De Oorspronkelijke Traditie
The Great Learning
"Visioen van een Nieuwe Cultuur"

Ga verder naar E-learning 3 (H. - I.)

E. Doelstellingen

"We serve people who want to serve others"

Zoals gezegd willen we de stof toegankelijk maken voor iedereen. We bieden daarbij een gemeenschappelijke noemer aan, dusdanig dat een ieder - van welke levensorientatie ook - er zich in kan herkennen. Mens en samenleving geworteld in „Hemel" en aarde - staat daarbij centraal. Daarbij hopen we een referentiekader -  universeel/alle tradities omvattend - te zijn voor spirituele, levensbeschouwelijke en zingevingsproblemen, aangevuld met een training op gebied van gezondheid en (psychologische) zelfhulp en maatschappelijke emancipatie. Doel is transformatie (heelheid) van mens en samenleving, het opheffen van de vervreemding van individualisme en materialisme door het zich (opnieuw) invoegen in het Geheel. In het bijzonder komt de relatie „binnen en buiten" aan de orde, waarbij een verbinding wordt gelegd tussen persoonlijke en maaatschappelijke problemen.

Meer specifiek bestaat de opleiding uit een basis- en vervolgcursus. De eerste omvat bewustwording c.q. basiskennis- en vaardigheden op spiritueel, gezondheids en maatschappelijk terrein. Slaag je, dan verbind je je om je dienstbaar te maken aan mens en samenleving in de vorm van Spiritual Service, Health Service en Community Service. Concreet ben je dan bevoegd om Huisbijeenkomsten1) te leiden, het Persoonlijke Gezondheidsplan2) te promoten en te begeleiden, naast hulp in de vorm van Guasha-behandelingen voor eenvoudige (pijn)klachten3) en last but not least het geven van voorlichting en educatie mbt het Transformatiemanifest4). De meeste afgestudeerden verplichten zich om belangeloos een straat- of wijkcentrum te openen.

Na voldoende ervaring te hebben opgedaan, kun je je inschrijven voor de vervolgcursus. Deze stelt je in staat je te specialiseren, hetzij in de spiritualiteit, de gezondheidszorg of in samenlevingsopbouw. Iedereen is welkom om bij ons nadere informatie in te winnen. Belangstellenden kunnen hun CV insturen, waarna zij worden uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek. Daarnaast is het curriculum afgestemd op specifieke groepen. We denken aan vwo/hbo leerlingen, leraren godsdienst en levensbeschouwing en universitaire docenten (o.a. theologie- en religiestudies, cultuur en politieke wetenschappen, ethiek, vrouwen- en ethnische studies).

Het integrale basispakket, waarmee in de praktijk gewerkt wordt, bestaat uit de volgende vier onderdelen:
1) Huisbijeenkomsten, zie Stap 1 Een Nieuwe Spiritualiteit   2) Persoonlijk Gezondheidsplan Zie http://welcome.to/FreeWHC/ stap 1  3) Zie www.guasha.8m.com  4) Zie Transformatiemanifest

F. Diploma’s

1. Basiscursus
2. Vervolgcursus
Specialisatie:
2.1 Spiritualiteit
2.2 Gezondheidszorg
2.3 Samenlevingsopbouw

G. Aanmelding

Bij je aanmelding voor deelname aan ons Zelfstudie Leerpakket volg je de volgende procedure.

First Name
Last Name
Profession
Address
Town/City
Zip/Postal code
Country
Phone
Fax
E-mail

Bovendien:

Education
Date of birth
Nationality
Sex Male Female

Svp schrijf in het vak hieronder een korte CV, de reden waarom je deze studie doet en geef aan welk diploma je ambieert; F1, F2.1, F2.2 of F2.3. Stuur het geheel per E-mail aan ons op.

 


Ga verder naar E-learning 3 (H. - I.)

Terug

© 2000 Copyright by Han M. Stiekema. All rights reserved.
The Great Learning/Levensschool Gratis Zelfstudie Leerpakket is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden aangewend voor geldelijk gewin, commerciŽle doeleinden, uitgaven of publicaties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, opslag, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Disclaimer
As a condition of use of the www.the-grea-tlearning.com site, the user agrees to indemnify www.the-great-learning.com and her publisher from and against any liabilities, expenses (including attorney's fees) and damages arising out of claims resulting from user's use of this www.the-great-learning.com site.

Last update:06/13/05
Methoden & begeleiding in voorbereiding.