De Oorspronkelijke Traditie
The Great Learning
"Visioen van een Nieuwe Cultuur"

OVERZICHT LINKS

Ga terug naar E-learning 1
(A. - D.)

Ga verder naar E-learning 2
(E. - H.)

Ga verder naar E-learning 3
(H. - I.)

Ga verder naar E-learning 4 (Epiloog)

Website van de gemeente
www.amsterdam.nl

LEVENSSCHOOL
(EducatiefCultuur
Vernieuwings
InternetZelfstudie

Project)

Voor iedereen, te beginnen met
Amsterdam

Inspireren
Visie ontwikkelen
Perspektief aanreiken
Bewustwording initieren
Het voortouw nemen
Integratie bevorderen
Zelfbeschikking uitbreiden
Gemeenschap versterken
Gezondheid optimaliseren
Richting aangeven
Houvast bieden
Hoop geven

STUDIEMATERIAAL
O.A.

SPIRITUAL SERVICE

Het Verlichte Handelen

Brief aan spirituele en religieuze leiders wereldwijd

Het Ontredderde Westen

Existentieel Humanisme

De mens geworteld in Hemel en aarde

Initiatische Zijnstherapie

De Integrale Weg

Huisbijeenkomsten

HEALTH SERVICE

MESS

Persoonlijk Gezondheidsplan

Emotionele zelf-integratie

Stress, burn-out & regeneratie

Flow System Therapy

Een Nieuwe Gezondheidszorg

Chinese guashatherapie

VitalWorld

COMMUNITY SERVICE

The Great Learning

Gemeenschapsdemocratie vlg. J.Althusius

Sociocratie

Transformatiemanifest voor
de 21e eeuw

Zijnsrevolutie

Transformatie Werkboek

Zie verder onze Gratis Internet Bibliotheek/Publicaties

Moge deze website een bron van inspiratie voor je zijn!

Info voor persoonlijke begeleiding
vind je in onze

Newsletter

Project
LEVENSSCHOOL
(EducatiefCultuurVernieuwings
InternetZelfstudieProject)

Voor iedereen, te beginnen met
Amsterdam

OPEN BRIEF AAN DE BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM, MR. J. COHEN
door
Han Marie Stiekema
(leraar, geestelijk adviseur, arts en auteur)

Geachte Heer Cohen,

Met grote belangstelling hebben wij kennisgenomen van het project van burgemeester en wethouders "Wij Amsterdammers". Onvermijdelijk ligt hierbij de nadruk op terreurbestrijding en de harde aanpak van criminelen. Gelukkig staat echter "het versterken van burgerschap" eveneens hoog op de agenda. Het is hierdoor dat wij ons aangesproken voelen. Het valt samen met de presentatie van ons project - "Levensschool" - dat al heel lang in ontwikkeling was, maar nu in een stroomversnelling is geraakt.   

Wat ons project "Levensschool" betreft, ligt het accent van onze bijdrage op "het mobiliseren van positieve krachten in de samenleving"*. Als zodanig ondersteunen wij het actieplan "Wij Amsterdammers" van burgemeester en wethouders van harte. Dit plan is echter nogal defensief c.q. gericht op het handhaven van de status quo. Uiteraard erkennen ook wij, dat dit een onontbeerlijk element is. Om op langere termijn de stad leefbaar te houden, is het bieden van een toekomstbeeld echter cruciaal. Veel mensen zijn in onzekerheid geraakt omdat er geen visie, geen richting, optimisme of inspiratie geboden wordt**. Er wordt gesproken van een "maatschappij op drift", een die stuurloos in de rondte tolt. Dit heeft geleid - naast vele andere factoren - dat mensen niet meer gemotiveerd zijn om aan het maatschappelijk proces deel te nemen. Daar komt nog bij, dat veel problemen onderdeel van de status quo zijn. Alleen door een aantrekkelijk perspectief te bieden, zijn mensen echter in beweging te krijgen. Dit geldt vooral ten aanzien van de jeugd. Veel van hun problemen zijn terug te voeren op het feit dat de volwassenen hun geen ideaal voorhouden. Zonder nieuw ťlan slaat vroeger of later (meestal vroeger) de onverschilligheid weer toe. Of erger: door gebrek aan sociale weerstand krijgen anti-demokratische krachten de kans de maatschappij te ontwrichten.

* Het project is onderdeel van "Transformatie van Mens en Samenleving", een aanzet tot een CultuurVernieuwingsBeweging.
** Dit is des te nijpender geworden, nu zowel Frankrijk als Nederland de Europese Grondwet hebben verworpen.  Zonder alternatief zal de verwarring in de komende tijd alleen maar toenemen.

Onze bijdrage ligt op drie terreinen: de spiritualiteit, de gezondheidszorg en de samenlevingsopbouw. Het zijn drie cruciale invalshoeken. Wat de spiritualiteit betreft, kan gezegd worden, dat het voor het eerst is dat een constructief voorstel op tafel ligt, dat kan bijdragen tot openheid, wederzijds begrip, tolerantie, dialoog en samenwerking tussen de verschillende levensbeschouwelijke groepen in de stad. Geen geringe bijdrage, aangezien de spanningen tussen de godsdienstige stromingen een van de hoofdoorzaken van de crisis is. Het is gebaseerd op de existentiŽle situatie die alle mensen gemeenschappelijk hebben: het deel-zijn van "Hemel, aarde en de gemeenschap". Dit wordt "existientieel humanisme" genoemd. Of je nu een Atheist, New Ager, Christen, Moslim, Hindoe, Boeddhist of Jood bent, de bestaansgrond is voor iedereen dezelfde*. Het is in dit verband goed op te merken, dat er een principieel verschil bestaat tussen religie en spiritualiteit. De eerste baseert zich op een heiland, een heilig boek, dogma's en vaste overtuigingen, terwijl de tweede open, existentieel en tolerant is. De eerste is exclusief, iemand die niet gelooft, staat in principe "buiten de waarheid", terwijl de tweede inclusief is en zich orienteert aan de existentiŽle werkelijkheid. De enige die dus een brug kan leggen, is de spiritualiteit. Wordt bovenstaand uitgangspunt geaccepteerd, dan is een brede basis voor vertrouwen gelegd. Onze meer dan 25 jaar lange expertise met spiritualiteit en religie - waarbij wij overigens een ongebonden, niet-confessionele positie innemen - staat garant voor het zorgvuldig omgaan met de gevoeligheden van de verschillende groeperingen.

* Zie: http://www.the-great-learning.com/e-learning1.htm, zie zijlijn onder "Spiritual Service", vooral ook "Existentieel Humanisme".

Ook op het gebied van de gezondheidszorg kunnen wij heel wat bijdragen tot grotere samenwerking tussen de burgers. De mogelijkheden hiertoe liggen op het preventieve vlak. U net zo goed als ik weten, dat de gezondheidszorg in grote moeilijkheden is. Denk alleen al aan de meer dan een miljoen diabetespatienten in de komende jaren. Om van de WAO-trekkers, RSI-patienten en burn-out mensen nog maar niet te spreken. Ook hier is het beleid te terughoudend. Men wacht tot de mensen klachten krijgen. Zo wordt de therapeutische kant van de gezondheidszorg onnodig overbelast. Met het gevolg dat de kosten niet meer controleerbaar zijn. Wat verwaarloosd wordt is de eigen verantwoordelijkheid van de burger. De invalshoek hiervoor ligt bij een gezonde leefstijl. Door een gezonde leefstijl kunnen ongeveer 60-70% (....)* van alle klachten verminderd dan wel genezen worden. Onze bijdrage ligt op dit gebied. Sinds 1972 zijn wij voortrekker in Nederland en bekend buiten de grenzen. Het is gebaseerd op "het stroomsysteem" (medische systeemtheorie) een doorbraak in medisch denken en handelen. Een allesomvattend handboek - "Flow System Therapy" - is kostenloos in het internet gepubliceerd. Onze  internationale bekendheid kwam in 1998 in Curitiba (2 miljoen inwoners), BraziliŽ (naast voordrachten en workshops op vrijwel alle continenten in de jaren ervoor). In samenwerking met de WHO "Healthy Cities" hebben wij daar met veel succes een basistraining "gezonde leefstijl" gegeven aan de directeuren van alle grote gemeentelijke afdelingen, naast het opzetten van een omvangrijk hoge bloeddrukproject voor de bevolking.

* R.MŁller, voormalig Directeur-Generaal van de WHO.

Een project "zelf- en wederzijdse hulp" ter optimalisering van de gezondheid voor alle Amsterdammers (uiteraard voor diegenen die mee willen doen) heeft verreikende consequenties. Het zou een ideaal instrument zijn om die "positieve krachten" te mobiliseren, waarvan in Uw nota gesproken wordt. Ook prins Charles heeft onlangs opgeroepen om meer gebruik te maken van het enorme potentieel van de preventieve "alternatieve" zorg. Is gezondheid niet een eerste zorg van een ieder? Gedeelde zorgen zijn halve zorgen. Denkt U zich in. Mensen stimuleren in zelfwerkzaamheid met een plan - het door ons ontwikkelde Persoonlijke Gezondheidsplan* - dat in zes weken de gezondheid optimaliseert, ieder naar eigen mogelijkheden. Niet alleen dat de gezondheid van de Amsterdammers er enorm op vooruit zal gaan, maar ook de motivatie, de mondigheid, de expertise, de vreugde van zinvol bezigzijn en de dus stimulans om door te gaan. Is het al niet zo, dat veel mensen "met hun eigen gezondheid bezig zijn?". Hier kan op zinvolle manier op ingespeeld worden. Mensen zullen dingen die ze geleerd hebben met elkaar willen uitwisselen als voeding- en kooktips, eenvoudige zelfhulpmethoden en fitness bijvoorbeeld, studiegroepjes natuurlijke geneeskunde kunnen zich vormen etc. etc. Ons plan is dermate effectief, begrijpelijk, toegankelijk en goedkoop (gratis), dat het niet gauw door iets anders vervangen kan worden. Bovendien zal de samenbindende kracht van gezondheid de gemeenschapsopbouw een niet geringe impuls geven.

* Zie:  http://www.the-great-learning.com/e-learning1.htm, zie zijlijn links onder "Health Service" of ook: www.vitalworld.org

Naar onze opvatting is de gemeenschap de basis van de samenleving. De coherentie, de vitaliteit, de veiligheid en het ťlan van de maatschappij worden erdoor bepaald. Hetgeen betekent, dat meer beslissingsbevoegdheid naar de gemeenschap overgeheveld zou moeten worden. Wij weten, dat het voor U als burgemeester geen belemmering is - ondanks dat wij de politieke lijn van Uw partij niet delen - om in ons plan grote voordelen voor de leefbaarheid, de veiligheid en de voorspoed van de stad te zien. Onze visie op de gemeenschapsopbouw is gebaseerd op het principe van de "subsidiariteit", hetzelfde principe - zoals U weet - dat in het Verdrag van Maastricht tot een van de grondslagen van de EU is uitgeroepen. Traditioneel wordt het gesteund door confessionele groepen. Ook de pausen hebben meermaals aangedrongen op applicatie van dit model in de samenleving. Terwijl de Moslims en andere allochtonen er ongetwijfeld mee vertrouwd zijn via hun traditionele dorpsraadstructuur in hun landen van oorsprong. In plaats van het nu alleen toe te passen op landen (zoals bij de EU), willen wij hetzelfde "bottom-up" principe introduceren op individueel, gezins-, straat-, wijk- en gemeenteniveau.

Het houdt o.a. (idealiter) in, dat "wat een lager echelon kan doen, niet door een hoger uitgevoerd mag worden". Vertaald naar de praktijk betekent dit: wat een individu - in vrijheid - kan doen, door hem of haar gedaan wordt. Wat niet door hem/haar wordt gedaan, wordt gedelegeerd aan het gezin. Het gezin doet wat het kan doen. Wat niet door het gezin gedaan kan worden, wordt gedelegeerd aan de straat. (NB. "De straat is een gemeenschap: zij weet het alleen nog niet"). De straat doet wat zij kan doen. Wat niet door de straat gedaan kan worden, wordt gedelegeerd aan de wijk. De wijk doet wat zij kan. Wat niet door de wijk gedaan kan worden, wordt gedelegeerd aan het stadsdeel etc. tot en met het gemeentebestuur*. Overigens zouden bij deze samenlevingsopbouw "nieuwe stijl" vrouwen een hoofdrol moeten (kunnen) vervullen. Kortom, het zou een buitengewoon aantrekkelijk model moeten zijn voor iedere bestuurder die oprecht "zelfstandigheid, versterken van burgerschap, veiligheid en politieke en maatschappelijke betrokkenheid" voorstaat.....Nu begrijpen wij heel goed, dat een model als dit niet een, twee, drie gerealiseerd is. Ofschoon wij vermoeden, dat grote groepen van de bevolking ervoor open zullen staan, houden zulke stappen een lang politiek proces in. Het gaat echter (opnieuw) om het aanbieden van perspectief. In een land (stad) waarin de politiek op sterven ligt, is een nieuwe impuls van levensbelang. Onze bijdrage zou kunnen zijn deze visie aan de burgers van Amsterdam voor te leggen, zodat er een levendig en duurzaam debat over de demokratie ontstaat. Zij kunnen dan zelf beslissen, welke kant het uiteindelijk met de stad opgaat.

* Zie:  http://www.the-great-learning.com/e-learning1.htm, zie zijlijn onder "Community Service" speciaal ook "Gemeenschapsdemokratie vlg J.Althusius".

Praktisch uitgewerkt kunnen in ons project de volgende onderdelen onderscheiden worden*. Het eerste is het persoonlijk thuisbezorgen van deze Open Brief aan Amsterdamse personen, instellingen en organisaties.. Mensen die willen reageren c.q. participeren, kunnen dan contact opnemen met onze telefoon/fax of via onze e-mail. Vervolgens geven wij serieuze candidaten alle informatie die zij nodig hebben om een beslissing te kunnen nemen over eventuele participatie. Valt deze beslissing positief uit - voldoende motivatie is daarbij een voorwaarde - dan bestaat hun inzet uit het doen van de CultuurVernieuwingsInternetZelfstudieCursus, zoals deze op het internet kostenloos is gepubliceerd. We hebben deze cursus "Levensschool" genoemd, omdat wij menen dat het hieraan tegenwoordig ontbreekt. Mensen en vooral de jeugd "weten niet meer hoe te leven". De Levensschool bevordert daarentegen bezinning, verbondenheid en inzet. Het is het "tegengif" tegen marginalisering en radicalisering. Het doel van de training - die door ons schriftelijk wordt begeleid - is dienstbaarheid aan de medemens op vrijwillige basis in de vorm van "Spiritual Service", "Health Service" en "Community Service". Door dit te doen, leveren de deelnemer(sters) een belangrijke bijdrage tot hun eigen ontwikkeling en die van de samenleving. In de praktijk van alledag worden zij bovendien door ons regelmatig gecoached. Last but not least kunnen wij voor hoofden c.q. personeel van gemeentelijke instellingen, diensten en afdelingen introducties, workshops en trainingen verzorgen op de drie genoemde gebieden.

* Zoals gezegd is het project onderdeel van "Transformatie van Mens en Samenleving". Beide worden tegelijkertijd aan het publiek voorgesteld.

Het mag wellicht wat onwennig voor U zijn een concept als dit van een individu - en nog wel een leraar in de spiritualiteit - in plaats van een organisatie te ontvangen. Ik kan U zeggen, dat dit mijn levenswerk is. Het is een boom met wortels, een stam en een kroon, het resultaat van jarenlange observatie van individuele en maatschappelijke ontwikkelingen. Zijn kracht ligt in de onderlinge samenhang. Dusdanig dat de verschillende onderdelen elkaar optimaal bevruchten. Onvermijdelijk is, dat vooral in het begin het project mijn stempel draagt. Veel initiatieven vangen nu eenmaal bij een persoon aan. Dat ik mijn eigen achtergrond en "cultuur" heb, is in de website bijvoorbeeld overduidelijk zichtbaar. Twee dingen wil ik daarop zeggen.Waar het om gaat is, dat mensen vanuit hun eigen achtergrond en inspiratie* hun bijdrage aan het algemeen belang leveren c.q. zoeken naar factoren die ons verbinden. Het is de kunst "eenheid" en "verscheidenheid" met elkaar in evenwicht te brengen. Met het formuleren van de gemeenschappelijke noemer, meen ik dit overduidelijk gedaan te hebben. Ten tweede wil ik graag opmerken, dat ik mijn rol voornamelijk zie als die van initiator, inspirator en als degene die kennis en ervaring overdraagt. Zodat in korte tijd mijn project gemeengoed van iedereen kan worden. Ikzelf heb daarnaast geen enkele ambitie of kunde om in de politiek te gaan.

* Hopelijk zijn we nu onder de druk van de gebeurtenissen ons uiterst hinderlijke cynisme aan het wegwerken, ten gunste van wederzijds respect.

Wel zijn wij reeds in een fase, dat ons project onder de naam "Big City Project" en "GroŖstadtprojekt" ook in het buitenland bekendgemaakt wordt. Omdat de kern bestaat uit een internetcursus is dit voor ons een haalbare kaart. Amsterdam wordt dan het voorbeeldproject aan de hand waarvan andere grote steden zich kunnen orienteren. Hetgeen ertoe kan bijdragen, dat Amsterdam en ook Nederland hun geknakte imago sinds de moord op Theo van Gogh weer kunnen herstellen. Zoals boven gezegd, zijn wij een kleine organisatie met grote (professionele) slagkracht, een die in principe zijn eigen boontjes kan doppen. Ik doe dit werk omdat ik een bijdrage wil leveren aan een samenleving, waaraan ik veel te danken heb. Daarom is onze inzet gebaseerd op "not for profit". Bovendien is onze positie onafhankelijk van enig confessioneel, politiek of zakelijk belang. Dat willen we graag zo houden. Het enige waarvoor wij U willen benaderen is een subsidie voor het drukken en verspreiden van de Open Brief, de toestemming om in de stad aan "Transformatie van Mens en Samenleving/Levensschool" bekendheid te geven, naast het gebruik van ruimten. De andere kosten - die er zeker zullen komen - zullen, vinden wij, door de betrokkenen zelf (en andere particulieren) moeten worden opgebracht. Al met al hopen wij dat ons project binnenkort van start kan gaan. Graag zouden wij in de gelegenheid worden gesteld om in de komende tijd e.e.a. nog eens persoonlijk toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Han M.Stiekema, arts/geestelijk adviseur
drs MeiMei Yu, sociologe/therapeute 

Zie ook: Epiloog

www.the-great-learning.com

Corresponderende Boeken & Artikelen
Zie: Gratis Internet Bibliotheek/Publicaties
O
nder de verschillende hoofdstukken

Methoden en begeleiding:
Multiple choice, resumť, droomdagboek, Q&A online,
zelfervaring, huisbijeenkomsten, retreat etc.

INFO & CONTACT

Zie ook: Artikel in Hervormd Nederland, 8 december 2001

OVERZICHT LINKS

Ga verder naar E-learning 2 (E. - H.)
Ga verder naar E-learning 3 (H. - I.)
Ga verder naar E-learning 4

© 2000 Copyright by Han M. Stiekema. All rights reserved.
The Great Learning/Levensschool Gratis Zelfstudie Leerpakket is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden aangewend voor geldelijk gewin, commerciŽle doeleinden, uitgaven of publicaties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, opslag, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Disclaimer
As a condition of use of the welcome.to/thegreatlearning site, the user agrees to indemnify welcome.to/thegreatlearning and her publisher from and against any liabilities, expenses (including attorney's fees) and damages arising out of claims resulting from user's use of this welcome.to/thegreatlearning site.

HOME

Last update:11/11/13
Methoden & begeleiding in voorbereiding.

Dit project is opgedragen aan iedereen:

met name ook aan jeugdigen, studenten, vrouwen, vertwijfelden, journalisten, sociale werkers, hoogleraren, bijstandsmoeders, verslaafden, WAO-trekkers, ambtenaren, anarchisten, senioren, werkelozen, krakers, zieken, beleidsmakers, mensen met een burn-out, politici, officieren van justitie, daklozen, kapitalisten, allochtonen, spirituelen, anti-globalisten,  managers, ontevredenen, consumenten, therapeuten, burgemeesters, wetenschappers, actievoerders, managers, singles, kunstenaars, politie-agenten, parttime werkenden, buitengeslotenen, gelovigen, cynici en eenzamen.......