De Oorspronkelijke Traditie
The Great Learning
"Visioen van een Nieuwe Cultuur"

Ga verder naar E-learning 4

H. Methoden & begeleiding

Het Internet Zelfstudie Leerpakket is gebaseerd op de zelfwerkzaamheid van de student. Het is een persoonlijke ontdekkingstocht naar je eigen Wezen, functioneren en zingeving. Een diepgevoelde drijfveer is daarom een voorwaarde, een die verdergaat dan intellectuele belangstelling alleen. De primaire feedback komt daarbij uit de innerlijke samenspraak van je ware Zelf en je ik. Het is daarbij belangrijk om te weten, dat je alle antwoorden al in je draagt. De Bron is ononderbroken ter beschikking. Om gekend te worden roept het antwoord de vraag in je op (...). Daarom is de belangrijkste methode bij spirituele- en levensvragen de innerlijke resonantie. Bij elke wezenlijke vraag die opkomt, ontspan je je en stel je je vraag aan je Diepte. Het gaat erom jezelf te openen.

Daarbij stem je af op jet lichaam, in het bijzonder het contact van je onderlichaam met de stoel en de ruimte van je bekken. Je instelling is die van niet-weten, verwondering en "blijde verwachting". Je vermijdt, dat je kleine ik, je verstand, je eigenwijzigheid er met zijn antwoord tussen gaat zitten. Alles wat uit die hoek komt, laat je voorbijgaan. Door voortdurend voelend gewaarzijn van je diepere lagen, wordt de informatie uit die dimensie gemobiliseerd. De helderheid van je voelen staat er garant voor dat het antwoord ook werkelijk uit het Bewustzijn komt. Het is daaraan herkenbaar, dat het plotseling - als intuitie, inzicht - naar boven komt, dusdanig, dat je hele bodymind reageert. Zekere tekenen daarbij zijn o.a.: een trilling, koude of warmte, een diepe stilte, een schok, een herkenning, een verbazing, een uitroep, een huivering, vreugde of tranen in je ogen.....    

Daarnaast komt dan de extra begeleiding, zoals deze door mij is uitgewerkt. In de eerste plaats is er de literatuurstudie. Voor alle feiten, weetjes en details is er in de hoofdstukken een overvloed aan verwijzing naar achtergrondinformatie bij elkaar gebracht. Deze literatuurstudie is afhankelijk van je eigen interesse, voorkeur en noodzakelijkheden, vandaar dat wij deze geheel aan jezelf overlaten. De verdere begeleiding omvat dan o.a. de multiple choice, de resumé’s, de E-mail vraagrubriek, een droomdagboek, het Persoonlijk Integratie Programma (spiritueel, emotioneel en lichamelijk) het doen van meditaties en oefeningen, persoonlijke uitwisselingen met de leraar, huismeetings met medestudenten en ervaringsweekenden en -weken (o.a. retreats).

Elke deeltaak heeft zijn eigen combinatie van evaluaties, zoals hieronder is vermeld. Via de regelmatige updates wordt het programma bijgestuurd, zodat je steeds opnieuw het beste krijgt aangeboden. De studieduur voor de basiscursus is minimaal een jaar, afhankelijk van je achtergrond en vorderingen, die van de vervolgcursus een tot twee jaar. De geadviseerde intensiteit is tenminste een halve dag en twee avonden elke week, de huismeetings en de retreats niet meegerekend. 

Contemplatief leren: Ontvankelijkheid beoefenen, de stof laten "bezinken", pauzen inlassen en aantekeningen maken.

Innerlijke resonantie: Groeien in inzicht, intuitief weten en wijsheid. Je vragen niet zelf beantwoorden, maar ze aan de Bron stellen.

Literatuurstudie: Maak aan het eind een lijst met de bronnen die je hebt bestudeerd.

Multiple choice: Het invullen van een MC vragenlijst over de betreffende deeltaak, te vinden aan het eind van het onderdeel (click MC). Over de methode van evaluatie volgt nog nader bericht.

Resumé: Een samenvatting schrijven waarin de essentie van het onderwerp is beschreven, per E-mail aan ons op te sturen. De lengte van een resumé beslaat maximaal één A-viertje.

Q & A Online: Stel je vraag uit het diepst van je innerlijk. De vragen worden verzameld en regelmatig als "Q & A Online" op het scherm gebracht.

Droomdagboek: Je dromen bijhouden in een dagboek, voor jezelf te houden. Eventueel ter sprake brengen op de zitmarathon.

Persoonlijk Integratie Programma: Het doen van het tweemaandelijks programma, zoals vermeld in De Integrale Weg.

Meditaties en oefeningen: Het zoveel mogelijk in praktijk brengen van de o.a. in HMS Meditaties beschreven methoden, in je eigen tempo. In de retreats worden zij extra beoefend en krijg je feedback.

Persoonlijke uitwisseling met de leraar. Tijd en plaats worden maandelijks gepubliceerd op de website.

Huismeetings: Zelfgeorganiseerde samenkomsten van studenten rond zelfgekozen onderwerpen uit het studiepakket.

Retreats: Bewustwordings- cq ervaringsweekenden en -weken, tijd en plaats eveneens  aangekondigd op de website. Deelname aan de organisatie wordt op prijs gesteld.

Examen: De MC formulieren worden na afsluiting van de tien deeltaken persoonlijk aan je opgestuurd en na het invullen aan ons teruggestuurd.

Diploma: Wordt na je slagen en de ontvangst van je examengeld op onze rekening aan je opgestuurd.

Educatief- en Cursusmateriaal: We bieden verschillende brochuren/boeken aan, die je bij ons kunt bestellen.

Veel succes gewenst!

I. "Verantwoording"

Het moge duidelijk zijn, dat het hedentendage gaat om het voortbestaan van de mensheid. Centraal staat daarbij het in balans brengen van de samenleving. Deze heeft zich in de laatste decennia echter dramatisch in de richting van rauw winstbejag, expansie en uitbuiting ontwikkeld. Aangezien "hebben het onvermogen tot Zijn" is, is de spiritualiteit eigenlijk de enige kracht, die de hebzucht, samen met het systeem dat daarop rust, werkelijk kan overwinnen. Het is de drijveer achter mijn werk, dat nu - na meer dan 15 jaar - althans op papier afgesloten is. Dat het een nuttige gids cq inspiratiebron moge zijn! Daarom ben ik ook zo blij met E-learning. Het verschaft mij de mogelijkheid alles te delen, zonder onnodige complicaties.

De neerslag hiervan vind je in dit leerpakket. Het is de belichaming van de "grenzeloze ambitie" van de Kosmos om de heelheid van het leven te herstellen. Een ambitie die ik pas recentelijk heb (h)erkend. Door instrument te zijn, zijn passie, zingeving en moed in mijn leven teruggekeerd. Daarmee is tegelijkertijd een nieuwe levensfase begonnen, een waarin ik hoop, dat alles wat gezaaid is vruchtbaar moge worden.

De paradox is, dat hoe langer je weg is, hoe meer je anderen kunt bieden. Heb ik daarom altijd gevoeld, dat mijn hele leven slechts voorbereiding was? Heette het ook niet, dat "de laatsten de eersten zullen zijn?". Welk onderwerp je ook bestudeert, besef dat er geen andere bedoeling achter zit dan beschikbaarheid, delen en betrokkenheid bij mens en samenleving.  Dat is (wat mij betreft) alles.    

Ga verder naar E-learning 4

Terug

© 2000 Copyright by Han M. Stiekema. All rights reserved.
The Great Learning/Levensschool Gratis Zelfstudie Leerpakket is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden aangewend voor geldelijk gewin, commerciële doeleinden, uitgaven of publicaties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, opslag, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Disclaimer
As a condition of use of the w
ww.the-great-learning.com site, the user agrees to indemnify www.the-great-learning.com and her publisher from and against any liabilities, expenses (including attorney's fees) and damages arising out of claims resulting from user's use of this www.the-great-learning.com site.

Last update:06/13/05
Methoden & begeleiding in voorbereiding.