dat alles gewoonlijk op lange baan geschoven kan worden. Daarom zullen vrijwilligers van EARTH CARE de mensen in hun eigen omgeving zo benaderen, dat op korte termijn iets van de grond komt. Daarop voIgt dan de fase van de lange adem: het omzetten van de innovatieve impuls in permanente inzet voor een milieuvriendelijke wereld, te beginnen met Nederland.

Met betrekking tot de noodzaak van fundamentele veranderingen in menselijk gedrag en de structuur van de maatschappij is geen rapport zo duidelijk als dat van de Club van Rome. Het stelt de factoren 'groei' van onder andere de bevolking en kapitaalgoederenmarkt enerzijds en 'beperking' van voedselproduktie, de onvervangbare minerale hulpbronnen en de opnamecapaciteit van ons milieu voor de vervuiling anderzijds tegenover elkaar. Gezien het exponentiele karakter van de groei komt een mondiale crisis zeer snel nabij.

Han Marie Stiekema (47) is arts en auteur van diverse mystieke werken. In 1985 organiseerde hij 'Het eersle Neder1andse Ketterconcilie '. Als arts voor ecologische en preventieve therapie is hij al zestien jaar deskundig op het gebied van milieu en gezondheid. Gezien de uiterst kritieke sltuatie van ons milieu richtle hij de organisatie 'Earth Care' op en gaf zijn praktijk als arts op, om voor onbeperkte tijd op zijn fiets door het land te trekken om lezingen en vrije spreekuren voor kinderen en jongeren te verzorgen. Hij wijst hen daarbij op concrete mogelijkheden om te komen tot een totale innerlijke en uiterlijke verandering om zodoende onze kostbare planeet te kunnen redden.

In dit licht bezien - en de uitgangspunten, grote lijnen en conclusies van bovenstaand rapport zijn sindsdien nooit fundamenteel weerlegd - vertonen rapporten als 'Zorgen voor Morgen' en het daarop gebaseerde Nationale Milieubeleidsplan op een aantal vitale punten ernstige hiaten.

EARTH CARE wil daarom het volgende benadrukken:

* De ernst van de algehele vervuilings- en gifsituatie en de van daaruit 'exponentieel' toenemende gezondheidsrisico's door chemische stoffen, met name waar het gaat om de gezondheidstoestand van onze jeugd, ziekte door chronische intoxicaties en de relatie tot kanker.

* De noodzaak tot ingrijpende veranderingen in het waardensysteem en gedrag van individuen en groepen.

* Het ontwikkelen van een milieuvriendelijke infrastructuur op alle niveaus van de maatschappij, de noodzaak van samenlevingsopbouw 'groene stijl' .

* De veel grotere snelheid waarmee de milieuvriendelijke maatregelen moeten worden genomen.

* De noodzaak tot fundamentele maatschappelijke veranderingen.

Earth Care Wetenschappelijk Instituut

Het Wetenschappelijk Instituut is opgericht voor het doen van studie en onderzoek rond de sociaal-politicologische implicaties van milieuvriendelijke transformatie van individuen, groepen, organisaties, de sectoren van de maatschappij en de internationale verhoudingen. Het Instituut gaat daarmee voort op de lijn van de Club van Rome. Het ondersteunt het praktische werk van EARTH CARE in het verschaffen van een wetenschappelijk groen referentiekader. Er zullen regelmatig aanbevelingen worden gedaan en publicaties uitgebracht ten aanzien van noodzakelijke milieuvriendelijke structurele veranderingen van de maatschappij in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, onderwijs en wetenschap, de landbouw, economie en techniek, de werkgelegenheid en defensie. Het werk van het Wetenschappelijk Instituut is in eerste instantie toegespitst op de Nederlandse en Europese situatie.

Realisatie van het Internationaal Milieu V rijwilligers Training Centrum voor de opleiding en uitzending van milieuvrijwilligers in binnen- en buitenland

In de gehele wereld is de behoefte aan milieuvrijwilligers schreeuwend groot. Van veel regeringen is bekend dat zij wel meer zouden willen doen, maar zij beschikken niet over de deskundige mensen. Veel Derde-Wereldlanden kijken met jaloerse blik naar Europa, naar de daar aanwezige kennis en de mogelijkheid van toepassingen in de praktijk. Er ligt hier dus een duidelijke taak voor ons. Maar ook in Europa is de dichtheid van aanwezige specialisten erg verschillend. De behoefte aan ervaren mensen neemt ook hier razendsnel toe, gezien de omvang en de ernst der problemen. EARTH CARE wil in deze behoefte voorzien, uiteraard op zeer bescheiden schaal, door de verwerkelijking van een Internationaal Milieu Vrijwilligers Training Centrum. In dit centrum zullen vrijwilligers worden opgeleid voor milieuprojecten in Nederland, Europa en de Derde Wereld. Zij zullen zich beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld plattelandsontwikkeling, erosieproblemen en integrale land- en tuinbouw, consulentschappen voor het huishouden en het stimuleren van een milieubewuste leefstijl, het ontwikkelen van een ecologische gezondheidszorg, milieumanagement in de industrie, het behoud van natuur, landschappen en atmosfeer, het energieprobleem, het verkeer en de problemen van afval en vervuiling.

De selectie van de vrijwilligers is gebaseerd op persoonlijke kwaliteit boven de genoten opleiding. De toelatingseisen zullen hoog zijn gezien de verantwoordelijke positie en taak van de vrijwilliger(ster). In principe staat het centrum open voor jongeren uit Europa en de Derde Wereld. Zij dienen de voertaal van het centrum - Engels - voldoende te beheersen. Na de basis training, een gedachte periode van zes maanden, worden zij voor twee jaar uitgezonden. De vrijwilligers(sters) leven bij hun werkplek en gaan alleen daar waar zij gevraagd worden. Er zou de mogelijkheid moeten zijn om bij EARTH CARE de vervangende dienstplicht te vervullen, evenals regelingen tot behoud van uitkering en studiebeurs. Na de praktijkperiode begeleidt EARTH CARE de vrijwilligers (sters) in verdere carriereplanning en milieuspecialisatie. De tijd die daarvoor staat is eveneens zes maanden.

Gehoopt wordt op het vinden van een geschikte en aantrekkelijke behuizing voor het centrum. De aanwezigheid van.een tuin is van belang voor de ontwikkeling van een inclusief milieubesef. Factoren als bereikbaarheid en huisvesting in de naaste omgeving zijn eveneens van groot belang. Er zullen zowel vaste als free-lance docenten zijn. Het centrum streeft een hoog wetenschappelijk niveau na. De verschillende onderdelen van de training zijn algemene vorming en bewustzijnsontwikkeling, milieukunde, samenlevingsopbouw, gezondheidskunde naast milieuspecialisatie en beroepstraining.

Algemene vorming en bewustzijnsontwikkeling

Inclusief milieubesef vergt een totale herorientering ten aanzien van jezelf, de natuur, de medemens en de maatschappij. De persoonlijke transformatie staat hier centraal. Vorming bestaat daarom uit het ontwikkelen van zowel openheid en ontvankelijkheid als innerlijke stabiliteit en kracht, waar vanuit het mogelijk is de identificatie met de verschillende psychische verslavingen en obsessies los te laten. Gelijktijdig hiermee ontstaat een nieuwe verbondenheid, een onbaatzuchtige relatie met de omgeving. Er zal ruimte zijn voor beproefde, ook in ons cultuurgebied steeds meer geaccepteerde ervaringstrajecten als (zen)meditatie en martiale kunst terwijl andere methoden bijdragen tot de ontwikkeling van optimale innerlijke flexibiliteit. Doel van de vorming is de verbetering van de kwaliteit van het bestaan, het ontwikkelen van eeri nieuwe vrijheid, verbondenheid en verantwoordelijkheidsbesef, om zo bij te dragen tot zingeving en levensvreugde. lets dat zovele jongeren hedentendage zo schrijnend missen.

Milieukunde

De milieutraining omvat in de eerste plaats de filosofische en methodologisch-wetenschappelijke ecologie, een training in ecologisch denken. Verder zal er studie worden gemaakt van verschillende milieuproblemen en hun onderlinge samenhang. In casestudies zullen mogelijkheden voor milieumanagement en -actie nader worden uitgewerkt. Er wordt aandacht gegeven aan zowel Nederlandse, Europese als mondiale problemen. Vervolgens wordt dieper ingegaan op een aantal milieuspecialismen als milieugeografie en -biologie, toxicologie en gezondheid en onderwerpen als de relatie milieuindustrie/technologie, naast relevante informatie betreffende economisch-financiele structuren, recht en de rol van internationale organisaties. Om grote problemen ook op kleine schaal te kunnen oplossen wordt tevens aandacht besteed aan het eigen milieugedrag, voedingsgewoonten, zorgdragen voor de directe natuurlijke omgeving en de bewustwording rond milieuvriendelijk huishouden.

Samenlevingsopbouw

Doel van de opleiding is de integratie van ecologisch denken en praktijk in bestaande organisaties en gemeenschappen. Belangrijk daarom is het ontwikkelen van inzicht in sociale verhoudingen en structuren. Centraal staat het vinden van een dynamisch evenwicht tussen de bestaande cultuur en de introductie van innovatieve ideeen. Zelf-management, het ontwikkelen van communicatieve vaardigheid, leiderschaps- en educatieve kwaliteiten staan hierbij op de voorgrond. Daarnaast wordt de vrijwilligers(sters) geleerd iedere positie te accepteren als middel tot milieudienstbaarheid en -actie.

Gezondheidskunde

De algemene gezondheidstoestand van de mensen gaat verontrustend snel achteruit. Vooral onze jeugd blijkt hier het slachtoffer van. Abominaal slechte eetgewoonten, verteringsstoornissen met zelfvergiftigingssymptomen, voedselintolerantie, chemicalienallergie, emotionele en relatieproblemen, de eenzijdige intellectuele werkdruk op de scholen en de schraalheid van een materialistische cultuur zijn hier vooral debet aan. De relatie met het milieu in brede zin is hier dus wel duidelijk. Gezondheid is meer dan ooit milieu-afhankelijk geworden als het gaat om het redden en versterken van weerstand en weerbaarheid. Daarom is training in ecologisch gezondheidsbesef van doorslaggevend belang. In het Internationaal Milieu Vrijwilligers Training Centrum zal daarom uitgebreid aandacht besteed worden aan kwalitatief optimale voeding, de relatie met ecologische en integrale land- en tuinbouw, het belang van regelmatige ontgifting door lichaamsreiniging, het vergroten van de individuele spankracht door optimale relatie tussen fitness/sport en diepe ontspanning naast het bijbrengen van basiskennis en vaardigheid in de natuurlijke behandeling van vervuilings- en ophopmgsprocessen.

Milieuspecialisatie en beroepstraining

Ondanks de gigantische problemen en de bedreiging van ons voortbestaan blijven wij uitgaan van een optimistische levensverwachting. EARTH CARE wil daarom tevens toekomstperspectief bieden. Er zullen noodzakelijkerwijs steeds meer verschillende milieuspecialisten worden gevraagd voor de meest uiteenlopende functies. Er is een duidelijk waarneembare en groeiende 'groene' arbeidsmarkt. Deze nieuwe werkgelegenheid is de grote kans voor onze jongeren. Hier kunnen zij een nieuw elan ontwikkelen, waardoor zij sleutelposities kunnen gaan innemen bij de opbouw van een milieuvriendelijke maatschappij. EARTH CARE biedt hen daartoe een tweede trainingsperiode aan waarin milieuspecialisatie en carriere-ontwikkeling op de voorgrond staan.

Samenvattend bestaat het Internationaal Milieu Vrijwilligers Programma uit twee onderdelen. Het eerste is de permanente actie 'aan de basis' met als doel de milieubewustwording van een ieder. Daartoe worden met grote regelmaat in verschillende wijken, dorpen en steden 'grote schoonmaakdagen' georganiseerd en plaatselijke EARTH CARE groepen opgericht. Deze groepen zullen verdergaan met het bouwen aan een milieuvriendelijke samenleving. Ten tweede streeft EARTH CARE naar de verwerkelijking van een Internationaal Vrijwilligers Training Centrum. Met dit centrum dient EARTH CARE een tweeledig doel: de prioriteit van het milieu samen met een positief handelingsperspectief voor onze jeugd door vorming, milieutraining, samenlevingsopbouw, gezondheidsbesef en beroepsontwikkeling. De waarde hiervan kan moeilijk worden overschat.

Organisatie

De rechtspersoon van het Internationale Milieu Vrijwilligers Programma EARTH CARE is de Stichting WereldNetwerkFonds (WNeF), welke op initiatief van Han M. Stiekema, arts in 1987 werd opgericht. Zijn taak is nu het uitbouwen van een dynamische structuur van de toekomstige EARTH CARE organisatie. Daarbij wordt gedacht aan verschillende elkaar wederzijds stimulerende organen. Rond het Stichtingsbestuur worden de Earth Care Raad, bestaande uit vertegenwoordiging van de vrijwilligers(sters) en een Raad van Advies gegroepeerd. De laatste bestaande uit personen afkomstig van verschillende maatschappelijk relevante sectoren als de milieubeweging, de alternatieve gezondheidszorg, de geestelijke stromingen, het bedrijfsleven en de wetenschap. Het Stichtingsbestuur benoemt een Directie voor de uitvoerende taken van het Training Centrum. Bovendien wordt gedacht aan een Ere Advies Raad bestaande uit internationaal verdienstelijke personen.

Financiering

De Stichting WereldNetwerkFonds (WNeF) zal zeker in de beginjaren vrijwel geheel afhankelijk zijn van hulp van buitenaf. Het werven van fondsen zal dus onvermijdelijk al haar huidige en toekomstige stappen begeleiden. De Stichting hoopt op korte termijn een aantal financieel krachtige organisaties te interesseren voor haar project. Personen en overheden zullen worden benaderd. Bovendien zal de belangstelling van het grote publiek worden gewekt. Op den duur hoopt EARTH CARE een eigen fonds te kunnen opbouwen, zodat zij op een gegeven moment haar eigen basisonkosten kan dekken. Ingangen voor eigen inkomsten op dit moment zijn opbrengsten van de lezingen, vrijwillige bijdragen voor het milieuspreekuur, inkomen uit de omzet van EARTH CARE artikelen en de vergoedingen voor de trainingen in het bedrijfsleven. In het toekomstige centrum zullen de vrijwilligers(sters) een eigen financiele bijdrage moeten leveren. Een derde zelfsponsoring bijvoorbeeld met behulp van vrienden, familie en steungroepen kan heel motiverend werken.

Eerstvolgende stappen

* Het initiatief zal worden genomen door Han M. Stiekema. Hij gaat voor onbeperkte tijd op de fiets om 'overal' bijeenkomsten, lezingen, milieuspreekuren voor kinderen en grote schoonmaakdagen te organiseren en plaatselijke EARTH CARE groepen op te richten.

* Tegelijkertijd wordt contact en samenwerking gezocht met overheden, EG verwante organisaties, bedrijfsleven en particulieren.

* Het Stichtingsbestuur en de Raad van Advies worden samengesteld.

* Op korte termijn wordt een landelijke EARTH CARE dag georganiseerd.

* Verkrijgen van subsidies, sponsoring en particuliere bijdragen voor de verwezenlijking van de doelstellingen.

* Het realiseren van een centrum.

Resumerend wil deze nota een ieder informeren over de uitgangspunten, strategie en doelstellingen van onze beweging. Zij benadrukt het wereldwijde belang voor een ieder om zich op korte termijn in te zetten voor het herstel van ons natuurlijke leefmilieu en daarmee voor het eigen overleven. EARTH CARE streeft daarbij naar een inclusief milieubewustzijn, een individueel en cultureel transformatieproces naar een milieuvriendelijke maatschappij.

Daarbij gaat EARTH CARE van het standpunt uit, dat de natuur een eigen recht van bestaan heeft, dat wij een onlosmakelijk deel van die natuur zijn en dat een ieder de plicht heeft de natuurlijke omgeving te beschermen.

Met vele anderen delen wij een diepe bezorgdheid over de vele verontrustende ontwikkelingen, de snelheid waarin zij zich voltrekken en de toekomst van onze jeugd. Echter, vertrouwend op het regeneratievermogen van de aarde en de kracht van een inclusief milieubewustzijn van een snel toenemend aantal mensen is EARTH CARE vastbesloten mee te helpen het tij te keren. Wij kiezen ervoor ons leven en werk in te zetten in de hoop dat vele anderen zullen volgen.

HOME

home
In order to have a full overview of the work,
we recommend you to first going back to the beginning of
Han Marie Stiekema's website.
Please, click HOME and proceed from there
.

 © 2000 Copyright Han Marie Stiekema
Last revising: 11/23/13