Boek 9, hoofdstuk 9 DE RIJKSSYMBOLEN

Inhoud

Voorwoord

1.
Het Ontredderde

Westen

2.
De Situatie

3.
Het Koninkrijk van Hemel en aarde

4.
Het Rijk: Historische achtergronden

5.
De "individuele" strategie/Het Grote Leerproces

6.
De Collectieve Strategie/ Het Europese Imperium der Autonome Regio’s

7.
Proclamatie van het Koninkrijk van Hemel en aarde

8.
De Rijkssymbolen

8.1 De Mythe
8.2 De Mandala
8.3 Het Wapen
8.4 De Hymne
8.5 Het Visioen
8.6 Het Logo
8.7 De Keizer

9.
Studie

10.
Literatuur

A.
Report van het WWF

B.
Burgers van de 21e eeuw
(H.Wijffels)

C.
Het Europese Rijk der Autonome Regio's

De Mythe

1. Centraal in het collectieve geheugen van de mensheid staat „de mens geworteld in Hemel, aarde en de samenleving". Het is door mij „De Oorspronkelijke Traditie" genoemd. Onze levensopdracht is naar, in en vanuit deze harmonie te leven. Daarbij spelen zogenaamde middelaars, heilanden en gezondenen - Hoffnungstršger - een centrale rol. Zij wijzen de weg om het ideaal van eenheid met de wortels te concretiseren. Hun functie is die van verwijzing, leiden en begeleiden. In de geschiedenis waren dit sjamanen, leiders, wijzen, verlichten of Keizers. Hun rol was echter alleen dan optimaal, als zij zelf een voorbeeldfunctie konden vervullen. Alleen wanneer zij zelf „in harmonie met Hemel en aarde" leefden, en de mensen effectief verwezen naar hun eigen existentiŽle wortels - hun enige functie - dan alleen werden zij door het volk geaccepteerd. Wanneer zij echter zichzelf in het middelpunt plaatsten, dusdanig, dat zij alle macht en invloed aan zich trokken, werden zij - zoals in het Oude China - van hun functie ontheven. Wat er met Jezus gebeurd is, moge dit verduidelijken. Terwijl hijzelf steeds verwees naar „de Vader", van Wie al het heil kwam, werd dit door Paulus en zijn kerk aan de persoon van Jezus Christus toegeschreven. „Geen heil dan door Christus" (en vervolgens de kerk) is daarom de grootstmogelijke ketterij. Het dicht alle genade toe als komende van een persoon - die dan noodzakelijkerwijs tot „eniggeboren zoon van God" wordt gebombardeerd - in plaats van de Bron zelf: „Hemel" en aarde. Niet verwonderlijk, dat deze constructie alleen met machtsmiddelen in stand gehouden kon worden. Nu de kerk terecht aan macht heeft ingeboet, is het moment aangebroken om de oorspronkelijke eenheid te herstellen. De vele wereldmythen van „Hemel, aarde en de heilsbrengers" staan daarom in het middelpunt van de nieuwe cultuur, met de Europese Keizer als levend symbool.

De Mandala

origin.gif (23483 bytes)

2. Het Rijk heeft als mandala de „Origin". Het is de meest werkelijkheidsgetrouwe weergave van de Kosmos. Het bestaat uit een grasgroene buitenkant, hetgeen zowel onze zichtbare wereld als ons „normale" bewustzijn uitdrukt. De eerste concentrische (smalle) cirkel is geel, als het symbool van Verlichting. Ga je nog meer naar binnen, dan blijkt Verlichting geen substantie te hebben en los je op in het Zijn, de volmaakte Transparantie (wit). De uiteindelijke Essentie van het bestaan is echter het Absolute Niets, waar alles in hetzelfde Moment - zonder eigen toedoen - uit „geboren wordt" en in terugkeert. Het is gesymboliseerd door het zwarte Hart. Niet voor niets gaat er van het zwarte Hart een enorme kracht uit. Het „Licht kwam (komt) immers voort uit de Duisternis", dat staat zelfs in de bijbel. Het geeft een oeroud inzicht weer, namelijk dat niet het Licht, maar de Duisternis - de Oermoeder - de Bron van alle leven is. De „Origin" wordt - als vlag - overal en doorlopend getoond om het Rijk bekendheid, respect en aanzien te geven.

Het Wapen

wapen.gif (1895 bytes)

3. Het wapen van het Rijk is de „Unlimited". Het verbeeldt een persoon in ultieme verlichtingsextase, „dansend" met de armen uitgespreid. Het hart is (uiteraard) zwart met de „concentrische cirkels" van wit, geel en groen. Zelfrealisatie, het opgaan in het Uiteindelijke, de verlichte mens als het „hoogste spirituele ideaal" is wat hier uitgedrukt wordt. Daarom symboliseert de „Unlimited" de spirituele grondslag van onze nieuwe cultuur, het streven naar een „verlichte samenleving". De symbolische waarde ligt echter niet in het ding, maar in jezelf. In de praktijk wordt de „Unlimited" daarom alleen getoond door diegenen, die het Koninkrijk ook werkelijk in zich dragen. Mensen die lid zijn van Europa Ontwaakt!, de Jeugdbeweging en de andere organisaties van het Rijk, krijgen hem automatisch. In alle andere gevallen wordt de „Unlimited" alleen op bestelling toegestuurd. Je kunt hem bijvoorbeeld op je jack, je shirt of je baret aanbrengen.

De Hymne

4. De Hymne van het Rijk is een melodie uit de Renaissance gecomponeerd door Luca Marenzio (1553-1599) die het „Sinfonia" noemde. Het heeft een gedragen, ontroerende diepte. Als je het hoort, wees dan heel open en ontvankelijk. Luister, neurie of chant zachtjes mee met je rechterhand op je hart. Of beweeg je beide armen invoelend, langzaam en symmetrisch op de muziek. Kijk en voel wat het je doet. Er is met opzet geen tekst gemaakt, dit om iedereen - de grote verscheidenheid van mensen in het Rijk - voortdurend de ruimte tot individueel ervaren te geven.

Het Visioen

5. Het Visioen, uitvoerig beschreven in het begin: Lied van Vol-Ledigheid ( boek 2, hoofdstuk 4) drukt de morele grondslag van het Rijk uit. Deze is de eenheid („drieŽenheid") van bewustwording, persoonlijke groei en zelfverloochening. De basis van de nieuwe cultuur is daarom de overstap uit onwetendheid naar bewustzijn, het ware Zelf als je Nieuwe Identiteit. Met het Zijn als fundament, blijkt het „hebben" de periferie van je bestaan. Levende naar, in en vanuit je Essentie, blijkt het „ego" je buitenkant te zijn. Vanuit dit nieuwe centrum integreer je al die deelaspecten van je persoonlijkheid die totdantoe niet of onvolledig aan bod waren gekomen. Je brengt een nieuwe structuur aan in je leven, een proces van heelwording en genezing. Een „Umwertung aller Werte" heeft plaatsgevonden. Hoe geintegreerder je bent, hoe minder je uiteindelijk „bezig bent met jezelf" en des te groter je beschikbaarheid. Openheid, verbondenheid en mededogen hebben de plaats van het zelfzuchtige „ik" ingenomen. Daarom: „Streef naar Verlichting, herstructureer je leven en wees dienstbaar" als de morele verankering van de nieuwe cultuur.

Het Logo

6.

*

EARI

European Imperium of Autonomic Regions

De Keizer(in)

7. Aan het hoofd van het Europese Rijk der Autonome Regio’s staat de Europese Keizer(in). Hij of zij verenigt het geestelijke en het wereldse in ťťn persoon. Hij is de beschermer van de Zijnsstructuur van het Rijk. Anders dan de politieke machtsfiguren uit het verleden en anders dan de huidige „constitutionele monarchieŽn" waar de vorst(in) altijd nog „bepaalde" belangen behartigt, is de Europese Keizer een zonder enige macht („kleren"). Op zijn eenzame hoogte vertegenwoordigt hij het spirituele, morele en ethische ideaal, het rechtsgevoel van de gehele cultuur. Hij is „een volgende stap in evolutie", de projectie van ons ideaal-ik, een psychische instantie die we sinds de introductie van het rauwe winstbejag in toenemende mate hadden verloren. Als „priester-koning" verpersoonlijkt hij het ideaal van een spiritueel en cultureel hoogstaand Europa. Hij ontleent zijn soevereiniteit aan de Uiteindelijke Werkelijkheid: de Grote Moeder. Wijsheid is zijn hoogste deugd. Aan de Keizer worden dan ook hoge eisen gesteld. Bij voorkeur een Gerealiseerd persoon - een unieke (lege!) geest, een „levende Boeddha" - denk aan een Ashoka, een Christus, een Godin. een  Parcival of een Maitreya - een die zich niet met belangen van welke aard dan ook, behalve het belang van het Geheel, identificeert, ja dit Geheel Zelf heeft verwerkelijkt - is hij de voorbeeldfunctie voor een ieder, de „middelaar" tussen macro- en microkosmos, de eerste dienaar van „Hemel en aarde". Hij heeft het „Ben je Niets, ben je alles" gerealiseerd. Hij heeft daarom „alles lief als zichzelf". Zijn lichtende Midden reflecteert het koninklijke in een ieder, dat daardoor wordt geactualiseerd. Hij is niet voor niets het ultieme symbool van de Zelfsoevereiniteit. Wanneer hij zijn plicht dan ook zou veronachtzamen, kan (moet) hij worden afgezet. Bovendien heeft de Keizer om bovenstaande redenen uiteraard geen recht op opvolging door zijn familie. Hij wordt daarentegen, in navolging van bijvoorbeeld het Vaticaans Concilie (...), steeds opnieuw door de Rijksraad - de vergadering van Regioleiders - gekozen. Overigens heeft de Keizer geen vaste domicilie, maar resideert hij voortdurend op verschillende plaatsen in Europa. De wetgevende, uitvoerende en coŲrdinerende functies van het Rijk zijn in handen van de Rijksraad, de vergadering van Regioleiders, de gekozen representanten van elke Regio. De taak van deze naar schatting rond negentig mensen is het algemene bestuur, dat deel dat door de Regio’s aan het Rijk is gedelegeerd.

Feather.gif (1872 bytes)

Home

© 1999 Copyright by Han M. Stiekema
Last Update: 08/13/00