Mother Worship
The Original Tradition
To Restore the Wholeness of Life

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Eternal Feminine
Global Initiative

Platform voor Transformatie van Mens & Samenleving,
gebaseerd op vrouwelijke waarden, met het doel
de planeet te redden van de imminente
klimatologische ramp

INTRODUCTIE

Iedere dag wordt het nieuws over de waarheid van de klimaatcrisis duidelijker.
Amerikaanse wetenschappers waarschuwen dat de mensheid slechts
één decennium heeft om het tij te keren. De voormalige vice-president
Al Gore heeft het tot zijn levensmissie gemaakt.

Het WWF waarschuwt, dat zeer binnenkort de mensheid twee planeten nodig
heeft om zijn behoeften aan hulpbronnen te bevredigen, tenzij ons patroon
van (over)productie en (over)consumptie drastisch verandert. Engeland's
milieuminister heeft het reeds over "de uit de hand
lopende klimaatsituatie".

Er bestaat dus geen twijfel: we moeten fundamentele veranderingen doorvoeren
binnen een zeer korte tijdsperiode. De vraag is: "hoe kan de mensheid deze
verandering doormaken op een ordelijke manier, zonder geweld, oorlog
en chaos c.q. zonder zijn basisrechten te verliezen (dictatuur)?"

Hiervoor wenden wij ons tot A.Toynbee, de beroemde Britse historicus. Hij
bestudeerde ongeveer twintig verschillende beschavingen. Wat hij vond is,
dat net als in de natuur, beschavingen ook patronen van geboorte,
groei, bloei, verval, dood en wedergeboorte vertonen.

In het stadium van degneratie keert een creatieve minderheid - ziende dat
bestaande paradigma's, waarden en normen afgebroken zijn - terug naar
de Bron om daar wedergeboren te worden. Eenmaal vernieuwd,
beginnen zij hun verworvenheden uit te breiden
in de samenleving.

Om onszelf te regenereren moeten we terugkeren naar waarden, die, sinds
het patriarchaat - culminerend in "wetenschap, technologie en kapitalisme
(prof.dr. E.Vermeersch) - de samenleving overnam, vernietigd zijn.
Het zijn de zogenaamd "vrouwelijke waarden".

Om de suicidale rat race naar meer te kunnen overwinnen, inclusief zijn rauwe
materialisme, het individualisme, de concurrentie, het geweld, oorlog,
onrecht en uitbuiting, moeten we ons (be)keren tot samenwerking,
balans, verbondenheid, duurzaamheid, rechtvaardigheid,
vrede en tolerantie.

Een "vrouwelijk wereldbeeld" is alijd gekoesterd geweest door individuen,
groepen, centra en organisaties, die de verering van Het Eeuwig Vrouwelijke
in een of andere vorm hebben kunnen bewaren, zowel buiten als
binnen de bestaande religies.

Denk aan het Heidendom met zijn Godinnenaanbidding; het Christendom met
zijn (Zwarte)Madonnaverering; het Boeddhisme met zijn Kuan Yin
tempels en het Hindoeisme met zijn Matri Devi rituelen. Zelfs in de Islam
(Sufi) wordt Allah vaak ervaren als de geliefde "Zij". In de meeste
tradities overtreft verering van het Vrouwelijke verreweg
die van de mannelijke God.

Recentelijk is De Oorspronkelijke Traditie gesticht met Het Eeuwig Vrouwelijke
als het fundament van spirtualiteit en religie. Tegen de context van de
klimaatcrisis, heeft het de consequenties getrokken door het "redden van
de planeet" zijn allergrootste prioriteit te maken, zijn eigen belangen.
naar de achtergrond schuivend.

BASICS

Het Eternal Feminine Global Initiative is gesticht om een internationaal pluralistisch
Platform op te richten, waarin alle "vrouwelijk-georienteerde" spirituele en
religieuze individuen, groepen, organisaties en bewegingen samenkomen,
vanuit het gezamenlijk doel de aarde te willen redden.

Vertrekpunt is de (h)erkenning van een gemeenschappelijk "vrouwelijk
wereldbeeld" - onafhankelijk van traditie, religie, cultuur, ras of sexe -
gebaseerd op vrede, liefde, mensenrechten, herstel van de gemeenschap,
samenwerking, zelfopoffering, rechtvaardigheid, voorspoed
voor allen en een ecologisch evenwicht.

Het is dringend. Staat niet de "substantie van het leven" - een bij uitstek
vrouwelijke waarde - op het punt onherstelbaar beschadigd te worden?
Staat niet de toekomst van onze kinderen op het spel? Worden, in geval
van chaos, niet vrouwen en kinderen de eerste slachtoffers? Vandaar
dat onze oproep uitgaat naar iedere vrouw en man, die
werkelijk zorgdraagt voor het leven.

Er zijn zoveel vrouwen en mannen die Het Eeuwig Vrouwelijke vereren,
terwijl zij de heelheid van het leven koesteren. Er is dus een enorm
potentiaal dat gemobiliseerd kan worden. Het wordt inderdaad iets
ongekends, ook gezien de ernst van de situatie. We denken aan de
ontelbare godinnen, heidense, gnostieke, new age, hindoeistische,
boeddhistische, inheemse, joodse, shintoistische, sufi en taoistische
groepen, ieder zijn/haar eigen heilige Persoon vererend als
(manifestatie van) De Oorspronkelijke Moeder*.

* See also: Mother and Sons

Voor de opbouw van een nieuwe samenleving, moeten we eerst terug naar
de Bron. Logischerwijs, dankzij onze gezamenlijke waarden, zou de
gemeenschappelijke noemer - "vrouwelijke waarden" - geen grote
problemen moeten kunnen opwerpen. Onze "eenheid in verscheidenheid"
principe zal een grot schat zijn voor iedere deelnemer(ster). Echter,
iedere traditie heeft ook zijn eigen principes, praktijken en
overtuigingen. Het Globale Initiatief respecteert daarom het
unieke van ieder geloof zonder enig voorbehoud.

Iedere traditie of overtuiging levert een unieke bijdrage. Het maakt van ons
initiatief een bron van inspiratie, creativiteit en kracht. Het Platform biedt
alle deelnemers(sters) een gelijke kans om te delen, zich uit te spreken
of/en het initiatief te nemen. Het Coordinating Committee zal een neutrale
en eerlijke positie innemen. Het weerspiegelt de Goddelijke Moeder,
voor Wie alle schepselen Haar kinderen zijn, zonder uitzondering.
Wij staan altijd open voor suggesties, kritiek en aanmoediging.

Cruciaal is om toevlucht in Het Eeuwig Vrouwelijke te nemen en te
vertrouwen op Haar commitment om de aarde te redden. Een ieder
kan daarbij putten (aanbidding/gebed/contemplatie etc.) uit haar/
zijn eigen traditie. Vervolgens steunen we Haar met onze eigen inzet.
Thema's zijn bijvoorbeeld de positie/rol van Het Eeuwig Vrouwelijke
in jouw traditie of geloof; de wegen van verering, service of/en
worship; de consequenties voortvloeiend uit jouw spiritualiteit
voor het dagelijks leven; de onderliggende filosofie en
wereldbeeld; hun effect op de cultuur en de samenleving;
de manier waarop je je engageert voor sociale issues, je
motivatie om Mens & Samenleving te transformeren,
samen met voorstellen c.q. praktische projecten, die
allen tot doel hebben de planeet te redden.

Dit komt overeen met het doel van ons Platform. Het is bedoeld als een
podium, waarop doelstellingen, principes, ervaringen, praktijken,
strategieën en acties kunnen worden bediscussieerd, uitgewisseld
en in gang gezet. Het doel is om gezamenlijk wegen te vinden
om "globaal te denken en lokaal te handelen". Het Platform
ambieert aldus om een ononderbroken bron van inspiratie,
contact, ondersteuning en begeleiding (indien
gevraagd) te zijn, teneinde je initiatief tot
een succes te maken.

Het Global Initiative wil geen (centralistische) organisatie worden.
Integendeel, het moedigt een open netwerk van autonome lichamen aan
(Local Initiatives). Zijn enige funcie is het coördineren van activiteiten. Iedere
groep - net zoals het Coordinating Committee - moet zijn eigen fondsen
werven. Het laatste ontfermt zich over de jaarlijkse Global Meeting, het
onderhouden van internationale contacten, naast het doen van zijn
dagelijkse administratieve werk.

De kern van het Global Initiative omvat aldus de dynamische interactie
tussen het Coordinating Committee en de Local Initiatives. De laatsten
bestaan uit zowel individuen, groepen en organisaties. Om een deelnemer/
lid te worden, onderschrijf je deze ontwerpbrief. Het CC zal dan
beginnen met je te informeren over al zijn activiteiten, het tot
stand brengen van contacten tussen groepen, je uitnodigen
voor de jaarlijkse Global Meeting, en het ondersteunen
van jouw Initiatief, waar het kan.

PS. Je kunt op ieder moment je lidmaatschap van het Global Initiative opzeggen. 

Procedures moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Echter, diegenen
die zich willen engageren, hebben de mogelijkheid om aan het Coordinating
Committee deel te nemen. Uiteraard zouden wij erg verguld zijn met expertise
zoals PR, financien en administratie. Omdat het succes uiteindelijk bepaald
wordt door spirituele ervaring, wijsheid en engagement, worden
candidaten gekozen dmv een "gewone sollicitatie" procedure,
inclusief een CV en persoonlijk onderhoud.
Daarnaast zou een vrienden/vrijwilligers-
cirkel ook heel welkom zijn.

Samenvattend, zijn wij gelukkig om je een veelbelovend nieuw initiatief
ter redding van de aarde te kunnen aankondigen. Het nodigt ieder uit,
die onze zorg deelt en betrokken is bij een of andere vorm van
vrouwelijk-georienteerde spiritualiteit. Je bent van harte
uitgenodigd om je te engageren, zowel in je eigen plaatselijke
groep alsook in de jaarlijkse Meeting. De eerste zal
plaatsvinden binnen een tot anderhalf jaar. Voorlopige
plaats: Ierland, waar de herinnering
aan de Oorspronkelijke Moeder 
voortleeft.

Amsterdam, October 25, 2006
Han Marie Stiekema, "Groene Man" (initiator en ambassadeur)

SLUIT JE AAN BIJ ONS NETWERK!
NODIG DE GROENE MAN UIT OM JE TE HELPEN JE INITATIEF
TE ONTWIKKELEN

Info & Contact
www.motherworship.com
info@motherworship.com
T/F +31.20.6624037

Donaties zijn zeer welkom.
Svp, neem contact met ons op.

Ben je geinteresseerd in een link naar je website hier op deze pagina,
aarzel niet om deze naar ons op te sturen.

Terug

home
(Back to the start of Han Marie Stiekema's website)

 © 2003 Copyright Han Marie Stiekema
Last revising: 10/29/06