Keer Omme!
Healing the Planet
Te beginnen bij een Nieuwe Spiritualiteit

Deze website is uniek

Zij is niet gebaseerd op calculatie, strategische of "marketing" overwegingen!

Han Marie deelt simpelweg de Genade die hem is geschonken, zonder terughouding

En dat is redeljk veel

Hij begrijpt dat niet iedereen de tijd, de energie en de interesse heeft om er helemaal doorheen te gaan

Daarom heeft hij een route-planner voor je gemaakt

l.
Voor diegenen die heel weinig tijd hebben en een snel overzicht willen

Klik:
Deze Pagina/MoederBlog
/De Universele Weg/
Kluizenarij/
Video's

ll.
Diegenen die meer tijd hebben en geinteresseerd zijn om ietsje meer te lezen

Klik:
Deze Pagina/MoederBlog/
De Universele Weg
/Kluizenarij/
Video's
/Klik "Volgende/Next" onderaan deze pagina, enzovoort, totdat je bij "Verzamelde Werken" uitkomt

lll.
Diegenen die alle tijd in de wereld hebben en alles willen lezen

Klik:
Deze Pagina/MoederBlog/
De Universele Weg
/Kluizenarij/
Video's
/Klik "Volgende/Next" onderaan deze pagina, enzovoort, totdat je bij "Verzamelde Werken" uitkomt. Ga verder door klikken van de verschillende opties

Healing the Planet
Te Beginnen met Een Nieuwe Spiritualiteit

Ontmoetingen/Teaching/Healing/
Advies/Begeleiding/Worship/
Retreat/Actie

koe in de wei
een glimlach

gans met jongen
vreugde

kroos in de sloot
ik lach
mij dood

kijk ik in mijzelf
kom ik niet meer bij

Han Marie

zoek je Het
zul je Het nooit vinden

wil je Het worden
zul je Het nooit Zijn

ben je vol van jezelf
of van het Uiteindelijke

dat is de vraag

Han Marie

Mijn grootste vrijheid:
Een gevangene van de Eeuwigheid te zijn

Han Marie

 

Shortcut
Ga direct naar het overzicht

 

 

 

Overzicht

Onlangs heeft een "kluizenaar" - in het dagelijks leven spirituele leraar, psychotherapeut en arts (sinds 1972) - zich in de natuur teruggetrokken. "Wat we van hem weten" is, dat hem een bijzonder spiritueel leven ten deel gevallen is en dat hij onder verschillende namen bekend staat (o.a. "Sermes", "Groene Man"). "Men zegt", dat hij het "Eeuwig-Vrouwelijke" als het Uiteindelijke vereert en alle tradities omarmt. Last but not least initieerde hij "De Oorspronkelijke Traditie" met haar projekten zoals "De Universele Weg", "World MatriCommunity", "Healing the Planet in 7 Stappen" en "VitalWorld".


Kluizenarij

Zijn leven

Onmetelijke Genade

De Genade is hem geschonken ondanks hemzelf, zonder enig eigen toedoen/moeite of ambitie. Tien jaar lang leefde hij in ononderbroken gelukzaligheid - als een "godsnar". Vervolgens ging hij vrijwillig "terug in de wereld" om - net als vele anderen - te werken aan de integratie van zijn oude zelf in de Nieuwe Identiteit. "Hoe kun je mensen in hun lijden begeleiden, als je het zelf niet toegelaten en aangenomen hebt?" Het is tevens de reden waarom hij in al die tijd noch goeroe wilde spelen noch volgelingen verzamelde.

De grootste problemen komen pas na de Realisatie. In tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt, komt vroeger of later het "ego" weer terug. Vooral bij een "sterk ik", probeert de laatste voortdurend de nieuw ontstane Ruimte zelf in te vullen cq de nieuwe "verworvenheid" voor zijn eigen karretje te spannen. Deze periode van (pijnlijk) vallen en opstaan wordt doorgaans "Donkere Nacht van de Ziel" genoemd. Zij nam zeker wel 15 jaar in beslag. De "oplossing" was zijn ontdekking, dat er "achter de Verlichting" nog "iets" is. Dit werd sinds onheugelijke tijden "Kosmisch Vacuum" of "Grote Moeder" genoemd*.

* In latere eeuwen herdoopte het Boeddhisme Haar in "Leegte aan gene zijde van de Leegte" cq "Nirvana". Zie: "Grote Moeder Boeddhisme".

Niet God schiep de wereld uit het niets, maar het Niets geeft geboorte
aan zowel God alsook de wereld, terwijl de laatste voortdurend
in hun bodemloze Oorsprong terugkeren

Het Vacuum kun je niet "realiseren", "bereiken" of "bezitten". Daarom is niet Realisatie, maar Vertrouwen/Overgave/Devotie de hoogste trap op het innerlijk Pad. Terwijl in het begin het accent (meestal) ligt op Zelfrealisatie, wordt de "rijpe fase" gekenmerkt door het voortdurend teruggeven van alles wat er in je opkomt, jezelf, ja je hele leven, aan het Uiteindelijke, in zijn geval de Grote Moeder. In de ontstane leegte ontvang je de Genade van de Moeder duizendvoudig terug*. Het delen van de uitstromende Bron is mededogen. Het leven is inclusief: "Ben je Niets, ben je alles". Zijn diepste verlangen is dat dit de basis van zijn spirituele leven moge zijn.

* Het verklaart tevens zijn "lichtheid van het bestaan", zijn aanstekelijke zorgeloosheid en vreugde zonder enige pretentie.

Daarom wordt het Niets ook "Kosmische Baarmoeder"
of "Grote Moeder" genoemd

Zijn werk
Initiator van De Oorspronkelijke Traditie

Ontwaakt!/Terug naar de Oorsprong/Vernieuwing

Voor het ontdekken van wie je werkelijk Bent, is het begrijpen van de tijd waarin wij leven onontbeerlijk. Zoals we weten is deze er een van afbraak en verval. Dit is oppervlakkig gezien nogal zinloos. Graven we echter dieper, dan ontdekken we, dat het universum "geregeerd" wordt door een "Vacuum", waarin alles voortdurend sterft en opnieuw geboren wordt. Waarom ligt het accent nu op verval? Wel, de ophopingen die wij hebben veroorzaakt, worden door de "Ultieme Leegte" niet meer getolereerd.

Zijn belangrijkste boodschap
Keer Omme!

Wijsheid staat gelijk aan meegaan met het kosmische proces. Wat er afgebroken wordt is niets anders dan het ego met zijn verworvenheden. Het unieke van deze tijd is dat het Uiteindelijke dus je spirituele zoektocht - loskomen van je ego - ondersteunt. Je hoeft het allemaal niet meer alleen te doen. Door terug te gaan naar de Oorsprong neemt de laatste de ballast van je over, wat gelijkstaat met innerlijke vernieuwing cq de geboorte van je Ware Zelf.

Zij "drukt Zich uit" in de "Wet van het Universum": de dynamische balans tussen "afbraak, bestendigheid (levensweb) en wedergeboorte"

Zijn gepassioneerde bijdrage tot oplossing van de globale crisis (wereldvrede, gerechtigheid, het milieu) bestaat uit het samenbrengen van al diegenen, die de "Moederlijke Dimensie van God" in de verschillende tradities - Inheemse Religies, Hindoeisme, Taoisme, Jodendom, Boeddhisme, Christendom - benadrukken. Alleen "vrouwelijke" waarden: vrede, tolerantie, verzoening, liefde, levensvreugde, gerechtigheid, solidariteit en duurzaamheid kunnen de wereld redden. Het is een unieke insteek tot interreligieus en multicultureel begrip, zoals we dat hedentendage zo dringend nodig hebben*.

* Zie: "De Moederlijke Dimensie van God", "MatriTalks", "Universal Mother Council", "MoederKringen" en "Letter to Religious/Spiritual Leaders worldwide"

Herstructureer/re-integreer je leven

Door onbewuste identificatie met ons zelfbeeld zijn wij vervreemd van onze Goddelijke Essentie, ons lichaam en de natuur, onze diepere gevoelens en emoties, van onze vrouwelijkheid, erotiek en liefdesleven, onze kracht en van elkaar. Onze genezing bestaat eruit de heelheid van het bestaan te herstellen. Ontwaken is daarbij de eerste stap. Je "bent er dan echter nog niet". Het is dus niet het einde/het doel, maar het begin.

Pas als ons leven een afspiegeling van de Kosmos is, zal er vrede,
gerechtigheid en duurzaamheid zijn

Han Marie is een van de weinige leraren, die laat zien, dat de Weg meerdere stappen omvat. In feite omvat deze het hele leven. Hij noemt het De Universele Weg: ontwaken, persoonlijke integratie, geworteld-zijn in hemel en aarde, doorbraak naar het Licht, reiniging/loutering, toevlucht tot het Uiteindelijke inclusief mededogen cq dienstbaarheid. Je bent welkom op zijn bijeenkomsten* cq voor individueel spiritueel advies en begeleiding.

* Bijeenkomsten o.a. in Utrecht. Zie Programma.

Hem gaat al diegenen ter harte, die tussen wal en schip zitten. Zij die enerzijds uitgegroeid zijn boven de schijnzekerheden van het verleden, maar anderzijds niet weten hoe of waar zich opnieuw te engageren. Voor velen een verwarrende en onzekere situatie. Bewust of onbewust verlangen zij naar authentieke vernieuwing. Waardoor het leven weer perspectief krijgt. Het moet een initiatief zijn die alle tradities omvat, onbaatzuchtig is en in staat is een vonk in de ziel te ontsteken.         

Dien de Ander/Inzet voor het Geheel

""Healing the Planet, te beginnen bij jezelf"*. De basis hiervoor was (is) zijn eigen leerproces. Teruggaan naar de Bron en dan spontaan concentrische cirkels trekken naar je omgeving. Leidraad is "The Great Learning", de belangrijkste spiritueel-maatschappelijke tekst uit het oude China (400 BCE). "Hoe kun je de staatszaken behartigen, als je je eigen huishouding niet op orde kunt krijgen", heet het daar. Of omgekeerd: "Wat is je bewustwording cq heelheid waard, als zich dat niet uitbreidt tot je gezin, je relaties, je straat, je wijk, de gemeente en zo verder?"

* Bestaande uit 7 Stappen: jezelf, elkaar, de gemeenschap, de traditie, de maatschappij, de  economie en de aarde genezen en is hier in het internet gepubliceerd.

Opdracht voor de huidige tijd: zich met het Nieuwe Zelf invoegen in Haar levensweb: "Hemel, aarde en de (nieuwe) gemeenschap"

Tegelijkertijd heeft hij zijn "Healing the Planet in 7 Stappen" als zelfstudie project kostenloos in het internet gepubliceerd. Het is bedoeld voor diegenen, die dienstbaar willen zijn cq die hun verworvenheden in de omgeving willen uitbreiden. De training omvat "Spiritual Service, Health Service en Community Service"*. Het resultaat is, dat je als vrijwilliger(ster) nieuwe stijl, geinspireerd door de traditie van de "Groene Man" en "Wijze Vrouw" in dienst van "Healing the Planet" je medemensen op de weg naar heelwording ondersteunt.

* Een belangrijke bijdrage tot de vernieuwing van jeugdwerk en gemeenschapsopbouw. Zie: "Jongeren vragen"

Van een ME naar een WE samenleving

Han Marie heeft ervoor gekozen om een simpel leven te leiden in zijn "kluizenarij", gebaseerd op een "kloosterlijke dagindeling" vlg De Universele Weg. De toekomst zal uitwijzen of dit zal uitmonden in een groter project. Dat zou dan een combinatie van een ashram, een klooster en een trainingcentrum* moeten zijn. De uitgangspunten zijn reeds vastgelegd (zie "Transformatorium"). Het valt echter niet onder zijn competentie om dit zelf te gaan verwerkelijken. Wellicht zijn er anderen die zich in dit opzicht aangesproken voelen.

* Toegewijd aan het "Eeuwig-Vrouwelijke", inclusief een Moedertempel ("Metroon").

Selectie
"De Oorspronkelijke Traditie"/"Lied van Vol-Ledigheid" /
"Overzicht van zijn wereldlijke achtergrond"
"De Universele Weg"

"Keer Omme"

Wees eerlijk. Wij zijn individeel en collectief op een doodlopende weg geraakt. Deze meest kritieke tijd nodigt daarom uit tot teruggaan naar de Bron om daar "opnieuw geboren te worden". Het is de essentie van heelwording naar lichaam, ziel en geest. Han Marie gaat je daarin voor. Onlangs sloot hij de fase van het opschrijven van al zijn inzichten cq ervaringen af. Hij moet - net als ieder ander ook - het oude opgeven - alle identificaties, ophopingen, plannen en ideeŽn laten vallen - dit om totaal leeg te zijn cq een optimaal instrument van de Moeder te kunnen zijn. "Niet zijn wil, maar Haar wil geschiede".  

Zolang je nog gelooft in "onbegrensde mogelijkheden", zul je geen kant op kunnen. Accepteer je daarentegen, dat je met je rug tegen de muur staat, zal zich een geheel nieuwe wereld voor je openen

Wat kun je nu verwachten van hem? Wel, de verrassing is, dat hoe Leger je bent, des te meer erin doorkomt. Het nederlandse woord "Vol-Ledigheid" drukt dit op onnavolgbare wijze uit. Zijn functie is dus Leeg-Zijn. Niet hij, maar de deelnemers - door middel van de vragen die zij stellen - bepalen wat er gebeurt. Door zijn antwoorden zal de Moeder jou de uitweg uit de zinloosheid wijzen. De bijeenkomsten worden "Aarde Ceremonie" en "Moeder Healing" genoemd, waarin je geheel jezelf kunt zijn, aangevuld met teaching, vraag & antwoord, meditatie en worship tot chant, dans en sharing*.     

* Zie: "Moeder Healing". De ervaring wijst uit, dat elementen van de De Universele Weg ook zeer gevraagd zijn. Voor verder overzicht van de mogelijkheden, zie o.a."MatriTalks"

Jay Mata di!

Moeder's mededogen is alles-omarmend. Daarom nemen Moeder healing en contemplatie een belangrijke plaats in. Tenslotte is Zij het Vat van Regeneratie, waarin al het opgehoopte, oude, zieke en versletene "teruggenomen" wordt om je vervolgens te vernieuwen.  Indicaties: chronische klachten en stoornissen, emotionele blokkaden, spirituele reiniging, loutering en genezing, culminerend in totale vernieuwing door overgave aan het Uiteindelijke*. Daartoe staan hen een aantal zeer effectieve hulpmethoden ter beschikking, zoals de Chinese Guashatherapie**. Alles "in Naam van de Moeder".

* Zie: "Gebed, contemplatie, mantra"

** Zijn vrouw MeiMei - therapeute en lerares - heeft deze unieke methode uit China naar Europa gebracht. Samen hebben zij  o.a. in 2004 gratis pijnbehandelingen aan pelgrims op de Camino de Santiago, Spanje gegeven. De unieke sfeer is op DVD vastgelegd. Zie ook: http://home.wanadoo.nl/guasha


Video's
Dagcursus "De Integrale (Universele) Weg"
Welkom in Satsang 2002
www.youtube.com/healingtheplanet

Last but not least!
De Oorspronkelijke Traditie heeft een van de effectiefste wereldgezondheidsprogramma's ontwikkeld, ten bate van iedereen.
Zie hiervoor: www.vitalworld.org


Contakt

Volgende

home
(Back to the start of Han Marie Stiekema's website)

2003 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 01/03/12

IMPORTANT NOTE!

For viewing the website in good order, go back to the INDEX and again proceed from there

Thanks